فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم ‌و ‌صنعت، تهران، ایران

3 گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی موجب قطع تدریجی ارتباط کودکان با طبیعت و فضاهای باز شده است و مدارس یکی از مهم‌ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می‌باشند؛ چرا که دومین مکانی است که کودکان پس از خانه زمان زیادی را در آن سپری می­کنند و اکثر فعالیت‌های حرکتی روزانه‌ کودکان در طول روز در آن انجام می‌شود. در تحقیق حاضر با هدف تبیین ویژگی­های فضاهای باز مدارس در جهت افزایش آرامش و یادگیری کودکان، با تحلیل اطلاعات به­دست­آمده از مطالعات پیشین، معیارهای مؤثر در افزایش حس دلبستگی کودکان به فضاهای باز مدارس تدوین شد. بررسی پیشینه پژوهش و تدوین مبانی نظری در دو بخش انجام شد؛ در ابتدا با تجمیع پژوهش­های مختلف پیرامون دلبستگی، ابعاد دلبستگی و عوامل مؤثر بر آن سعی شده است به رابطه بین این عوامل با یکدیگر و نیز با مقوله معماری پرداخته شود تا بتوان به عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی در حوزه معماری دست یافت. پس ‌از آن پیشینه تحقیق در حوزه کودک و فضای باز بررسی و متغیرهای مؤثر در ایجاد دلبستگی شناسایی شده است. سپس این معیارها، بر اساس نظرات متخصصان معماری تدقیق گردید.
روش‌ها‌: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش و یافتن ارتباط میان عوامل مؤثر در دلبستگی با متغیرهای استخراج ­شده، از سامانه کیفی-کمّی، روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی بهره­گیری شد. از این­رو جهت دست‌یابی به برآیندی جامع­تر و ترکیبی از محتوای کمّی و کیفی، پس از جستجوی منابع و جمع­آوری اطلاعات، از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد تا بتوان داده­های خام و مؤلفه­های موجود را به صورتی منظم دسته­بندی کرد. پس از آن، جهت تأیید چارچوب و متغیرهای استخراج شده توسط گروهی از متخصصان و صاحب­نظران در حوزه­ معماری، از پرسش­نامه­­ای بر پایه­ی ارزش­گذاری طیف لیکرت استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه‌ها، توسط تحلیل عاملی در نرم‌افزار Spss تحلیل شد. پایایی پرسش‌نامه توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. کفایت حجم نمونه­ها توسط آزمون KMO و سطح معناداری بارتلت تحلیل و ارزیابی شده است.
یافته‌ها: یافته­های حاصل نشان داد که از دیدگاه متخصصان، متغیرهای مستقل مطرح ‌شده بر اساس پاسخ‌های پرسش‌شوندگان را می‌توان در پنج گروه عوامل تأثیرگذار دسته‌بندی نمود. با توجه به تعاریف عوامل دلبستگی در پیشینه تحقیق و یافته­های حاصل از آزمون آماری، متغیرهای به­دست آمده نام­گذاری شدند. از این­رو متغیرهای تحرک­پذیری محیط، انعطاف­پذیری فضا و گوشه­های دنج تحت (عوامل تعاملی)، محیط آشنا، طول مدت تحصیل، جنسیت کودک و طبقه فرهنگی- اقتصادی وی (عوامل فردی)، ابعاد فضای باز، آسایش کالبدی محیط، تنوع فضایی و ادراک فضایی (عوامل کالبدی)، مشارکت کودک، عناصر طبیعی محیط و ایمنی و احساس امنیت (عوامل اجتماعی-گروهی) و بازی­سازی، تحریک‌کنندگی محیط و رنگ و بافت آن زیرمجموعه (عوامل فعالیتی) طبقه­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design indicators affecting the student’s place attachment in open spaces of schools from the perspective of experts in architecture

نویسندگان [English]

  • F. Ebrahimzadeh 1
  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 2
  • S. Norouzian Maleki 3
  • S. Piri 1

1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

2 Department of Restoration, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

3 Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Changes in lifestyle have led to the gradual disconnection of children from nature and open spaces and schools are one of the most important spaces for re-establishing  this connection; because it is the second place where children spend a lot of time after home and most of the children's daily physical activities are done during the day. The present study was aimed  at explaining the characteristics of school outdoor spaces to improve the children’s relaxation and learning. Hence, after analyzing the information obtained from previous studies, the list of effective criteria to increase children’s sense of attachment to the open spaces of schools was proposed. The study of the research background and the compilation of theoretical foundations were done in two parts: At first, by combining different research  studies on the subject of place attachment, the dimensions of place attachment and the factors affecting it., the researchers have tried to deal with the relationship between these factors both with each other and with the  issue of architecture in order to  determine the effective factors in creating place attachment in the field of architecture.,  Afterwards, the background of research in the field of children and outdoor space was examined and the effective variables in creating place attachment were identified. Then, these initial criteria were checked on the basis of the perspective of the experts in architecture.
Methods: To achieve the research purpose and find the relationship between the effective factors in place attachment with the extracted variables, the qualitative-quantitative system,  the method of content analysis and Delphi technique were used.Therefore, in order to achieve a more comprehensive result and a combination of the quantitative and qualitative content, after searching for sources and collecting information, the content analysis method was used so that the raw data and the existing components can be categorized on an  orderly basis. Then, to confirm the framework and the variables extracted by a group of experts in the field of architecture, a questionnaire based on Likert scale was used. The data obtained from the questionnaire were analyzed by factor analysis using the SPSS software. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach’s alpha coefficient. The adequacy of the sample size was also assessed using the KMO statistic and Bartlett’s significance level.
Findings: The results showed that from the perspective of the experts, the independent variables can be classified into five groups of influential factors on the basis of the answers of the respondents. According to the definitions of attachment factors in the research background and the findings of the statistical test, the obtained variables were named. Hence, the variables such as the environmental mobility, space flexibility and cozy corners under (interactive factors), familiar environment, the study period, the child’s gender and culture-economic class (individual factors), dimensions of the open space, physical comfort of the environment, spatial diversity and spatial perception (physical factors), child participation, natural elements of the environment, safety and sense of security (socio-group factors) and playfulness, stimulation of the environment and its color and texture subset (activity factors) were classified.  
Conclusion: Based on the research findings, the most important criteria for increasing the child's sense of attachment to the open space of schools were classified into five main factors (interactive, individual, physical, socio-group and activity) and 17 variables.Moreover, strategies along with the above indicators in relation to school design have been proposed so that besides creating an environment that meets the demands of students, opportunities for children to participate can also be provided and, thus, the possibility.

=====================================================================================
COPYRIGHTS
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • school
  • children
  • Place Attachment
  • Sence of Belonging
  • Open space

[1] Rivkin MS. The Great Outdoors: Restoring Children’s Rights to Play Outside. Washington DC: National Association for the Education of Young Children; 1995.

[2] Herrington S, Studtmann K. Landscape interventions: New directions for the design of children’s play environments. Landscape and Urban Planning. 1998; 42(2): 191–205.

[3] Ozdemir A, Yilmaz O. Assessment of outdoor school environments and physical activity in Ankara’s primary schools. Journal of Environmental Psychology. 2008; 28(3): 287-300.

[4] Sallis J, Judith P, Wendell T. A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2000; 32(5): 963–975.

[5] Dascalaki EG, Sermpetzoglou VG. Energy performance and indoor environmental quality in Hellenic schools. Energy and Buildings. 2011; 43(2): 718-727.

[6] Schulman A, Peters CA. GIS analysis of urban schoolyard landcover in three U.S. cities. Urban Ecosyst. 2008; 11: 65–80.

[7] Kweon BS, Ellis CD, Lee J, Jacobs K. The link between school environments and student academic performance. Urban For. Urban Green. 2017; 23: 35–43.

[8] Gelfand L, Freed EC. Sustainable School Architecture: Design for Primary and Secondary Schools. United Kingdom: JohnWiley; 2010.

[9] Ramkissoon H, Mavondo FT. The satisfaction–place attachment relationship: Potential mediators and moderators. Journal of Business Research. 2015; 68(12): 2593-2602.

[10] Lewicka M. On the varieties of people's relationships with places: Hummon's typology revisited. Environment and Behavior. 2011; 43(5): 676–709.

[11] Stedman RC. Toward a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity. Environment and Behavior. 2002; 34(5): 561–581.

[12] Yuksel A, Yuksel F, Bilim Y. Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management.  2010; 31(2): 274–284.

[13] Clarke D, Murphy C, Lorenzoni I. Place attachment, disruption and transformative adaptation. Tourism Management. 2018­; 55: 81–89.

[14] Ramkissoon H, Smith LDG, Weiler B. Testing the dimensionality of place attachment and its relationships with place satisfaction and pro-environmental behaviours: A structural equation modelling approach. Tourism Management, 2013­; 36: 552–566.

[15] Song Z, Daryanto A, Soopramanien D. Place attachment, trust and mobility: Three-way interaction effect on urban residents' environmental citizenship behaviour. Journal of Business Research. 2019; 105: 168–177.

[16] Gifford R, Nilsson A. Personal and social factors that influence pro-environmental concern and behaviour: A review. International Journal of Psychology. 2014; 49(3): 141–157.

[17] Chawla L. Childhood place attachments. In: Altman I, Low SM. (eds.) Place attachment (pp. 63-86). New York: Plenum Press; 1992. .

[18] Kudryavtsev A, Stedman RC, Krasny ME. Sense of place in environmental education. Environmental Education Research. 2012; 18(2): 229–250.

[19] Morgan P. Towards a developmental theory of place attachment. Journal of Environmental Psychology. 2010; 30: 11–22.

[20] Heidari AA, Motalebi G, Moradian S. [Evaluation of the rate of attachment in three scales of home, neighborhood and city (A case study of Shiraz city)]. HONAR-HA-YE-ZIBA. 2018; 23(3): 95–106. Persian.

[21] Pirbabaei MT, Gharehbaglou M, Alinam Z. [An investigation on the effects of individual factors in process-oriented study of place attachment with a cognitive psychological approach (Case study: The Gharebaghis' neighborhood of Tabriz)]. HONAR-HA-YE-ZIBA. 2016; 21(2): 55–68. Persian.

[22] Brown B, Perkins DD, Brown G. Place attachment in a revitalizing neighborhood: individual and block levels of analysis. Journal of Environmental Psychology. 2003; 23: 259–271.

[23] Sheykh-Baygloo R. A multifaceted study of place attachment and its influences on civic involvement and place loyalty in Baharestan new town, Iran. Cities. 2020; 96: 102473.

[24] Reese G, Oettler LMS, Katz LC. Imagining the loss of social and physical place characteristics reduces place attachment. Journal of Environmental Psychology. 2019; 65: 101325.

[25] Pace CS, Guerriero V, Zavattini GC. Children’s attachment representations: A pilot study comparing familydrawing with narrative and behavioral assessments in adopted andcommunity children. The Arts in Psychotherapy. 2020; 67: 101612.

[26] Feniger-Schaal R, Joels T. Attachment quality of children with ID and its link to maternal sensitivity and structuring. Research in Developmental Disabilities. 2018; 76: 56-64.

[27] Stubbs RM. A review of attachment theory and internal working models as relevant to music therapy with children hospitalized for life threatening illness. The Arts in Psychotherapy. 2018; 57: 72–79.

[28] Rees C. Children’s attachments. Paediatrics and Child Health. 2020; 30(3): 100–118.

[29] Chae Y, Goodman M, Goodman GS, Troxel N, McWilliams K, Thompson RA, Widaman KF. How children remember the strange situation: The role of attachment. Journal of Experimental Child Psychology. 2018; 166: 360–379.

[30] Choi EJ, Taylor MJ, Hong SB, Kim C, Yi SH. The neural correlates of attachment security in typically developing children. Brain and Cognition. 2018; 124: 47-56.

[31] Katsurada E, Tanimukai M, Akazawa J. A study of associations among attachment patterns, maltreatment, and behavior problem in institutionalized children in Japan. Child Abuse & Neglect. 2017; 70: 274–282.

[32] Rees CA. Thinking about children’s attachments. Archives of Disease in Childhood. 2005; 90(10): 1058–1065.

[33] Alimardani M, Mohammadi M, Zibaee Farimani N. [The effect of place attachment-walking-on health issue at neighborhood level, Case study; Motahari neighborhood in Mashhad city]. Armanshar Journal. 2018; 10(21): 193-204. Persian.

[34] Sajjadzadeh H. [Role of place attachment in making identity for urban squares (Case study: Avicenna Square, Hamedan)]. Bagh-e Nazar. 2013; 10(25): 79-88. Persian.

[35] Arghiani M, Vahdani Charzekhun H. [Measuring the effective components on promoting sense of attachment in the educational space (Case study: Bojnord high schools)]. Journal of Technology of Education. 2020; 14(3): 615-630. Persian.

[36] Pourmehdi Ghayemmaghami H. [Increasing primary school students’ connectedness based on spatial affordances of the schools]. Journal of Technology of Education. 2020; 14(3): 567-585. Persian.

[37] Twigger R, Uzzell DL. Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology. 1996; 16: 205–220.

[38] Rapoport A. The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Beverly Hills: Sage Publications; 1982.

[39] Akoumianaki-Ioannidou A, Paraskevopoulou AT, Tachou V. School grounds as a resource of green space to increase child-plant contact. Urban Forestry & Urban Greening. 2016; 20: 375–386.

[40] Maynard T, Waters J. Learning in the outdoor environment: a missed opportunity. Early Years. 2007; 27(3): 255–265.

[41] Schultz PW. Inclusion with nature: the psychology of human-nature relations. In Schmuck P, Schultz WP. (eds.) Psychology of sustainable development. Boston: Kluwer Academic; 2002. p. 61–78.

[42] Linzmayer CD, Halpenny EA, Gordon JW. A multidimensional investigation into children’s optimal experiences with nature. Landscape Research. 2014; 39(5): 481–501.

[43] Hammond SW, Herron SS. The natural provenance: ecoliteracy in higher education in Mississippi. Environmental Education Research. 2012; 18(1): 117–132.

[44] Burke C. The view of the child: releasing visual voices in the design of learning environments. Discourse Studies in The Cultural Politics of Education. 2007; 28(3): 359–372.

[45] Acar H. Learning environments for children in outdoor spaces. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2013; 141: 846–853.

[46] Kellert SR. Experiencing nature: Affective, cognitive, and evaluative development in children. In: Kahn PH, Kellert Jr & SR. (eds.) Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations (pp. 117-151). London: The MIT Press; 2002.

[47] Noghrekar A, Mozaffar F, Saleh B, Shafaei M. [Survey research for explanation of design principles in children’s educational spaces]. Armanshahr Journal. 2009; 5(9): 67-74. Persian.

[48] Warneken F, Sebastian-Enesco C, Benjamin NE, Pieloch KA. Pay to play: Children’s emerging ability to use acts of generosity for selfish ends. Journal of Experimental Child Psychology. 2019; 188: 104675.

[49] Kiani A, Esmaeelzadeh A. [Planning child-friendly city (CFC) from children’s perspective (Case study: Quchan)]. Baghe-e Nazar. 2012; 9(20): 23-34. Persian.

[50] Azemati HR, Sabahi S, Azemati S. [Environmental factors affecting student Ssatisfaction of learning spaces]. Naqshejahan. 2012; 2(1): 31-42. Persian.

[51] Aminpour F, Bishop K, Corkery L. The hidden value of in-between spaces for children’s self-directed play within outdoor school environments. Landscape and Urban Planning. 2020; 194: 103683.

[52] Masoomi M, Mirkhatib A. [The impact of open spaces designing to create place attachment in residential complexes (Case study: Sheshsad dastgah residential complexes in Mashhad city)]. Geographical Researches Quarterly Journal. 2017; 32(3): 52-73. Persian.

[53] Ebrahimzadeh F, Tarkashvand A. [Functions and features of the residential Spaces matching children’s needs]. Armanshahr Journal. 2019; 12(26): 1-13. Persian.

[54] Azemati HR, Saleh Sedghpoor B, Aminifar Z. [Construction and validation a scale to measure the quality of the school's yard features effective on the children physical activity in the school yard]. Journal of Technology of Education. 2018; 13(1), 65-72. Persian.

[55] Ahmadpour Samani N, Farsi Mohammadipour A, Behrooz SM. [Identification of valuable natural factors by the VPS method ‏ from children’s attitudes, in order to provide a framework for organizing the school yard space]. Journal of Technology of Education. 2019; 13(2), 107-120. Persian.

[56] Guay F, Denault AS, Renauld S. School attachment and relatedness with parents, friends and teachers as predictors of students’ intrinsic and identified regulation. Contemporary Educational Psychology. 2017; 51: 416-428.

[57] Teixeira JF, Silva G, Neves JV. School mobility management case study: German school of Oporto (Deutsche Schule zu Porto), Case Studies on Transport Policy. 2019; 7(1): 13-21.

[58] Stanton-Chapman TL, Toraman S, Morrison A, Dariotis J. An observational study of children’s behaviors across two playgrounds: Similarities and differences. Early Childhood Research Quarterly. 2018; 44: 114-123.

[59] Mozaffar F, Mirmoradi S. [Investigation of Iranian schools’ spatial configuration with respect to the connection between the clasroom and outdoor spaces]. Armanshar Journal. 2015; 7(13): 93-105. Persian.

[60] Sami Azar A. History of school developments in Iran. Tehran: State Organization of Schools Renovation, Development and Mobilization; 1996. Persian.

[61] Kowsari S, Tarkashvand A. [Identifying effective spatial qualities for the development of multiple intelligences in school spaces (Case study: Primary schools in Mashhad city)]. Journal of Technology of Education. 2019; 13(4). 905-921. Persian.

[62] Samadpour M, Tahbaz M. [Reviewing the solutions of improving open spaces in primary girl’s school from students’ point of view (Case study: Tabariz city)]. Journal of Technology of Education, 2018; 12(3): 183-196. Persian.

[63] Ghazizadeh N. Impact of designing the living space’s space to create a sense of attachment to the location [dissertation]. Tehran: Iran University of Science & Technology; 2016. Persian.

[64] Eftekhari H, Azemati HR, Norouzian S. [Effective factors to promote privacy in educational environments]. Educational Innovations. 2015; 14(2): 101-116. Persian.

[65] Kim SY, Yoo EY, Jung MY, Park SH, Lee JS, Lee JY. Reliability and validity of the activity participation assessment for school-age children in Korea. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2016; 28: 33-42.

[66] Mansouri A, Gharehbaglou M. [The quality of urban open space in interaction with children]. Journal of Studies on Iranian-Islamic City]. 2012; 2(6): 63-72. Persian.

[67] Behrooz SM, Zarghami E. [Natural learning; an observational study of children behavior in Mashhad Kavikonj nature school]. Journal of Technology of Education. 2019; 13(3), 387-401. Persian.

[68] Li SJ, Wu C, Wong H. School safety and children health in a post-disaster community: Implications to collaborative care and service learning in school health. Journal of Acute Disease. 2016; 5(1): 46-50.

[69] Azemati HR, Norouzian-Maleki S, Khanvali N. [Recognition of effective variables on physical safety in elementary school]. Journal of Technology of Education. 2016; 10(2): 91-100. Persian.

[70] Losoncz I. Building safety around children in families from refugee backgrounds: Ensuring children’s safety requires working in partnership with families and communities. Child Abuse & Neglect, 2016; 51: 416-426.

[71] Azemati HR, Ghanbaran AH, Jam F. [Analysis of the gap between the perception and preference of environmental security in neighborhood parks (Case study: Sabounpazkhane neighborhood parks in district 12 of Tehran)]. Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 2018; 8(14), 5-16. Persian.

[72] Wirth TV, Gret-Regamey A, Moser C, Stauffacher M. Exploring the influence of perceived urban change on residents' place attachment. Journal of Environmental Psychology. 2016; 46: 67-82.

[73] Ghorbanian E, Mohammadlo H, Khanbani M, Hasanabadi F. [Attachment style and social skills of children: the function of mediator emotional intelligence]. Journal of Educational Psychology. 2017; 7(4): 75-87. Persian.

[74] Ellis B, Alford A, Yu P, Xiong S, Hill G, Puckett M, … Wells ME. Correlates of perceived effectiveness of the safe schools/healthy students’ initiative. Evaluation and Program Planning. 2012; 35: 287-292.

[75] Arghiyani M, Yazdanfar SA, Feizi M. [The effect of quality of closed educational space on the amount of user sense of community]. Journal of Technology of Education. 2019; 14(1): 211-224. Persian.

[76] Rahimi L, Rafieian M, Bagheri M. [Evaluation the impact of spatial scale on the residents’ attachment to place in central neighborhoods (Tabriz city)]. Journal of Architecture and Urban Planning. 2017; 9(18): 43-58. Persian.

[77] Charkhchian M. Analytical survey of influencial factors in the increasing interests to the public urban spaces with an emphasis on the diversity in activities [dissertation].Tehran: Iran University of Science & Technology; 2009. Persian.

[78] Goodarzisoroush MM, Ghorbani V. [Factors affecting the interest of place in educational open spaces]. Urban Management. 2015; 14(39): 99-108. Persian.

[79] Karimiazari AR. Design principles of residential space to enhance children’s creativity [dissertation]. Tehran: Iran University of Science & Technology; 2014. Persian. 

[80] Cooke JE, Racine N, Plamondon A, Tough S, Madigan S. Maternal adverse childhood experiences, attachment style, and mental health: Pathways of transmission to child behavior problems. Child Abuse & Neglect. 2019; 93: 27-37.

[81] Jack G. Place matters: The significance of place attachments for children's well-being. The British Journal of Social Work. 2010; 40(3): 755-771.

[82] Ebersbach M, Malkus D, Ernst A. Factors that affect primary school children’s sustainable behavior in a resource dilemma. Journal of Experimental Child Psychology. 2019; 184: 18-33.

[83] Khakzand M, Babaei S. [A framework for designing the open spaces in the children’s educational centers based on the (Seven Cs) with emphasis on prove the learning]. Journal of Technology of Education. 2016; 11(1): 35-48. Persian.

[84] Giuli VD, Zecchin R, Corain L, Salmaso L. Measured and perceived environmental comfort: Field monitoring in an Italian school. Applied Ergonomics. 2014; 45: 1035-1047.

[85] Bluyssen PM, Zhang D, Kurvers S, Overtoom M, Ortiz-Sanchez M. Self-reported health and comfort of school children in 54 classrooms of 21 Dutch school buildings. Building and Environment. 2018; 138: 106-123.

[86] Rayati M. Defining design criteria of children’s playgrounds in urban parks for promoting sense of vitality [dissertation]. Tehran: Iran University of Science & Technology; 2016. Persian.

[87] Read J, Fine K. Using survey methods for design and evaluation in child computer interaction. Paper presented on Child Computer Interaction: Methodological Research at Interact; 2005.

[88] Fuchs M. The reliability of children’s survey responses: The impact of cognitive functioning on respondent behavior. Proceedings of Statistics Canada Symposium. 2008; 11: 522-530.

[89] Nusser L, Heydrich J, Carstensen CH, Artelt C, Weinert S. Validity of Survey Data of students with special educational needs— results from the national educational panel study. In: Blossfeld HP, von Maurice J, Bayer M, Skopek J. (eds.) Methodological issues of longitudinal surveys: The example of the national educational panel study. Wiesbaden: Springer VS; 2016. p. 251-266.

[90] Borgers N, Leeuw E, Hox J. Children as respondents in survey research: cognitive development and response quality 1. Bulletin de Méthodologie Sociologique. 2008; 66: 60-75.

[91] Borgers N, Sikkel D, Hox J. Response effects in surveys on children and adolescents: The effect of number of response options, negative wording, and neutral mid-point. Quality & Quantity. 2004; 38: 17-33.

[92] Shams Dolatabadi H, Mozaffar F, Malek N, Sadeghpour BS. [Characteristics and elements of primary school open space’s design based on EI in learning process from professional’s perspective]. Journal of Technology of Education. 2019; 13(3): 413-423. Persian.

[93] Muijs D. Doing Quantitative Research in Education with SPSS.London: GB. SAGE; 2011.

[94] Ghiasvand A. Statistical package for the social sciences. Tehran: Lovieh Publications; 2012. Persian.

[95] Eisenhauer BW, Krannich RS, Blahna DJ. Attachments to special places on public lands: An analysis of activities, reason for attachments, and community connections. Society and Natural Resources. 2000; 13: 421-441.

[96] Stedman RC. Is it really a social construction? The contribution of physical environment to sense of place. Society and Natural Resources. 2003; 16: 671-685.

[97] Bonaiuto M, Fornara F, Bonnes M. Indexes of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome. Landscape and Urban Planning. 2002; 988: 1-12.

[98] Low SM, McDonogh GW. Introduction to remapping the city: place, order and ideology. American Anthropologist. 2008; 103: 1-6.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image