فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: پژوهش­های انجام شده در موضوع کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت­های کلاس درس، نشان داده است که تلاش­های صورت گرفته و هزینه­های کلان مصرف شده در راستای توانمندسازی مهارت‌های رایانه­ای معلمان، نتوانسته است تحولات مورد نظر را در نقش و فعالیت معلمان در مدارس ایجاد کند. از این­رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه­ی پدیدارشناسانه فرآیند کسب شایستگی فناورانه معلمان ایران با هدف ارائه یک مدل بومی است.
روش‌ها:‌ این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است؛ چراکه برای دستیابی به اهداف تحقیق از تجارب زیسته معلمان در دستیابی به شایستگی فناورانه در کلاس درس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تمام معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان ارومیه است؛ با روش نمونه­گیری غیر احتمالی هدفمند و ملاحظه کردن ویژگی­های مورد نظر در انتخاب نمونه، و قاعده اشباع نظری، با 22 نفر از معلمان (13 زن و 9 مرد) مصاحبه شد. مشارکت‌کنندگان در مدارس دولتی، هیئت‌امنایی، هوشمند، غیرانتفاعی و روستایی (17 مدرسه مختلف) مشغول بودند. ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه بود. دو تکنیک ضبط صدا و یادداشت‌برداری (با تأکید بر ضبط صدا) برای روش گردآوری داده­ها استفاده گردید و طرح انجام مصاحبه، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از رویکرد چهار مرحله­ای گیورگی (1970) در کدگذاری مصاحبه­ها استفاده گردید. انجام فرآیند کدگذاری در نرم­افزار MAXQDA10 انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته­های تحلیل کیفی حاکی از آن بود که فرآیند کسب شایستگی معلمان را می­توان در پنج مؤلفه یا گام دسته­بندی نمود که شامل مؤلفه‌های 1) ایجاد انگیزه/رغبت/علاقه در معلمان شامل زیرمولفه­های: «تغییر در دریافتی معلمان»، «تاثیرگذاری روی جایگاه معلمان»، «ایجاد احساس نیاز»، «دسته بندی معلمان بر اساس دانش پیشین»، «توجه به زمان بندی برگزاری دوره ها»، «تغییر نوع نگاه به شغل معلمی»، و «انتخاب استاد مناسب»؛ 2) برنامه­ریزی، شامل زیر مولفه­های «سطح بندی معلمان (نیازسنجی)»، «تعیین برنامه درسی (سرفصل­های آموزشی)»، «تعیین استاد مناسب»، «تعیین مکان مناسب» و «تعیین زمان مناسبم؛ 3) «شروع فرآیند یادگیری» شامل زیر مولفه­های «آموزش سخت افزارها»، «آموزش نرم افزارها»، «آموزش مساله گشایانه»، «آموزش سواد اطلاعاتی»، «تسهیل دسترسی به منابع آموزشی» و «حمایت و پشتیبانی»؛ 4) پیاده­سازی فرایند یادگیری شامل زیر مولفه­های «دوره های آماده سازی بدو خدمت»، «دوره‌های آموزشی ضمن خدمت»، «دوره های تخصصی مدارس» و «دوره های آموزشی بیرون از مدارس»؛ و 5) «نهادینه ساختن شایستگی فناوری» شامل زیر مولفه­های «آموزش مسئله گشایانه»، «نهادینه ساختن همکاری بین معلمان» و «نهادینه ساختن دوره های پیگیری آموزش ها و یادگیری» است.
نتیجه ­گیری: این مدل با نگاه به نیازهای معلمان، شرایط و ساختار اداری آموزش‌وپرورش، امکانات مدارس، وضعیت برگزاری دوره­ها، همکاری بین معلمان و غیره ارائه شده است. در این مدل سعی شده است تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند کسب شایستگی فناوری معلم مطمح نظر قرار گرفته و هر کدام از آن‌ها بر اساس محتوای مصاحبه­ها در گام مربوطه ملاحظه شود. این مؤلفه‌ها یا گام­ها هر چند ساختاری سلسله مراتبطی و مرحله به مرحله­ای می­توانند داشته باشند ولی در بسیاری از مواقع قابلیت بازگشت و شروع از مرحله قبلی نیز می­توانند دارا باشند. امید است این مدل که مبتنی بر واقعیت زیسته موجود معلمان در ایران بنا نهاده شده استِ، گامی در راستای توسعه الگویی مناسب برای سازمان آموزش‌وپرورش و دیگر سازمان­ها در زمینه کسب شایستگی فناوری کارکنان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of the process of ICT-competence of Iranian teachers with the purpose of presenting a native model

نویسندگان [English]

  • A. Habibi-Azar 1
  • J. Keyhan 2
  • B. Talebi 3

1 Department of education, Faculty of Humanties, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3 Department of education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Research findings about the application of information and communication technologies in classroom has shown that despite the efforts had been done and the large amount of costs spent for empowering teachers' computer skills, but these activities have not been able to create desired changes in the role and activity of teachers in schools. Therefore, the purpose of the present study was to study the phenomenological process of Iranian teachers' ICT competence in order to present a native model.
Methods: This was a qualitative phenomenological research, because the lived experiences of teachers in achieving technological competence in the classroom have been used to explore the objectives of the study. The statistical population of this qualitative study were all teachers in Urmia city. 22 teachers (13 females and 9 males) were selected by non-probability purposeful sampling method with considering the desired characteristics and theoretical saturation based-rule. Participants who engaged in 17 different schools including public, board of trustees, smart, nonprofit, and rural schools, were selected. The data collection tool was semi-structured interview. Voice recording and note-taking (with emphasis on voice recording), as Two techniques for gathering data, were used. George's (1970) four-step coding approach were used to analyze the data. The coding process was performed in MAXQDA10 software.
Findings:The findings of the qualitative analysis indicated that the process of teachers ICT-competence can be organized into five components, including; 1) motivation/ tendency/ interest in teachers including the following sub-components: “Changing in teacher’s salary”, “Changing teachers’ position”, “Create need”, “Classification of teachers based on the prior knowledge”, “Pay attention to the timing of the courses” , “Changing the look to the teaching profession” and “Choosing the right professor”; 2) planning, including the following sub-components: “Teachers Rating (Needs Assessment)” , “Determining curriculum (educational topics)”, “Choosing the right professor”, “Locate the right place” and “Determine the right time”; 3) beginning of the learning process including the following components: “Hardware training”, “Software training”, “Problem-solving training”, “Information literacy training”, “Facilitate access to educational resources” and “Support”; 4) implementation of the learning process including the following sub-components:  “In-service preparation courses”, “In-service training courses”, “Specialized school courses”, and “Out-of-school courses” and 5) " institutionalization of technology competence " including the following sub-components:  “Problem-solving training’, “Formalize collaboration between teachers” and ‘Formalize follow-up courses for teaching and learning”.
Conclusion: This model is presented by looking at the needs of teachers, the conditions and Organizational structure of education, the facilities of schools, the status of courses, the cooperation between teachers, and so on. In this model, all the influential factors in the process of acquiring information and technology competence by teachers have been included and based on the content of the interviews, each of them has been considered in the relevant step. Although it could be organized these components or steps in hierarchical or step-by-step structure, but in many places it is possible to go back and start from the previous step. It is hoped that this model will be a step towards developing an appropriate model in the field of staff technology competence for the Education Organization and other organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Technology
  • Teachers
  • In-Service
  • Training

[1] Castells M. ‏‫ End of Millennium. NewYork: Blackwell Publishers; 2010..

[2] Giddens A. Making sence of modernity,Conversation with  Anthony Giddens. California: Stanford University Press; 1998.

[3] Tafller A. The third wave. NewYork: Bantam Books; 1989.

[4] Nahavand M, Javadinejad A. The Sociological Study of the Impact of Information Technology on the Working Life of the Workers of Industrial Organizations (The Experimental Study of the Workers of Pars Khodro Company). World Applied Sciences Journal. 2013;22(9):1286-301.

[5] Westland JC. Clark TA. Global Electronic Commerce. Cambridge: MITPress; 2000.

[6] Unesco. Diverse Approaches to Developing and Implementing Competency-based ICT Training for Teachers: A Case Study. Enesco Bangkok 2016.

[7] Harper B, Milman NB. One-to-One Technology in K-12 Classrooms: A Review of the Literature from 2004 through 2014. Journal of Research on Technology in Education. 2016;48(2):129-42.

[8] Lowther DL, Inan FA, Ross SM, Strahl JD. Do one-to-one initiatives bridge the way to 21st century knowledge and skills. Journal of Educational Computing Research. 2012;46(1):1-30.

[9] Toru E, Ilgaz H, Usluel YK, Ankara-Turkey A. Technology acceptance model and teachers’ adoption of laptops : A Catalyst for Positive Change. Technology-Enabled Education. 2006;251.

[10] Khalkhali A, Shakibai Z, Andish M. Meta-analysis of the effect of information and communication technology on teachers' professional development. Information and Communication Technology. Journal of Educational Sciences. 2013;1(3):165.

[11] Madadi G. The Role of Information and Communication Technology on the Professional Growth of Teachers in Sari City. Sari: Islamic Azad University, Sari Branch; 2012.

[12] Yaghoubi A-S. The Impact of Participation in Information and Communication Technology Course on the Professional Development of Sari Middle School Teachers. Tehran: Islamic Azad University, Tonekabon Branch; 2010.

[13] Rana'i M. The Impact of ICT on the Professional Development of Secondary School Teachers in Tehran. Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 2010.

[14] Samari E, Atashak M. The effect of teachers 'recognition and application of educational technology on improving the quality of students' learning process. Journal of Educational Technology & Society. 2011;4(2):101-11.

[15] Sobhanninejadehi M, Molazehi M. Investigating the Elements of Teachers' Need for Information and Communication Technology Application in the School Curriculum Process. Journal of Research in Curriculum Planning. 2013;2(7):42-59.

[16] Yosefi-Saeedabadi R, Rezaeirad M. Comparing rate of knowledge and using ICT in faculty members and student Islamic Azad University. Educational Administration Research Quarterly. 2010;5:147-64.

[17] Ahmadi R, Zarei-Zavaraki I, Novrouzi D, Delavar A, Dprtaj F. Examine the status of technological competences of student students according to UNESCO standards. Journal of Research in Educational Systems. 2016;10(32):1-22.

[18] Mohammadi A, Ghorbanzadeh-Moghaddam S (Eds.). Investigating teachers' acceptance of innovation in teaching and application of teaching materials. Second Educational Technology Conference Explaining New Approaches to Educational Technology and Its Position in the Education System; 2004; Tehran: Allameh Tabatabai University.

[19] Lorekian M. Students' self-control plan at the Unity Work and Knowledge Conservatory. Teacher growth; 2004.

[20] Tabari M. The Barriers and Problems of Smart Enhancement of Educational Complexes of Tehran Education Department from the Perspectives of Male Principals and Teachers. Tehran: Azad University, Central Tehran Branch; 2012.

[21] Robati-Motahhate H, Mohajeran B, Ghaleie A-R. The main reasons for the lack of proper formation of smart schools and solutions for their development in Mazandaran province (from the viewpoints of ICT managers and experts). Academic Journal of E-Learning. 2013;4(2).

[22] Dewai S, Imam-Jumaa MR, Ahmadi GA. Evaluation and formulation of ICT skills and competencies required by teachers in the teaching and learning process. Theory and Practice in Curriculum. 2012; 1(1):123-46.

[23] Abdollahi B, Dadjoie-Tavakoli A, Youseliyani G-A. Identify and validate the professional competencies of effective teachers. Journal of Educational Innovation. 2014;13(1):25-48.

[24] Fakhari-Ashradi G-A. The Impact of Internet Skills on the Professional Skills of Secondary Teachers in Mazandaran Province. Journal of Educational Information and Communication Technology. 2012;3(2):145-60.

[25] Seraji F, Jamshidzadeh A. Factors Related to ICT Application in the Classroom: (Descriptive and Examining Status) Elementary Teachers in Hamadan. Teacher Professional Development Quarterly. 2015;1(1):69-83.

[26] Hesampour A, Vares M. The effectiveness of in-service ICT training courses on the efficiency of teachers and administrators.  Paper presented in the 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran; Tehran2017.

[27] Sharafi M, Bahar M. Comparative Study of the effect of In-service Training on the Educational Needs and Job Satissfaction among Iranian and Germany teachers. New Trends in Educational Management. 2016;7(1).

[28] Kouhi A-H, Tabatabaie S-M, Ghandali F, GHandali A. Exploring The effect of ICT In-Service Training Cources  on the Efficacy of Middle Degree Teachers in Varamin City.  Paper presented in International Conferences in Bihavioral Sciences and Social Studies; Tehran2015.

[29] Oranghi A, Ghaltash A, hahamat N, Youseliyani G-A. The Effect of In-Service Courses on Teachers professional performance in Shiraz City. New Attittudes in Educatinal Management. 2010;5(2):95-114. 

[30] Khanifar H, Amiri A-N, Faraji-Armaki A, Jandaghi G-R, Mardani-Kotaki L, Bayan-Memar S-A, et al. Study of relationbetweeninservice trainings andemployee sََs effectiveness (Case study in the Ahvazُُ s oil Compeny). Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2011;4(6).

[31] Afzalkhani A. Studing the Ways to Improve the Efficiency of In-service Training Cources in the Teachers Perormance among Semnan Education Management; 2010.

[32] Salmani-Dastjerdi I, Hemmati-Nejhad M-A, Rahmani-niya F. The Relationship Between In-Service Training with Self-Efficacy of Physical Training Teachers. Movement. 2010;37:193-204.

[33] Ahmadi A, Keshavarzi M. The Effectiveness of In-Service Cources on Educational Skills Development from the viewpont of Students, Teachers and Managers of Shiraz City. 2013.

[34] Loyalka P, Popova A, Li G, Shi Z. Does Teacher Training Actually Work? Evidence from a Large-Scale Randomized Evaluation of a National Teacher Training Program. 2018.

[35] Liu H, Lin C-H, Zhang D. Pedagogical Beliefs And Attitudes Toward Information And Communication Technology: A Survey Of Teachers Of English As A Foreign Language In China. Computer Assited Language Learning. 2017. 

[36] Kavak N, Yamak H. The Evaluation Of Primary And Secondary Teachers' Opinions About In-Service Teacher Training. Procedia-Social And Behavioral Sciences. 2012;46:3507-11.

[37] Cimer S-O, Cakir I, Cimer A. Teachers' Views On The Effectiveness Of In-Service Courses On The New Curriculum In Turkey. European Journal of Teacher Education. 2010;33(1):31-41.

[38] Almerich G, Orellana N, Suárez-Rodríguez J, Díaz-García I. Teachers’ information and communication technology competences: A structural approach. Computers & Education. 2016;100:110-25.

[39] Baylor A, Ritchie D. What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classroom? Computers & Education. 2002;39(4):395-414.

[40] Markauskaite L. Exploring structure of trainee teachers’ ICT literacy: the main components of, and relationships between, general cognitive and technical capabilities. Educational Technology Research and Development. 2007;55(6):547-72.

[41] Guzman A, Nussbaum M. Teaching competencies for technology integration in the classroom. Journal of Computer Assisted Learning. 2009;20(5).

[42] Paquette G, Léonard M, Lundgren-Cayrol K, Mihaila S, Gareau D. Learning design based on graphical knowledge-modelling. Journal of Educational Technology & Society. 2006;9(1):97-112.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image