فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه‌آموزش‌عالی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: آموزش‌های فنی­وحرفه‌ای نقش­­­ مهمی در­تشکیل­سرمایه­انسانی­، ازطریق­تربیت ­نیروهای ­ماهر ­مورد نیاز بازار­ کار در کشورهای ­مختلف­ جهان ایفا­می­کنند. این ­آموزشها در کشورهای­ در حال­ توسعه نه­تنها عهده­دار تربیت ­نیروی ­کار ­مورد نیاز ­­بخش‌های ­مختلف ­اقتصاد این ­کشورها می­باشند، بلکه ازطریق ­بستر‌سازی ­خوداشتغالی، به­حل ­مشکل ­بیکاری نیز کمک می­نمایند. این­آموزش‌ها همچنین از مزیت­ بازدهی درکوتاه­مدت و یا­ میان­مدت برخوردار­ می­باشند، به­همین­ دلیل کشورهای­ جهان ­توجه ­روزافزونی ­را ­به ­آموزش‌های ­فنی­وحرفه‌ای ­مبذول ­داشته­اند. با توجه ­‌‌به نقش‌ گسترش­ شاخه‌های ­فنی‌وحرفه‌ای ‌و کاردانش در­ رونق ­تولید، اشتغال‌زایی ­و کاهش­ بیکاری، بررسی عوامل­ موثر در­ این ­حوزه اهمیت  ­فراوان دارد. هدف­ از ­پژوهش­ حاضر، بررسی­ آسیب‌های­ گسترش­ شاخه­های­ –فنی‌و‌حرفه­ای ­و ­کاردانش در آموزش­و­پرور شهر تبریز بوده ­است، تا­ با ­شناسایی ­آسیب‌های­ موجود، در تصمیم­ سازی­های­ آینده در ­خصوص­ شاخه­های­ فوق به­صورت­ علمی و­ کارشناسی ­شده اقدام­گردد.
روش‌ها‌: تحقیق­ با ­روش ­تلفیقی انجام­ شد. هنرآموزان ­شاغل در­ آموزش­و­پرورش­ تبریز ­که ­تعداد ­آنها 1028 ­نفر ­بود، جامعه­ تحقیق­ کیفی­ و هنرجویان ­هنرستان‌‌های ­تبریز، به‌عنوان ­جامعه ­پژوهش­ کمی انتخاب ­شدند که ­تعداد ­آنها 14464­ نفر بودند. با20 ­نفر  از ­خبرگان ­که ­از طریق­ نمونه­گیری­ گلوله­ برفی معرفی­ می­شدند، در ­بخش­ کیفی، مصاحبه ­شد. ­نمونه ­هنرجویان ­براساس­ فرمول ­کوکران370 ­نفر ­بودند­ که­ با ­استفاده ­از ­روش­ نمونه‌گیری­ طبقه‌‌ای هدفمند ­سهمیه‌ای انتخاب ­شدند که ­هر ­هنرستان­ فنی­و­حرفه­ای و کاردانش، با ­توجه ­به ­تعداد ­و ­متناسب­ با ­آن­ در ­نمونه­گیری نقش­ داشت. داده‌های ­کمی با ­روش­ آمار توصیفی (میانگین، انحراف­ معیار، درصد) و ­آمار استنباطی (آزمون ­ضریب­ همبستگی­ پیرسون) و با استفاده ­از نرم‌‌افزار  spssتجزیه­وتحلیل ­شدند. ابزار پژوهش، یک پرسشنامه 17 سوالی ­محقق ­ساخته ­بود که­ روایی ­محتوایی ­آن ­از طریق ­نظرسنجی­ از اساتید مرتبط، تایید شد و­ پایایی ­آن ­با آلفای­ کرونباخ 82/0محاسبه­ گردید.
یافته­ها: پس­ از بررسی ­مصاحبه­های­ گروه ­خبره، شش­ مؤلفه ­اصلی ­به­عنوان­ محل­ بررسی­ ­آسیب‌های­ کلی ­شاخه­ها  در نظر گرفته­ شد. که­ عبارت­ بودند ­از 1- حوزه ­برنامه­ریزی­ درسی ­و ­محتوا شامل ­(روش‌های ­تدریس، اهداف ­آموزشی­، سیستم ­ارزشیابی، کتب­ درسی) 2- حوزه ­مدیریت ­شامل (احتمال ­جذب ­در بازار کار، ایجاد انگیزش­ و علاقمندی ­نسبت­ به­ تحصیل ­در شاخه­های ­مذکور، ارزیابی نیروها، ارتباط با صنعت، وجود اسناد بالا دستی موثر، عدم تمرکزگرایی) 3- حوزه­ نگرشی و فرهنگی ­شامل (دیدگاه رسانه‌ها، گروه دوستان و خانوادها)، 4- تجهیزات و منابع شامل (وجود امکانات کارگاهی، ایمنی و ورزشی)، بودجه مالی شامل (پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و میزان به روز رسانی تجهیزات)، تربیت معلم و نیروی ­انسانی شامل (ارتباط آموزش‌ها با زندگی واقعی، تناسب­ آموزش‌ها و ­کفایت ­آزمون‌ها).
 
نتیجه­گیری:در بخش ­تجهیزات­ کارگاهی، آسیب­ اساسی­ از نظر مخاطبان، مربوط­ به ­کمبود ­تجهیزات ­ایمنی با ‌‌ضریب‌ همبستگی‌ پیرسون (683/0%) بوده­ است. از لحاظ­ برنامه­درسی ­و محتوا، به­دلیل­ عدم­ استفاده ­از پتانسیل ­بومی ­در کتابهای ­درسی­ در­ شاخه­های ­فنی­و­حرفه­ای ­و ­کاردانش،­ پاسخگویی­ به ­نیاز مخاطبان، مطلوب­نبوده (7/23%)، در حوزه ­آموزش­ و بهسازی­ نیروی ­انسانی، عدم­ ارتباط­ آموزش­ها­ با­ زندگی ­واقعی ­(1/3%) و در­ بعد­ فرهنگی، نگرش­ نامناسب­ گروه ­دوستان ­(1/21%)­ و ­در درجه­ بعد­، ­نگرش­ منفی ­والدین ­و ­عدم­ تولید ­و ­پخش ­برنامه­های­ ویژه ­تلویزیونی ­به­عنوان ­آسیب­ شناخته ­شدند. از ­نظر­ امکانات ­مالی ­و تجهیزات­،­ بنا به ­اظهار ­مخاطبان، میزان، پاسخگویی­ بودجه ­تخصیصی ­برای ­تأمین ­نیازهای­ کارگاه‌های ­فنی­و­حرفه­ای بسیار ­پایین بوده ­است (25%). همچنین، نتایج ­ضریب­ همبستگی ­پیرسون در جامعه ­هنرجویان­ نشان ­داد، ­حدود 90% از ­آسیب‌های­ این­ شاخه‌ها به ­روش‌های ­مدیریتی مربوط­ بوده ­است، که ­براین ­اساس­ می­بایست ­­طراحی ­سازوکارهای­ مناسب­ در­ گزینش­ مدیران­ هنرستان­ها با ­توجه ­به تخصص­ کارآمد در این ­حوزه و آموزش­ و­ بهسازی­ این ­قشر از ­اولویت­های ­آموزش­و­پرورش­ باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of the expansion of technical and vocational branches in the education

نویسندگان [English]

  • M. Asghari 1
  • T. Hashemi 2

1 Department of Higher‌ Education‌, Faculty of Educational Sciences, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran

2 PsychologyDepartment, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

the formation of human capital with Preparation of skilled workers in the market work needs of the world. These trainings in the developing countries are not only responsible for training the workforce but also help solve the problem of unemployment by preparing the ground for self-employment. These trainings also have the advantage of short-term or medium-term efficiency, which is the reason that countries are paying more attention to technical and vocational training. Considering the role of expansion of technical, professional and vocational branches in production boom, job creation, and reduction of unemployment, it is very important to study the factors influencing this field. The aim of the study was investigating the injuries of spread technical and vocational branches in the education system of the Tabriz city, In order to identify the existing damages, future decisions should be made scientifically and expertly.
Materials and Method: The research was done using a mixed method. The teachers of vocational schools in Tabriz (n=1028) was selected as the population of quantitative research and Students of this branches were selected as the research community (n=14464). Twenty of the experts were interviewed in the qualitative section. The sample of students based on the Cochran's   formula (373) who were selected using a targeted sampling method. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics  by using SPSS software. The research instrument was a researcher made questionnaire with 17 questions which was confirmed‌its validity by faculty members positively and its reliability was calculated with Cronbach's  alpha(0/82).
Findings: After reviewing the interviews of the expert group, the six main components were considered as the location of all branches damages, which include1-Curriculum  (Teaching Methods, Educational, Evaluation System, Textbooks)2-Management (Attraction  In the job market, motivation interest  relative to Education in this branches, force evaluation, communication with industry, existence of effective upstream documents, decentralization) 3-cultural field (media, group of friends and family perspective) 4- Equipment and resources ( Existence of workshop facilities, safety) 5- financial budget (attention to the needs of the audiences and the amount of equipment upgrades) 6-teacher training (relationship between training and real life, Proportion  of training and adequacy of tests(
Conclusion: In the equipment field, According to Pearson correlation coefficient (0/683%), from the audience's point of view fundamental damage, related to the lack of  safety equipment. In terms of curriculum and content, Response To needs of the audiences,  was  Undesirable (23/7%).in the field of education  Improvement of human resources, lack of connection between trainings and real life (3/1%) and in the cultural dimension, inappropriate attitude of groups of friends and parents (21/1%) were recognized as damage. In terms of financial resources. In terms of facilities, finances and equipment, the amount of budget allocated to meet the needs of technical workshops has been very low (25%). the results of Pearson correlation coefficient in the student population showed that about (90%) of the damages of these branches depend on the management methods., Therefore, it is necessary to train and improve the directors of vocational schools and to design appropriate mechanisms in their selection according to their expertise and efficiency in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • technical and vocational
  • work and knowledge branch
  • art teacher
  • Student

[1]Harbison­­ F. Educational planning andhuman resource development Unesco. International Institute for Educational Planning1967; No3.

 [2] Sandra L, Poirier M, Remsen A . Technical& vocational education &training: thriving in challenging times. Technical& vocational education &training in developing nations, IGI Global 2019 May ;19:284-310.

[3] Wu X, Ye Y.Technical vocational education in China. © springer Nature Singapore pte ltd And higher education press 2018.

 [4] Visaria  P. Unemployment among youth in India: Level, nature and policy implications. InternationalLabour Organization 1998.

 [5] Becker G. Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of political economy 1962  5;( 2): 9-49.

[6] Shane S ,Nicolaou  N , Cherkas  L & Spector  T.Genetics, the Big Five, and the tendency to be self-employed. Journal of Applied Psychology 2010 6; 95:1154-1162.

 [7] Dempsey K. Tran, L .Internationalization in Vocational Education and Training,: Concerns and Prospects 25 ©. Springer International Publishing 2017 .

 [8] Planing and budget organization,appendix to the third schedule of economic,social and cultural development .1999 J; 2.

 [9] Bagherzade  Z, AsarehA.Providing a roadmap for technical and vocational secondary school educational system in Iran.Research in Curriculum Planning ,2015 12;(46): 33-46. Persian.

[10] Jalali A.  New technology in vocational education.Iranian Journal of Engineering Education 1999 1;(3): 31-47.  Persian.

 [11] Alavi H, KhosraviA.Investigation the role of skill, knowledge, technical performance trainees (Iran-Germany project) in response to labor market needs. Skill Training 2015 3 ;12 :97-112. Persian.

 [12] IslaminaDushan M. Travels of China. Tehran: Amir Kabir Publishing;1 985. Persian.

 [13] Wu X , Ye Y. Technical and Vocational Education in China.© Springer Nature Singapore Pte Ltd and Higher Education Press 2018.

 [14] Page A. Desirable Balance Between General Education and Technical and Vocational Training. In The Economics of Education Palgrave Macmillan1966 :497-515.

 [15] Ministry of Education. general education system of secondary education  1994. Persian

 [16] Curtis  F, CrankiltonJ.curriculum in technical and vocational education. Translation by Dr. Ali khalagi and Dr. KouroshFathi and Dr. Reza Shams, Tehran, School Publishing. Persian

 [17] Salimifar M, MortazaviS.Human capital and entrepreneurship in the technical and vocational approach (Khorasan case study).Journal of Science and Development 2006 1; (17): 63-85 . Persian.

 [18] Pour FarajA.Government Expenditures for Human Capital and Its Role in Iran's Economic Growth. Quarterly Journal of Economic Research 2005; 40(2):57-86. Persian.

 [19] Mulder M. Competence-based Vocational and Vocational  Education.© Springer International Publishing. Switzerland; 2017.

 [20] Lin Z, Sweet R, Anisef P.Consequences and policy implications for university students who have chosen liberal or vocational education in Canada.educationpolicy 2003 16(1) :85-55.

 [21] Weber S, Achtenhagen F. Competence Domains and Vocational-Vocational Education in Germany. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects 2017 Springer; 23.

 [22] Abaszadeh N, YurdkhaniF.An Investigation into Female and Male Students' LifeSkills Rates in three Branches of Secondary Education. New Approach in Educational Management 2010 1; (1):1-18. Persian.

 [23] Salehi E.A Study of the Determining Factors in Technical and Vocational Trainees Entering Workplace (Case Study: Mazandaran Province) .Humanities and Social Sciences Research Journal 2004 4; ( 12):87. Persian.

 [24] DyankovA.Current issues and trends in technical and vocational education. Section for Technical and VocationalEducation 1996

 [25] KhalkhaliM .Pathology of Iranian Curriculum and Strategies for Its ReformTehran.Publication of Oath 2003 Persian.

 [26] Naghdi M, Torabi N, ErfanA andBonisi V. Modification of curriculum. The first international symposium on management science with a focus on sustainable development  Tehran Mehr Arvand Institute of Higher Education, Center for Achieving Sustainable Development 2014. Persian

 [27] Vajihe Z. Relationship between management knowledge and decision making styles staff managers in seven region of education organization of mashhad. Research in Clinical Psychology and Counseling 2009 8; (2) .Persian.

 [28] McLean M, Gleeson D. Whatever happened to TVEI? TVEI, curriculum and schooling .Journal of Education Policy 2006 9; (3): 233-244

 [29] Salimi,J .Technical Vocational Education, Human Force and Entrepreneurship: A Case Study of Kurdistan Province. Skill Training 2014 2; (8):7-24. Persian.

 [30] Wu X, Ye Y.Curriculum of Technical and Vocational Education. In: Technical and Vocational Education in China . Singapore Springer; 2018

 [31] Kanyoro K, Nancy C. Rebranding Technical Vocational Education and Training; Youth Education for Vocational Careers, Kenya. SophiaInternational Journal of Science and Research  2015 6;(14):391

 [32]SobhaniH,Gigloo M. Estimating the Impact of Economic Variables on Information Technology Development in Developing Countries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi) 2006 40(4):1-38. Persian.

 [33] Entezari Y, MahjubM .Selecting appropriate mechanism and method for allocation of public funds in higher education. IRPHE201 3 19 (2):49-68. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image