فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: سهم عمده‌ای از تربیت طراحی دانش‌آموختگان این رشته، بر عهده‌ی دروس 5 گانه‌ی کارگاهی طرح می‌باشد. بنابراین ارزیابی روش تدریس تک‌تک این دروس حائز اهمیت می‌باشد. در بخش نخست این مقاله، مباحث درس طرح معماری 4 مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، تاثیر روش آموزش استقرایی در طرح‌های نهایی، در جامعه‌ی آماری مورد نظر پژوهش(دانشگاه خیام مشهد) تحلیل می‌گردد. فرضیه‌ای که مطرح می‌گردد این است که روش آموزش استقرایی می‌تواند منجر به خلق طرح‌های واقع‌بینانه، خلاقانه با روابط فضایی صحیح شودکه پاسخگوی اهداف طراحی هستند.
روش‌: نمونه موردی پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی بررسی گردید و با هدف انجام پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و پیمایش میدانی اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ی بسته، مشاهده و مطالعات اسنادی گردآوری گردید. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روش سنجش محتوا1 و در سه مرحله توسط متخصصین بررسی گردیده و برای سنجش ثانویه اعتبار اطلاعات از روش مثلثی2 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند روش آموزش استقرایی می‌تواند منجر به خلق طرح‌های واقع‌بینانه، با روابط فضایی صحیح می‌شود که پاسخگوی اهداف طراحی هستند، شود. اما مانع پرورش خلاقیت دانشجو طراحی خلاقانه می گردد.
نتیجه‌گیری: در پژوهش‌های آتی می‌توان به ارائه‌ی راهکارهایی جهت رفع ضعف این روش پیشنهادی در زمینه‌ی محدودسازی دانشجو در پرورش خلاقیت با روش‌های تکمیلی پرداخت و مدل جامع‌تری برای این فرایند طراحی ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of inductive teaching system on design results of architectural design 4

نویسندگان [English]

  • shadi ziaee 1
  • ahmad mirzakuchak khoshnevis 2

1 PhD student of Azad university of Tehran, Tehran, Iran

2 assistant professor in Mirasfarhangi institute

چکیده [English]

Goals: The 5 courses of architectural design studio are very important in learning system of Iranian architectural Universities. So it is important to analyse different teaching methods and their effects in each of these courses. At the first part of this article, architectural design 4 course’s programs has been analysed and in the following the effect of inductive teaching method has been analysed at the Khayyam university of Mashhad as the case study of the research. The hypotheses of the research explores that the inductive teaching method let the students to design more creative and rational projects, which answer the needs of the project and have correct relations between its spaces.
Method: The research method is descriptive and analytical and survey research and information was gathered by questionnaire, observation and documental studies. The validity of questionnaire is controlled by content validity method and the reliability of the information was controlled by triangular method.
Findings: The results show that inductive teaching system let the students to design more rational projects, which answer the needs of the project and have correct relations between its spaces but restricts the student’s creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inductive teaching method
  • Design studio 4
  • Design process