فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 هنرستان دارالفنون، اهواز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه اینترنت نقش پررنگی در تمام ابعاد زندگی بشر پیدا کرده است و همه جنبه های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بیش از 82 درصد از جمعیت ایران تا سال 1398 از اینترنت استفاده می کنند. اینترنت به عنوان یک رسانه جذاب و فراگیر بر بخش های اقتصادی و مالی، اداری، ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و علمی تأثیرات عمیقی داشته و به نوعی سبک زندگی افراد را تغییر داده است. این تاثیر به گونه ای بوده که امروزه از مفهومی با نام شهروندی دیجیتال و به جای مفهوم رایج شهروندی نام برده می شود. از آنجا که یکی از حوزه های مهم زندگی بشر آموزش و یادگیری است، کاهش هزینه های روزافزون آموزش و بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان از دیرباز چالش اصلی مسئولان و مدیران نظام های آموزشی جهان بوده است و همیشه به دنبال راه کار و شیوه ای برای حل این چالش بوده اند. غالباً فنآوری افق های نوید بخشی برای حل این مشکلات پیش روی مدیران نظام های آموزشی قرار داده است. از زمان ظهور و گسترش فنآوری اینترنت توجه مدیران به این رسانه به عنوان یک ابزار قوی و تعاملی بوده است. ماهیت منحصر به فرد اینترنت و تفاوت های بنیادین با رسانه های قبلی توجه خیلی از معلمان و استادان را نیز به خود جلب کرده است. اینترنت با فراهم کردن ابزارها و امکانات متعدد می تواند بستری مطلوب برای بر طرف کردن این چالش ها باشد. از این ابزارها می توان در مراحل و بخش های مختلف آموزش استفاده کرد. برخی از این ابزارها مناسب ارایه مطلب، برخی مناسب جلب و هدایت توجه دانش آموزان و دانشجویان، برخی برای انجام اشکال متفاوت تمرین، ارایه بازخورد، ایجاد انگیزه و حتی انجام کارهای مشارکتی و گروهی توسط یادگیرندگان مناسب هستند. برای همین منظور در سال های اخیر پژوهشگران مطالعات زیادی در خصوص نحوه استفاده از ابزارهای اینترنت در تدریس و یادگیری انجام داده اند. یکی از سؤالات اصلی پژوهشگران بررسی توانمندی و قابلیت معلمان و آموزش دهندگان در استفاده از اینترنت برای اهداف مختلف آموزش و یادگیری بوده است، برای همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه اول ناحیه یک شهر اهواز بود.
روش‌ها‌: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایش بود. برای این منظور ابتدا پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی گردید. پرسشنامه تدوین شده شامل 41 سؤال به شکل لیکرتی بود که به 5 دسته تقسیم می شدند. 10 سؤال مربوط به ارایه مطالب درسی، 9 سؤال مربوط به جلب توجه و ایجاد انگیزش در یادگیرندگان، 13 سؤال مربوط به طراحی و تدوین تمرین، 4 سؤال مربوط به ارایه بازخورد مطلوب به یادگیرندگان و در نهایت 5 سؤال مربوط به تسهیل یادگیری مشارکتی می شدند.  برآورد پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 87/0 به دست آمد. روایی ابزار نیز توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری شامل دبیران ریاضی شهر اهواز بود و با توجه به محدودیت جامعه همه دبیران مقطع متوسطه اول شهر اهواز 67 نفر(37 نفر مرد و 30 نفر زن ) به عنوان نمونه انتخاب گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز گردآوری شد.   
یافته­ها:نتایج تحقیق نشان داد به طور کلی مهارت­های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران مطلوب نیست. به عبارت بهتر مهارت‌های دبیران در استفاده از ابزارهای اینترنت به منظور ارائه محتوای درسی(62/1)، برای جلب توجه و ایجاد انگیزه در یادگیرندگان(55/1)، تدوین تمرین(79/1)، ارائه­ی بازخورد مطلوب به یادگیرندگان (72/1) و فراهم کردن شرایط یادگیری مشارکتی(23/1) پایین تر از میانگین مفروض تحقیق بودند
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد مهارت های دبیران برای تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش شامل ارایه محتوا، جلب توجه و ایجاد انگیزه، تدوین تمرین، ارایه بازخورد مطلوب با یادگیرندگان و فراهم کردن شرایط یادگیری مشارکتی، ضعیف است و باید بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the skills of integrating internet tools in teaching by math teachers of secondary schools in Ahvaz first educational district.

نویسندگان [English]

  • Gh. M. Rahimidoost 1
  • F. Moosavi 2
  • A. Masnavi 1

1 Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Dar-Alfonoun School of Art, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today internet has a substantial effect in all Human life and influenced every individual and social aspects. According to studies, more than 82 percent of Iran's population use Internet by the year 1398. Internet as attractive and pervasive medium has a deep effect on economic, financial, administrative, social, cultural and scientific communications sectors and somehow has changed lifestyle. This effect has been such that today a concept called digital citizenship is mentioned instead of the traditional concept of citizenship. Since instruction and learning are an important area of human life reducing increasing costs of instruction and improving students learning and teachers teaching have become main challenge of educational systems official and mangers therefore seeking to solve such a problem. Generally, technologies as a new solution open promising windows for educational systems officials. With advent and development of internet technology as a powerful and interactive tool it has been attracted by managers. The unique nature of the internet and the fundamental differences with previous media have also attracted the attention of many teachers and professors. Internet providing numerous tools and facilities could be a desired environment for overcoming challenges. These tools and facilities could be applied in different phases and parts of teaching. Some are appropriate for presenting materials, some for gaining and directing pupil's and student's attention, some for doing various practices, and for doing cooperative and group projects. Therefore, researchers recently have studied how to use internet tools for the various purposes of teaching and learning. Investigating teachers' abilities and capabilities for using internet tools in teaching and learning has become a main question for researchers, Therefore the purpose of this study was to investigate the skills of integrating internet tools in teaching by math teachers of secondary schools in Ahvaz first educational district.
Methods: The research method was a descriptive survey in which a researcher made questionnaire was designed. Developed questionnaire consisted of 41 Likert type questions which were divided into 5 categories. 10 questions were related to the presenting material, 9 questions to gaining attention and motivating learners, 13 questions related to designing and developing practice, 4 questions related to providing optimal feedback for learners and finally 5 questions related to facilitating cooperative learning.
Reliability of the questionnaire was assessed; the alpha coefficient was calculated at 0.872. Then expert views were used for assessing the validity the questionnaire. Statistical population was Ahvaz math teachers and Based on the size of the population, all 67 teachers (37 male and 30 female) were selected from high school teachers and then compiled with the required data questionnaire. 
Findings: The results this study indicate that the teachers' skills in using  the internet tools are almost poor, In other words, teachers' skills for presenting material (1.62), for gaining attention and motivating learners (1.55), developing practice (1.79), providing optimal feedback for learners (1.72), and for facilitating cooperative learning environment (1.23) were all lower than the assumed mean of the research.
Conclusions: Theskills of teachers in integrating internet tools into teaching including presenting material, gaining attention and motivating, developing practice, providing optimal feedback for learners, and for facilitating cooperative learning environment, are poor and need to be improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Tools
  • Cooperative Learning
  • ICT
  • Math Teaching
  • Integration

[1] See J. [Technology and Outcome-Based Education: Connections in Concept and Practice]. The Computing Teacher. 1994; 17(3): 30-31.

 [2] Shahamat F, Shahamat N. [Comparison of the use of educational technology in teaching methods for teaching English at public and Azad universities in Shiraz]. New approaches in educational management. 2016; 4(28): 267-285. Persian.

[3] Beheshti Z. [Changes in Educational Technology Based on Information Technology]. Proceedings of the conference from e-learning to virtual university. 2006. Islamic Azad University, Tehran South Branch. Persian.

 [4] Jahanbakhsh Rahmani J, Movahedinia N, Salimi GH. [A Conceptual Model of Pedagogical Roles of Information and Communication Technology (ICT) in Education].Research in Curriculum Planning. 2006; 1(10): 49-66. Persian.

 [5] Shekari A, Mohammadi Khoshouie Z, Mahammadi B. [The Effect of New Educational Technologies on the Quality of Educational Activities of Teachers]. Research in curriculum Planning. 2017; 3(25): Continues 52. 74-83. Persian.

 [6] Samary E, Atashak M. [The Effect of Teachers 'Learning and Teaching Techniques on Improving the Quality of Students' Learning Process]. Journal of Technology of education. 2009; 4(2): 101-111. Persian.

 [7] Groves MM, Zemel PC. [Instructional technology adoption in higher education: An action research case study]. International Journal of Instructional Media. 2000; 27(1): 57-64.

 [8] Rahmanpour M, Liaghatdar MJ, Sharifian F. [A comparative study of Educational Technology Graduate Programs in Some selected countries and Iran]. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies. 2014; 4(6): 157-186. Persian.

 [9] Moghaddam A. [Evaluating IT-Based Pedagogical Processes: A Broken Quadrangle]. Studies in Learning & Instruction. 2017; 8(2): 712. Persian.

 [10] Zamani BE. [Teaching and learning information technology skills through training courses]. Quarterly book. 2005; 16(61): 173-185. Persian.

 [11] Serrat O. [How information and communication technology can fast track development]. Journal of knowledge showcases. 2016; 7:32-35.

 [12] Ahmadi KH, Zahed Babelan A, Moeini Kia M, Babaei Menghari MM. [Factors Affecting Application of Information and Communications Technology from the Viewpoint of Faculty Members]. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2017; 8(29): 141-159. Persian.

[13]Heidari M, Vaziri M, Adli F. [Studying the status of intelligent schools based on standards and comparing academic performance and critical thinking of their students with Public Schools]. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013; 4(2): 149-173. Persian.

 [14] Dalir Naser N, Hosseini Nasab SD. [A Comparison of Academic Achievement and Achievement Motivation of Students in Regular and Smart Elementary Schools of Tabriz]. Quarterly Journal of Instruction and Evaluation.2015; 8(29): 31-42. Persian.

 [15] Najafi M. The Effect of Computer Application on the Learning of High School Students in Talesh. [Master’s thesis] Educational Sciences. Payame Noor University, Khalkhal Branch; 2006. Persian.

 [16] Li Y. [Development Strategy for Requirement of ICT in Learning of Comprehensive Regional Higher Education Institutes: Comparing Undergraduates belong to Different School]. Procedia Environmental Sciences. 2012; 12, 1005 – 1009.

 [17] McCormick R, scrimshaw P. [Information and communications technology, knowledge and pedagogy, Education]. Communication and information. 2001; 1(1): 37-57.

 [18] Falahi M, Khalifeh GH, Qhasemi Sameni M. [The Collaborative Learning in the e-Learning Environments]. Journal of Educational Studies. 2016; 5(1): 31-39. Persian.

 [19] Roschelle J, Penuel WR,  Abrahamson LA. [The networked classroom]. Educational Leadership. 2004; 61(5): 50–54.

 [20] Roblyer MD,  Edwards J. Integrating educational technology into teaching. Upper Saddle River, NJ: Merrill; 2000.

 [21] Mohammadi A,  Haghani M. [The Role of Management Information System (MIS) with the Use of Seven Skills of Computer ( ICDL) in Increasing the Effectiveness of Training ersities Staff in Ilam Provincenoor Univ-and Learning of Payame]. Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2018; 10(2): 61-86. in Persian.

 [22] Omidinia S, Selamat S. [Implementation of the Iran Smart School: An Investigation of Teaching- Learning Practices and Teacher Student Readiness]. Internet Journal of e-Language & Teaching. 2005; 2, 16-25.

 [23] Farajollahi M, Haghighi F. [Online Education Assessment: Possible and Novel Methods for Evaluating Online Learning]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences.

 2013; 2(1): countinuse 4, 24-33. Persian.

 [24] Yu YC. [Teaching with a Dual-Channel Classroom Feedback System in the Digital Classroom Environment]. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2017; 10(3): 391-402.

 [25] Fouts J. Research on computers and education: Past, present, and future.

 [26] Drijvers P. [Empirical Evidence for Benefit? Reviewing Quantitative Research on the Use of Digital Tools in Mathematics Education]. Uses of Technology in Primary and Secondary Mathematics Education; 2018; 161-175.

 [27] Tossavainen T, Faarinen ECH. [Swedish Fifth and Sixth Graders’ Motivational Values and the Use of ICT in Mathematics Education]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2019; 15(12): 1-10.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image