فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فراشناخت به عنوان دانش فرد درباره­ی چگونگی یادگیری خویش در مراکز آموزش عالی کشاورزی بایستی مورد توجه باشد زیرا آشنایی با مباحث فراشناخت و نقش آن در فرآیند یاددهی یادگیری در مراکز آموزش عالی کشاورزی تلاشی است جهت برداشتن گامی مؤثر توسط آموزشگران تا در سایه­ی آن بتوانند در اثربخشی نظام آموزش عالی کشاورزی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. آموزش مبتنی بر مبانی فراشناخت سبب ایجاد یادگیری مادام­العمر در فراگیران می­شود به طوری که، آن چنان که پرورش چنین ویژگی در دانشجویان کشاورزی سبب ایجاد کنجکاوی، مسئولیت­پذیری و شکوفایی خلاقیت در آن­ها می­گردد. فراگیران و دانشجویان کشاورزی می­توانند با استفاده از روش­های صحیح یادگیری و مطالعه (فراشناخت) مطالب مرتبط با رشته­ی خود را بهتر و راحت­تر یاد بگیرند.
روش‌ها‌: پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی-پیمایش بود. جامعه­ی آماری تحقیق اعضای هیأت­علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران (82N=) و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (85N=) بودند که به روش تمام شماری اطلاعات از آن­ها گردآوری شد. ابزار پژوهش، پرسش­نامه­ای محقق ساخته بود که به منظور طراحی آن در مرحله نخست با مشورت تیم پژوهش و مبانی­نظری، مهمترین مؤلفه­های ­آموزش­عالی­کشاورزی شناسایی گردید. پس از مشخص شدن مؤلفه­ها، برای هر مؤلفه و بر اساس مبانی نظری ملاک­هایی مشخص شد. شناسایی نشانگرها طی سه مرحله­ دلفی از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان فراشناخت انجام گرفت. روش انتخاب افراد صاحب نظر به صورت گلوله برفی بود. در مرحله­ی اول بر اساس مرور مبانی نظری و دیدگاه صاحب­نظران(در قالب سؤالات باز پاسخ و مصاحبه) برای مؤلفه­های اصلی مرتبط با فراشناخت نشانگرهایی مشخص گردید. در مرحله­ی دوم دلفی، پرسش­نامه­ی جدیدی بر اساس طیف پنج قسمتی لیکرت تنظیم شد پس از گردآوری پرسش­نامه­های مرحله دوم و تجزیه و تحلیل پاسخ­ها گویه­هایی که میانگین آنها 33/3 و بالاتر بود مورد تأیید قرار گرفت. گویه­های تأیید شده به منظور طراحی پرسشنامه مرحله­ی سوم و اعلام موافقت یا عدم موافقت خبرگان مورد استفاده قرار گرفت که پس از تجزیه و تحلیل، نشانگرهایی که با آنها 66 درصد و بالاتر اعلام موافقت شده بود مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان از لحاظ تمامی مؤلفه­های فراشناخت به جز برنامه­ریزی آموزشی و محیط آموزشی در سطح نامناسبی قرار دارند. بررسی وضعیت موجود آموزش عالی کشاورزی بر اساس نشانگر­های شناسایی شده نشان داد که در مؤلفه­های سرفصل درسی، مدیریت آموزش و دوره­های آموزش ضمن خدمت، برنامه­ریزی، ارزشیابی، محیط آموزشی و تدریس بر اساس مقدار آزمون تی تک نمونه­ای تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. سرفصل درسی دارای دو ملاک مشارکتی و توجیهی است که مقدار آزمون تی(t) نشان داد که تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. مؤلفه مدیریت آموزش و دوره­های آموزش ضمن خدمت دارای دو ملاک توانمندسازی و توجیهی است که مقدار آزمون تی(t) تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد. مؤلفه ارزشیابی دارای دو ملاک مشارکتی و عملکردی می­باشد که مقدار آزمون تی(t) نشان داد که تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض وجود دارد. مؤلفه محیط آموزش نیز دارای دو ملاک انگیزش و تسهیل- تعامل می­باشد که مقدار آزمون تی(t) در هر دو ملاک تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد. مؤلفه تدریس دارای سه ملاک پیش از تدریس، ضمن تدریس و پس از تدریس است که مقدار آزمون تی(t) تفاوت معنی­داری بین دو مقدار واقعی و مقدار مفروض نشان می دهد نتایج آزمون اف نشان می­دهد که بین مرتبه­ی علمی پاسخگویان اختلاف معناداری در سطح 005/0 و بین رشته تحصیلی اعضای هیأت علمی از لحاظ انجام وظایف مرتبط با فراشناخت، اختلاف معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.
نتیجه‌گیری: در مؤلفه­های سرفصل­درسی، مدیریت آموزش و دوره­های آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی آموزشی، وظایف آموزشگر یا تدریس، برنامه ریزی آموزشی و محیط یادگیری وضعیت موجود در سطح نامناسبی است. این بدان معنا است که شاخص­های مختلف فراشناخت در این مؤلفه­ها به درستی رعایت نمی­شوند. با توجه به اهمیت این مؤلفه­ها در آموزش عالی کشاورزی، به منظور حصول نظام به اهداف کلان و چشم انداز خود، بایستی بازبینی و اصلاح در آن بر اساس شاخص­هایی که دارای اهمیت و اولویت هستند مورد توجه قرار گیرد. لازم است سیاست گذاران و برنامه­ریزان آموزش عالی کشاورزی نشانگرهای مرتبط با مؤلفه­های اصلی نظام را که در این پژوهش شناسایی شده است را در برنامه­ریزی و طراحی برنامه­های آموزشی مورد توجه قرار دهند. به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان پیشنهاد می­گردد که در جهت تغییر نظام آموزشی به صورتی که فضای حاکم بر کلاس­ها مشارکتی و همراه با همکاری باشد اقدام و محتوای کتاب­ها به نحوی تنظیم گردد که تفکر انتقادی به عنوان یک راهبرد یادگیری عمیق، تسهیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the current situation of higher agricultural education in khuzestan province from the perspective of metacognitive approach

نویسندگان [English]

  • M. Baradaran 1
  • M. Taghibaygi 1
  • A.H. Alibaygi 2

1 Department of Agriculture Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Civil Engineering, Agriculture Sciences & Natural Resources University of Khuzestan,Molasani,Iran

2 Department of Agriculture Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Metacognition as an individual's knowledge about how to learn in agricultural higher education centers should be taken into consideration because the familiarity with metacognitive topics and its role in the process of teaching learning in agricultural higher education centers is an attempt on the part of the educators to take an effective step so that they can play an influential role in the effectiveness of the country's agricultural higher education system. The education that is based on metacognition leads to lifelong learning in the learners in a way that cultivating such a trait in agricultural students leads to curiosity, responsibility, and the flourishing of creativity in them. In fact, by using the right methods of learning and studying (metacognition), agricultural learners and students can learn the material that is related to their field of study better and more easily.
Methods: The present applied research was a kind of descriptive survey method. The statistical population of the study were the faculty members of Agriculture at Shahid Chamran University (N = 82) and the faculty members of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N = 85) from which all the information was collected. The research tool was a researcher-made questionnaire that in the first stage of its design, due to consultation with the research team and based on the theoretical foundations, the most important components of higher education and agriculture were identified. After determining these components, the criteria for each componentwere identified based on the theoretical foundations. The markers were identified during three Delphi stages through conducting interviews with 15 metacognitive experts. The method of selecting experts was in the form of snowballs. In the first stage, based on a review of the theoretical foundations and the viewpoints of the experts (in the form of open-ended questions and interviews), the indicators were identified for the main components related to metacognition. In the second stage of Delphi, a new questionnaire was prepared based on the Likert scale of five sections. After collecting the second stage questionnaires and analyzing the answers, the items with an average of 3.33 and above that were confirmed. The approved items were used to design the third stage questionnaire and to indicate the agreement or the disagreement of the experts. Having done the date analysis, those indicators with which 66% and above were finally approved.
Findings: The results showed that the agricultural higher education system of Khuzestan province is in an unsuitable level in terms of all components of metacognition except educational planning and educational environment.
Examination of the current situation of agricultural higher education based on the identified indicators showed that in the components of the  curiculum, education management and inservice training courses, planning, evaluation, educational environment and teaching based on the amount of one-sample t-test, there is a significant difference between the real value and the assumed value. The course has two criteria of participation and justification that the value of the t-test showed that there is a significant difference between the two real and assumed values. The component of education management and in-service training courses has two criteria of empowerment and justification and the t- test shows a significant difference between the real and the assumed value. The evaluation component has two criteria of participation and performance that the value of the t-test showed that there is a significant difference between the two real and assumed values. The component of the educational environment also has two criteria of motivation, facilitation- interaction in a way that the value of the t-test in all these three criteria shows a significant difference between the amounts of the two real and assumed values. The teaching component has three criteria, namely before teaching, during teaching, and after teaching. The value of the t-test shows a significant difference between the two real and the assumed values. The results of the F-test show that there is a significant difference between at the level of 0.001 between the academic rank of the respondents at the level of 0.005 and between the field of study of the faculty members in terms of performing the tasks that are related to metacognition.
Conclusion. In the components of the curriculum, education management and inservice training courses, educational evaluation, instructor or teaching duties, educational planning and learning environment, the current situation is not at an appropriate level. This means that the various indicators of metacognition are not properly observed in these components. Given the importance of these components in agricultural higher education in order to achieve its macro goals and vision, the system should be reviewed and revised based on the indicators that are of significance and priority. It is necessary for the policymakers and planners of agricultural higher education to consider the indicators related to the main components of the system which have been identified in this research in planning and designing the educational programs. The Policymakers and planners are advised to change the educational system in a way that the dominant  atmosphere in the classrooms would be participatory and cooperative and the content of the books be adjusted in such a way that critical thinking as a strategy of deep learning can be facilitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognition
  • Faculty member
  • Higher Education
  • Agriculture

[1][ Movahedi R, Gol F, Yousefi Mohammadi M. [Development of agricultural higher education with emphasis on sustainable entrepreneurship]. Journal of Entrepreneurship in Agriculture.2016;3(1):55-77. Persian.

[2] Varmaziyari H,Ghaniyan M,Baradaran M.]Students' Viewpoints on the status of agricultural higher education system in Iran, challenges and solutions [.Journal of Agricultural Knowledge,.2009;2 (1): 39-52. Persian.

[3] SheykhAlizadeh S, Ahmadi E, Higher Education, University and National Development. Proceedings, institute education research and planning, Iranian higher education association; 2004. Tehran. Persian.

[4] Loozano R, Motivation in education: Theory, Reasearch and Application. New jersey, Johnston; 2010.

[5] Anderson N. The role of metacognition in second Language Teaching and Learning. Brigham Young University; Eric Digest Byrnes; 2002.

[6] Fekri Sh, Yaghoubi J, Popzan, AH. Analysis of the preferences of Iranian scientific, agricultural, veterinary and natural resources members in the use of teaching methods and styles and teaching aids  [master’s thesis].  Campus ofd Agriculture and Natural Resources: Razi University of Kermanshah; 2011. Persian.

[7] Mohammadi M, Marzooghi R A, Torkzade J, Salimi G H, Hadadniya S. ]Excellent training program based on a lifelong learning approach[.Bi-quarterly journal of Higher Education Curriculum Studies. 2015; 7(13):  37-77. Persian.

[8] Shakhe R. Training features and methods of teaching lifelong learning. Paper presented in the 8th national Conference of the Association.

[9] Eslami I, Abbasi Et, Bijani M. ]Developing Critical Thinking Skills of Students in Agricultural higher education system[. Journal of Agricultural Extension and Education Sciences. 2016: 12(2):183-196. Persion.

[10] Mansouri R. [University and its definition]. Rahyat Quarterly.2001; (24): 16-29: Persian.

[11] Rostami F, Aliabadi V. [The impact of cognitive and metacognitive learning strategies on predicting the academic achievement motivation of agricultural students]. Journal pf managment research and agricultural education.2014:6(30); 67-76. Persian.

[12 Sadeghi Z, Mohtashami R. ]The role of metacognition in learning process[. Journal of Education Strategies.2010; 3(5): 143-148.Persian.

[13] Moghadasi Farimani S H, Zamani G H. ]Elective training approach for agricultural education  course [. Journal of Agricultural Extension and Education Sciences.2017; 3(1):11-25.Persian.

[14] Hajihashemi Z, Movahedi R. ]Pathology of agricultural education in Payame Noor University  of Shahreza[. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 2017; 2(1): 929-941. Persian.

[15] Zare H, Mohammadzadeh R. [Predicting metacognitive awareness and its components based on goals of progress[, Journal of Cognitive Strategies in Learning. 2013;1 (1): 1-14. Persian.

[16] Joseph N.[Metacognition needed: teaching middle and high school students to develop strategic learning skills]. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth. 2010; 54 (2): 99-103.

[17] Taghibaygi M, Baradaran M. Alibaygi A H. ]Explaining Sscenario, strategies and policies of meta-cognition institutionalization in agricultural higher education[.Journal of Agricultural Extension and Education Sciences. 2020; 16 (2):  25-47. Persian.

[18] Sadeghi Z, Mohtashami R. ]The role of metacognition in learning process[. Journal of Education Strategies, 2010; 3(5): 143-148.  Persian.

[19] Attar Khamenei F, Seif A A. The Impact of Study Learning Strategies on Motivation and Academic Achievement. Journal of Educational Psychology Studies. 2009; 9: 57-74.  

[20] Amini M, Rahimi H, Samadiyan Z,Gholami alavi S. ]Evaluation of student's metacognitive skills in Islamic education courses. Reflection on the function of the higher education system[. Research in Education Issues.2015; 21 (21): 103-120. Persian.

[21] Gordan Shakane M, Yarmohammadian M H . ]The effect of metacognitive teaching on self-directed learning in medical record students of Isfahan University of Medical Sciences[. Iranian Journal of Medical Education. 2010; (2) 10: 131-140 Persian.

[22] Shannon H. The Effectiveness of a REBT Training Program in Increasing in Mathematics. Journal of Rational-Emotive  and Cognitive-Behavior Therapy. 2008; 16 (3): 197-2009.

[23] Carson l. An exploration of metacognition and its interplay with other forms of conscious thought processing in independent learning at tertiary level [doctoral dissertation].Dublin City Unviersity; 2012.

[24] Mostafaei A, Mahboobi, T. Thinking and metacognition of its concepts, theories and its application. Tehran: Press Porsesh; 2006. Persian.

[25] Salehi J, Karimi Y, Seif AA, Delaware A. [Predicting metacognitive awareness and its components based on goals of progress]. Journal of Psychology.2002; 2(8) 30:144-157. Persian.

[26] Karami A, Delaware A, Bahrami H, Ukrimi Y. Developing a tool for measuring learning and study strategies and determining the relationship between these strategies and academic achievement.[doctoral dissertation]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2002. Persian.

[27] Yousefi Z. Comparison of study and learning strategies of successful and unsuccessful students in the field of humanities and basic sciences in Tehran universities.[master’s thesis]. Educational Psychology, Universities Allameh Tabatabai; 2001. Persian.

[28] Mirzaei F. [Investigating the Rrelationship between Mmetacognitive knowledge components and reading comprehension with transformational perspective in elementary and third grade elementary school students in district 7 of Tehran]. Journal of Educational Psychology Studies. 2002; 6: 42-57.Persian.

[29] Alexander J M, Carr M, Schwanenflugel P J.  Development of metacognitio in gifted children: Directions for future research. Developmental Review. 2000; 15: 1-37.  

[30] Saif A. Learning and Reading Methods. Second Edition. Tehran. Dena Publishing; 2009: .1-112.

[31] Moradgholi M. ]Investigating the relationship between the application of metacognitive strategy and the performance of Zahedan high school students in mathematical problem solving[. Journal of Training Strategies. 2010; 3 (4): 37-54. Persian.

[32] Chalmeh R, Latifian M. Characteristics of metacognitive learning environment and academic achievement, assessing the mediating role of motivational beliefs in students. Journal of Applied Psychology. 2012; 6 (3) 23: 43-58.

[33] Phillips k, Diaz S. Gender differences in body dysmorphic disorder in a german college student sample. Journal of psychiatrres. 2001; 109: 4-101.   

[34] Schraw T G,  Dennison R  S. Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Pyschology. 2005; 19:460-475.

[35] Taghibaygi M, Baradaran M, Alibaygi A H.  ]The status of metacognitive components among agricultural students in Khuzestan[. Journal of agricultural education administration.2020; 2 (44): 74-95. Persian. 

[36] Shabani H. Textbooks and Teaching Techniques. Tehran: Samt Publications; 2019. Persian. 

[37] Helms D J,Nixson J. Not all metacognition is created equal. New Directons for Teaching and Learning.2003; (95(: 73-79.

[38] Baradaran M, Movahed Mohamadi H, Shabanali Fami H, Mehralizade Y.  Identifying student's viewpoints  on the Key elements of the quality of teaching evaluation mechanism. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 2010; 1: 121-135.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image