فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:هدف دانشکده­های معماری، پرورش نیروی کارآمد جهت سازماندهی فضای زیستی آدمی می­باشد، اما متاسفانه شاهد عدم تحقق این هدف در فضای حرفه­ای معماری هستیم. اصلی­ترین دلیل بروز این مشکل در تفاوت نیاز جامعه­ی حرفه­ای با راستای آموزش معماران و تاثیر آن بر میزان توانایی دانش­آموختگان دانست. در این راستا لازم است دانشکده ها تلاش کنند نیروهایی تربیت کنند که متناسب با نیاز واقعی جامعه و در جهت برآورده کردن آن نیازها باشند. با توجه به برنامه­ی آموزش معماری در کشور و سرفصل آموزشی، سهم عمده‌ای از تربیت طراحی دانش‌آموختگان این رشته،  بر عهده‌ دروس 5 گانه‌ی کارگاهی طرح می‌باشد. بنابراین ارزیابی روش تدریس تک‌تک این دروس حائز اهمیت می‌باشد. در بخش نخست این مقاله، مباحث درس طرح معماری 4 به لحاظ اهمیت ویژه­ای که در آخرین سال آموزش آکادمیک معماری، داشته و جز نخستین تمرین های جدی دانشجو پیش از فراغت از تحصیل می­باشد، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تأثیر روش آموزش استقرایی در طرح‌های نهایی، در جامعه‌ آماری مورد نظر پژوهش(دانشگاه خیام مشهد) تحلیل می‌شود. فرضیه‌ای که مطرح می‌گردد این است که روش آموزش استقرایی می‌تواند منجر به خلق طرح‌های واقع‌بینانه، خلاقانه با روابط فضایی صحیح شود که پاسخگوی اهداف طراحی هستند.
روش‌ها‌: نمونه موردی پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی بررسی شد. علت انتخاب این دانشگاه سابقه­ی چندین ساله­ی تدریس یکی از نویسندگان در این دانشگاه می­باشد. با هدف انجام پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش میدانی اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌ بسته، مشاهده و مطالعات اسنادی گردآوری گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها از طریق روش سنجش محتوا و در سه مرحله توسط متخصصین بررسی گردیده و برای سنجش ثانویه اعتبار اطلاعات از روش مثلثی استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده توسط تحلیل محتوا، نرم افزار Spss و تحلیل­های قیاسی و گرافیکی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها:یافته­های تحقیق نشان می‌دهند روش آموزش استقرایی می‌تواند منجر به خلق طرح‌های واقع‌بینانه، با روابط فضایی صحیح که پاسخگوی اهداف طراحی هستند، ­شود. همچنین این روش منجر به خلق طرح‌هایی قابل اجراتر می‌گردد، به میزان بیشتری از خیال‌پردازی فاصله داشته، بیشتر توانسته‌اند پاسخگوی مسائل سازه‌ای و اجرایی باشند، به اهداف مورد نظر در سرفصل آموزش طرح 4 قرابت بیشتری دارند، بیشتر توانسته‌اند میان ضوابط و احکام با ایدههای خلاقانه طراحی ارتباط بهتری برقرار نمایند، کیفیت‌های فضایی طراحی شده در پروژه‌های طراحی شده با روش جزء به کل با موضوع طراحی قرابت بیشتری دارند، بیشتر توانسته‌اند به استانداردهای فضاهای عملکرد مورد نظر و روابط فضایی صحیح نزدیک باشند؛ اما در عین حال این طرح­ها مانع پرورش خلاقیت دانشجو طراحی خلاقانه می‌گردد.
نتیجه‌گیری: با تغییر روش آموزش طراحی، در مواردی که فرضیه تحقیق به آن اشاره داشته است، تغییراتی صورت گرفته که بر اساس آن می‌توان برای روش مناسب فرایند طراحی تصمیم‌گیری نمود و رابطه معنی‌داری میان متغیر وابسته و متغیر مستقل تحقیق وجود دارد که وجود یک ضریب همبستگی خوبی میان روش آموزش فرایند طراحی و نتیجه‌ طراحی را اثبات می‌کند. در پژوهش‌های آتی می‌توان به ارائه‌ راهکارهایی جهت رفع ضعف این روش پیشنهادی در زمینه‌ محدودسازی دانشجو در پرورش خلاقیت با روش‌های تکمیلی پرداخت  و مدل­های آموزشی جدیدتری را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of inductive teaching system on design results of architectural design4 (Case study: Khayyam University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • A. Mirzakuchak khoshnevis 1
  • S. Ziaee 2

1 assistant professor in Mirasfarhangi institute

2 Faculty of engineering, Azad University of Tehran, Tehran-Shomal Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The main aim of architectural schools is to train professional architectures who can design and organize the living spaces for people. But unfortunately these days most of them have not reach this goal. The most important reason of this issue is that the topics in the architectural schools do not correspond with the needs of professional workplaces. So it is important for the architectural schools to train professional architects who have enough abilities to start working, design and build real places.The 5 courses of architectural design studio are very important in learning system of Iranian architectural Universities. So it is important to analyse different teaching methods and their effects on each of these courses. In the first part of this article, the course programs of architectural design 4 have been analysed. The topics, goals and the steps of each method is explained; and in the following the effect of inductive teaching method has been analysed at Khayyam University of Mashhad as the case study of the research. The hypotheses of the research explore that the inductive teaching method let the students design more creative and rational projects, fulfil the needs of the projects that have correct relations among the spaces.
Methods: The case study is Khayam university of Mashhad because one of the researchers of this research has been teaching in this university for many years. The research method is descriptive and analytical and survey research; and information was gathered by a questionnaire, observation and documental studies.The validity of questionnaire is controlled by content validity method and the reliability of the information was controlled by triangular method. The gathered information were analysed with content analysis, Spss software, graphical and deductive analysis.
Findings: The results show that inductive teaching system let the students design more rational projects, which fulfil the needs of the projects that have correct relations among the spaces. These projects will be more executive and reach the architectural training goals in the school’s topics, define a better relation between the standards of the project and creative concepts and ideas and finally these projects will have better space quality that correspond with the topic of the design. But this method of teaching design process restricts the student’s creativity.
Conclusion: changing the teaching methods architectural schools, changes the design process and the results of the final projects. There is a meaningful relationship between the independent and dependent variable. Because the correlation coefficient between the method of teaching designing process and the final result is good. According to the results of field studies and the research’s background we can claim that there is a relation between the teaching method of design process and the results. Each of the teaching method, according to their goals and topics which they focus on, can be successful in designing a good architectural project that fits the needs and functional conditions    In future researchways to alleviate the problems ofthis instructional approach that led to limiting students’ creativity are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inductive teaching method
  • Design studio 4
  • Design process

[1] Masoudinejad S. [A model for evaluation of design studio 1]. Soffe Journal. 2011; 54:26-42. Persian.

[2] Mahmoudi A. [Problems of teaching architecture in Iran, Analysis in teachers and students approaches]. Honarhayeziba Journal. 2002; 12: 70-79. Persian.

[3] Mansournejad H. [The relation of teaching architecture and students thinking choice]. Soffe Journal. 2017; 77(27): 35-48. Persian.

[4] Azizi S. [An holistic approach to architectural design process and stable teaching method]. Honarsu Journal. 2011; 1(1): 70-79. Persian.

[5] Eilouti B. Concept evolution in architectural design: An octonary framework. Frontiers of Architectural Research. 2018; 7:180-196. 

[6] Karbasi A. [Steps of architectural design steps according to an experiment]. Soffe Journal. 2011; 54: 15-53. Persian.

[7] Mozaffar F, Ekhlassi A. [New approach to architectural teaching, A teaching method according to CAAd and PBL]. International Journal of Engineering Science of Elm-o-Sanat University of Iran. 2008; 10(19): 119-128. Persian.

[8] Utaberta N, Badiossadat H, Mohd B, Adi irfan C. A comprehensive learning of architecture education: Understanding critique session as learning process and criteria based assessment in the Architecture Design Studio. Social and Behavioural Science. 2013; 102: 21-32.

[9] Ergenoglu A. Universal design teaching in architectural education. Social and Behavioural Science. 2015; 174: 1397-1403.

[10] Dayaratne R. Environment-behaviour research and the teaching of Architecture in the Design Studio: An experiment in Bahrain. Social and Behavioural Science. 2013; 105: 314- 324.

[11]Daneshgar Moghadam G. [Understanding of architectural design’s problem]. Honarhayeziba Journal. 2009; 37: 59-68. Persian.

[12] Taghvaee H, Samyari A. [Problems of architectural landscape design studio course in Iran according to landscape design studio 1]. Motaleate Memari Iran Journal. 2014; 8:119-135. Persian.

[13] Gharibpour A, Tutuchi Moghdam M. [Evaluation of courses of architecture according to cultural features]. Motaleat-e-Iran Journal. 2016; 10: 141-160. Persian.

[14] Mahdavinejad M. [Teaching critics in architecture: improving student’s creativity by analysing architectural project]. Honarhaye Ziba Journal. 2005; 23: 69-76. Persian.

[15] Alalhesabi M, Noruzian maleki S. [The experiment of design teaching in architectural schools]. Fanavari Amuzesh Journal. 2009; 60:30-35. Persian.

[16] Courses of architecture. Iran: Higher Council of Planning; 1996. Persian.

[17] Ibrahim N, Lukman N, Nagkula U. Learning in architecture studio. Social and Behavioral Sciences. 2017; 60: 30-35.

[18] Norouzborazjani V. [The relation of question and teaching architecture]. Honarsu Journal. 2011; 1(1): 56-69. Persian.

[19] Courses of architecture. Iran: Higher Council of Planning; 1998. Persian.

[20] Shariat Rad F, Mahdavipour H. [Evaluation of the design studio 4’s role in student ability in professional work in students of Yazd’s architectural university]. Honarhayeziba Journal. 2008; 36: 49-57. Persian.

[21] Dizdarl S I. Architectural education, project design course and education process using examples. Social and Behavioral Sciences. 2015; 176: 276-283.

[22] Negintaji S, Ansari M, Pourmand H. [The relation of people and place with phenomenological aspect in architectural design process]. Honarhaye Ziba Journal. 2017; 4: 71-80. Persian.

[23] Piatkowska K. Moving toward competence in teaching architecture: The relationship of research and design in academia. Procedia Engineering. 2016; 161: 1476-1481.

[24] Lang J. Creating architectural theory, The role of behavioural sciences in environmental design. Tehran: University of Tehran Press; 2016. Persian.

[25] Taheri J. [The relation of research and design]. Soffe Journal. 2012; 56: 7-22. Persian.

[26] Mahmoudi A, Nari Ghomi M. [The role of using experimental knowledge in architectural teaching (case study: the program of design studio 1 in Fanni herfei university of Ghom]. Honarhaye Ziba Journal. 2016; 3: 53-66. Persian.

[27] Soleiman M A. Appropriate teaching and learning strategies for the architectural design process in pedagogic design studio. Frontiers of Architectural Research. 2017; 6: 204-217.

[28] Gorji Mahbelani Y. [Today’s teaching architecture and future’s problems]. Fannavari Amuzesh Journal.2010; 3: 223-234. Persian.

[29] Alipour M, Feizi M, Mohammadmoradi A, Akrami GH. [A correct using of examples in architectural creativity]. Honarhaye Ziba Journal.2016; 3: 81-90. Persian.

[30] Sharif H. [Critical thinking and the evaluation of design’s concept]. Soffe Journal. 2011; 52: 53-64. Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image