فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایرانان

چکیده

پیشینه و اهداف: تعلیم و تربیت در دنیای امروز مفهومی متفاوت با گذشته دارد بنابرین بایددر نگرش و روش تدریس معلمان نیز تحولاتی ایجاد شود. امروزه آموزش علوم پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین موضوع ایجاب می کند تا روش های جدید تدریس که باعث یادگیری بهتر این دروس از جمله فیزیک می شود به معلمان آموزش داده شود. تحقیقات زیادی نشان داده است که افزایش استدلال علمی باعث موفقیت در یادگیری دانش محتوا می‌شود. پس می‌توان به‌جای در نظر گرفتن چندین دوره آموزشی فیزیک برای یادگیری دانش محتوا، با روش‌های نوین آموزشی مهارت‌های ویژه‌ای ازجمله استدلال را در دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد کرد تا آن‌ها به‌صورت خودجوش به یادگیری بیشتر پرداخته و خود را با توسعه و پیشرفت علم و فناوری هم گام سازند. روابط بین روش‌های آموزشی و توسعه استدلال علمی به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده است که روش آموزش فعال، توانایی‌های استدلال علمی را ارتقا می‌دهد. تدریس به شیوه بحث گروهی یکی از روش‌های آموزش فراگیر محور است که با استفاده از این شیوه، فراگیران فعالانه در مباحث شرکت نموده و به آنان فرصت داده می‌شود تا نظرات و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند. در این مقاله به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان با شیوه­ی بحث‌های گروهی بر توانایی استدلال علمی دانش‌آموزان در درس فیزیک پرداخته شده است.
روش‌ها‌: این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 2017 – 2018 می‌باشند. نمونه این پژوهش با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری، آزمون سنجش توانایی استدلال علمی دانش‌آموزان در درس فیزیک به‌صورت محقق ساخته با پایایی 76/ . است که با استفاده از نظر اساتید با تجربه در حوزه­ی آموزش فیزیک، سؤالات آن روایابی محتوایی شد.
هر سؤال به‌صورت چهار گزینه‌ای طراحی و از دانش‌آموزان خواسته شد برای انتخاب گزینه موردنظر دلیل خود را به‌صورت تشریحی بنویسند تا نوع استدلال آن‌ها بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. برای دادن امتیاز از مدل میازاکی (2000) که شامل چهار سطح مختلف استدلال در ریاضی است، استفاده شده است. در این پژوهش نمره کل هر دانش‌آموز به‌عنوان سطح توانایی استدلال فیزیکی او در نظر گرفته شده است. از آنجایی که پاسخ به سؤالات به‌صورت تشریحی خواسته شده است، برای کاهش اثر قضاوت مدرس نیز از آلفای کرونباخ برای مصححان استفاده شد که مقدار 82/0 به دست آمد.
یافته‌ها: در بخش آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از جداول شاخص‌های آماری، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به­دست ‌آمده نشان داد که توانایی استدلال فیزیکی و استدلال استنتاجی دانش‌آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه بیشتر است، ولی آموزش به شیوه‌ی بحث‌های گروهی تغییر چندانی در میزان استدلال استقرایی دانش‌آموزان ایجاد نکرده است.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش، مشاهده شد بین توانایی استدلال استنتاجی و استقرایی دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمایش و گواه رابطه­ی معنادار و معکوس وجود دارد، بدین معنی که با افزایش توانایی استدلال استنتاجی، دانش‌آموزان برای پاسخ به سؤالات، از استدلال استقرایی کمتر استفاده می‌کنند. بنابراین آموزش به شیوه­ی بحث گروهی توانسته است، بر توانایی استدلال دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی به سؤالات فیزیک تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of group discussion teaching on students' reasoning ability in solving physics problems

نویسندگان [English]

  • G. Ahmady 1
  • M. Saberi 1
  • F. Ahmadi 2

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran

2 Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Education in today's world has a different meaning from the past, so there should be changes in the attitude and teaching method of teachers. Nowadays, teaching basic sciences is of special importance, and this issue requires teachers to be taught new teaching methods that make them learn these subjects better, including physics. Numerous studies have shown that increasing scientific reasoning leads to success in learning content knowledge. So, instead of considering several physics training courses to learn content knowledge, special teaching methods such as reasoning can be created in students with new teaching methods so that they can learn more spontaneously and keep pace with the development of science and technology. Formation. The relationship between teaching methods and the development of scientific reasoning has been extensively studied and it has been shown that the active teaching method enhances the abilities of scientific reasoning. Group discussion teaching is one of the methods of inclusive education that uses this method; learners actively participate in discussions and give them the opportunity to share their opinions and experiences with others. This article examines the effect of discourse-based education through group discussions on students' ability to reason scientifically in physics.
Methods: This research is a quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population is all 10th grade female students of the second year of high school in Isfahan in the 2017-2018 academic years. The sample of this research was selected by multi-stage cluster sampling method. Measurement tool, a test to assess students' ability to reason scientifically in physics as a researcher-made with a reliability of / 76. Using the opinion of experienced professors in the field of physics education, its questions were content narrated.
Each question was designed as four options and students were asked to write their reason in a descriptive way to select the desired option to further examine their type of argument. To score, Miyazaki (2000) model is used, which includes four different levels of reasoning in mathematics. In this study, the total score of each student is considered as the level of his physical reasoning ability. Since the answers to the questions were asked descriptively, to reduce the effect of the teacher's judgment, Cronbach's alpha was used for the correctors, which was 0.82.
Findings: In the descriptive statistics section, the studied variables were analyzed using statistical index tables, mean and standard deviation, and in the inferential statistics section, the research hypotheses were analyzed using analysis of covariance and Pearson correlation coefficient. The results showed that the ability of physical reasoning and inferential reasoning of students in the experimental group is higher than the control group, but teaching through group discussions did not change much in the level of inductive reasoning of students.
Conclusion: According to the research findings, there is a significant and inverse relationship between the ability of both deductive reasoning and inductive reasoning in both groups of testing and evidence, meaning that by increasing the ability of inductive reasoning, students use less inductive reasoning to answer questions. Therefore, teaching through group discussion has been able to have a positive effect on students' reasoning ability in answering physics questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discussion
  • Group discussions
  • Physical reasoning
  • Inference argument
  • Inductive reasoning

[1] Shabani H. Ravesh tadris pishrafte: amousesh maharat, rahbordhaye tafakor. Tehran: Samt; 2012.

[2] Redish RF, Fatemeh A,  Mohammad A. Translational Physics Education. Tehran: SRTTU Press; 2009.

[3] Leighton JP. Defining and describing reason. The Nature of Reasoning. 2004; 3-11.

[4] Lawson AE. The neurological basis of learning, development and discovery: Implications for science and mathematics instruction. Switzerland: Springer Science & Business Media; 2006.

[5] Driver R, Newton P. Osborne J. Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education. 2000; 84(3): 287-312.

[6] Osborne J. Arguing to learn in science: The role of collaborative, critical discourse. Science. 2010; 328( 5977); 463-466.

[7] BouJaoude S, Salloum S. Abd-El-Khalick F. Relationships between selective cognitive variables and students' ability to solve chemistry problems. International Journal of Science Education.2004; 26(1): 63-84.

[8] Nieminen P, Savinainen A. Viiri J. Relations between representational consistency, conceptual understanding of the force concept, and scientific reasoning. Physical Review Special Topics-Physics Education Research. 2012;(8) 1: 010123.

[9] Zimmerman C. The development of scientific thinking skills in elementary and middle school. Developmental review. 2007;27(2): 172-223.

[10] Ding L. Seeking missing pieces in science concept assessments: Reevaluating the Brief Electricity and Magnetism Assessment through Rasch analysis. Physical Review Special Topics-Physics Education Research. 2014:10(1): 010105.

[11] Chang CY. Does problem solving= prior knowledge+ reasoning skills in earth science? An exploratory study. Research in Science Education.2010: 40(2), 103-116.

[12] Kuhn D. What is scientific thinking, and how does it develop? 2002.

[13] Tsitsipis G, Stamovlasis D.  Papageorgiou G. The effect of three cognitive variables on students’ understanding of the particulate nature of matter and its changes of state. International Journal of Science Education.2010; 32(8): 987-1016.

[14] Akerson VL, Volrich ML. Teaching nature of science explicitly in a first‐grade internship setting. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching. 2006: 43(4): 377-394.

[15] Bell RL, Blair L M, Crawford BA, Lederman N G. Just do it? Impact of a science apprenticeship program on high school students' understandings of the nature of science and scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching. 2003;40(5): 487-509.

[16] Brickhouse N W, Dagher Z R, Letts IV W J,  Shipman H L. Diversity of students' views about evidence, theory, and the interface between science and religion in an astronomy course. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching. 2000; 37(4 ): 340-362.

[17] Rebello C M, Barrow L H, Rebello N S. Effects of argumentation scaffolds on student performance on conceptual physics problems. City, 2013.

[18] Kuhn D. Do students need to be taught how to reason? Educational Research Review. 2009;4(1):1-6.

[19] Bao L, Cai T, Koenig K, Fang K, Han J, Wang J, et al.. Learning and scientific reasoning. Science. 2009; 323(5914): 586-587.

[20] Ehteshami A, Hinnebusch R, Huuhtanen H, Raunio P, Warnaar M. Zintl T. 10 Authoritatrian resilinece and international linkages in Iran and Syria. Middle East authoritarianisms: Governance, contestation, and regime resilience in Syria and Iran. 2013: 222.

[21] Choppin J M. Teacher-Orchestrated Classroom Arguments. Mathematics Teacher. 2007;101(4 ): 306-310.

[22] Tatyana N G, Elena B I,  Natalia N K. Achievement Motive and Cognitive Stiles when Successfully Study Physics. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 171: 442-447.

[23] Lützen, J. The prehistory of the theory of distributions. Springer Science & Business Media; 2012.

[24] Thomaidis Y.  Tzanakis C. The notion of historical “parallelism” revisited: historical evolution and students’ conception of the order relation on the number line. Educational Studies in Mathematics.2007; 66(2): 165-183.

[25] Tzanakis  C, Arcavi A, de Sa C C, Isoda M, Lit C K, Niss M, et al.. Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey. Springer, City, 2002.

[26] Mueller M, Yankelewitz D,  Maher C. Rules without reason: Allowing students to rethink previous conceptions. The Mathematics Enthusiast. 2010;7( 2): 307-320.

[27] Yankelewitz D. The development of mathematical reasoning in elementary school students' exploration of fraction ideas. Rutgers The State University of New Jersey-New Brunswick, 2009.

[28] Neda N, Golamali A,  Ebrahim R. Effect of mathematical discourse-based education on the ability of students to argue in the first grade of the second year of high school students, dissertation for obtaining a master's degree in curriculum. Faslname Ravanshenasi Madrese. 2015.  Persian.

[29] Moore JC.  Slisko J. Dynamic visualizations of multi-body physics problems and scientific reasoning ability: A threshold to understanding. Switzerland: Springer; 2017.

[30] Lee C Q, She H C. Facilitating students’ conceptual change and scientific reasoning involving the unit of combustion. Research in Science Education.2010; 40( 4): 479-504.

[31] Schuessler H, Kolomenski A, Bunker P. Perkins C. Improving effectiveness of teaching large introductory physics courses with modern information technology. Procedia-Social and Behavioral Sciences.2016; 228; 249-256.

[32] Uruena YB, Rebello CM, Dasgupta C, Magana A, Rebello N S. Impact of Argumentation Scaffolds in Contrasting Designs Tasks on Elementary Pre-Service Teachers’ Use of Science Ideas in Engineering Design. City, 2017.

[33] Geyer MA,  Pospiech G. An explorative laboratory study: Changing representations of functional dependencies in physics class of lower secondary school. Switzerland: Springer; 2019.

[34] Vanslambrouck S, Zhu C, Pynoo B, Thomas V, Lombaerts K.  Tondeur J. An in-depth analysis of adult students in blended environments: Do they regulate their learning in an ‘old school’way? Computers & Education.2019; 128: 75-87.

[35] Silberman M. Active Learning: 101 Strategies To Teach Any Subject. ERIC.

[36] Seidel T. Shavelson RJ. Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of educational research.2007; 77(4): 454-499.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image