فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علاوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید رجایی تهران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دنشگاه شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسای دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خود تنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نهم بود. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد نظر، دانش آموزان سال سوم دوره اول متوسطه (نهم) دبیرستان دولتی پروین اعتصامی شهرستان الیگودرز بود که در سال96-97 به تحصیل مشغول بودند. حجم نمونه ۴۰ نفرکه به روش نمونه گیری دردسترس از بین کلاس های سال سوم انتخاب شدند.20 نفر به ‌عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل تعیین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه یک ساعته مورد آموزش الکترونیک درس ریاضی قرار گرفتند. قبل از انجام تحقیق و بعد از پایان جلسات آموزشی آزمون خودتنظیمی بوفارد و آزمون محقق ساخته برای سنجش نمره پیشرفت تحصیلی در ریاضی بر روی دانش آموزان اجرا شد. نتایج نشان داد که آموزش با استفاده از محتوای الکترونیکی بر روی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کرده اند در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده اند تاثیر معنی داری داشت، بطوری که موجب افزایش یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در گروه آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Using Electronic Mathematics Content on Self-Learning and Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Najaf Tahmasbipour 1
  • Farideh Hamidi 2
  • Zahra Kazemi 3

1 educational Human Science Faculty SRTTU Tehran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University

3 Master's student, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate Effectiveness of Electronic learning of math on Self-Regulatory Learning and academic achievement. The method used in this study was a semi-experimental, using pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study was the students studying in Parvin Etesami`s school of Aligudarz city in 2018, of which 40 students were selected by two-stage cluster sampling and randomly assigned to the two experimental and control groups .The experimental group was trained in elocrtonic learning of math concepts ten one hour sessions. Before and after the end of the training sessions, the Buffards self-regulation test and the researcher-made test was used to measure the academic achievement score in mathematics on the students. The results showed that using electronic learning content on the experimental group that received this program had an impact on the control group students who did not receive this program, which increased their self-regulation learning and academic achievement in math.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • self-regulation learning
  • academic achievement

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image