فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:یاددهی- یادگیری برای توسعه خلاقیت و پایداری از ضرورت‌های شهرهای امروزی است و محیط یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانش‌محوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است. کیفیت جامعه چالشی برای توسعه شهر هوشمند است؛ زیرا در زمینه اجتماعی، کیفیت جامعه با رویکرد حرفه‌ای، به طور جامع و سیستماتیک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. کیفیت جامعه بر کیفیت سازمان‌ها، مؤسسات دانشگاهی، آموزشی و یادگیری مشارکتی استوار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر طراحی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی می‌باشد.
روش‌ها‌: در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ دبیران، مدیران دبیرستان‌ها و کارکنان آموزش ‌و پرورش شهرستان زاهدان می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش احتمالی و از نوع تصادفی ساده بود. در گام اول، با مطالعه منابع معتبر علمی و قابل استناد، ضمن آشنایی کافی با مفاهیم و تعاریف شهر هوشمند، توسعه شهر هوشمند و عوامل مؤثر بر آن، فهرست اولیه‌ای از عوامل مؤثر بر شهر هوشمند با رویکرد آموزشی شناسایی شد. در این مطالعه شاخص‌ها از لحاظ ساختاری و رویه‌های کاربردی در یادگیری شهر هوشمند مشخص گردید و بدبن  ترتیب پرسش‌نامه پژوهش طراحی و تدوین شد و در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت که پس از اصلاحات مد نظر برای گردآوری داده مورد استفاده قرار گرفت و سپس با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسش‌نامه‌های مذکور محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزارspss  استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 84/0 می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته است.
یافته‌ها: صنعت آموزش و پرورش باعث تغییر و ارتقای خدمات شهری می‌شود و این صنعت با ارزش افزوده و نیروی محرکه می‌تواند به عنوان صنعت پیشرفته در شهر هوشمند شناسایی شود. نتایج حاصل نشان داد که حکومت هوشمند (526/9)، تعامل و یکپارچگی هوشمند (926/9)، مردم هوشمند (875/8)، زیرساخت (872/8)، نیروی انسانی (757/7)، پذیرش فناوری (567/5)، اقتصاد هوشمند (236/7) و بستر تعامل الکترونیکی مبتنی‌بر محتوای چندرسانه‌ای (756/5) به‌ترتیب بیشترین اهمیت را در استقرار شهر هوشمند دارند.
نتیجه‌گیری: به منظور ایجاد یک سیستم آموزش هوشمند شهری، روند تشویق مشارکت شهروندان و ایجاد کانال‌های مختلف ارتباطی بسیار مهم است. برچسب «شهر هوشمند» محدود به شهرهایی نمی‌شود که به سادگی فناوری بالایی را اتخاذ می‌کنند. هدف نهایی از توسعه شهرستان‌های هوشمند؛ افزایش کیفیت زندگی افراد، خانواده‌ها و مردم محلی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و سیستم آموزش و پرورش با ایجاد کانال ارتباطی بین شهروندان است؛ که می‌تواند سامانه‌هایی را ایجاد نماید که یکپارچگی هوشمند را افزایش دهد. ساختار یادگیری در روند توسعه مهارت‌های هوشمند در مدارس هوشمند باید مورد بازسازی قرار گیرد. جوهر شهر هوشمند، ارتقای همکاری اجتماعی، شبکه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است و اعضای جامعه را به استفاده از یادگیری هوشمند به عنوان ابزاری برای رعایت بهتر هنجارهای رفتاری اجتماعی تبدیل می‌کند. همکاری و توسعه فناوری اطلاعات موانع به اشتراک‌گذاری اطلاعات و دانش و همچنین مرز یادگیری را در مدارس هوشمند از بین می‌برد و سه تغییر را ایجاد می‌کند. اول تغییر روش‌های آموزشی است؛ دومین مورد، بازسازی سیستم دانش و سومین بخش نفوذ در شکل‌گیری نسل جدیدی از روش یادگیری در بین دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of factors affecting the establishment of smart city with educational approach (high schools of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • M. Rashki
  • M. Arabanani

Public Administration Department, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Teaching-learning is essential for the development of creativity and sustainability of the needs of modern cities, and the intelligent learning environment has been created to respond to the needs of the new knowledge society in smart city design. Community quality is a challenge for smart city development; Because in the social field, the quality of society with a professional approach is not used comprehensively and systematically. The quality of society is based on the quality of organizations, universities, educational institutions and collaborative learning.The purpose of this study was to identify and rank factors affecting smart city design with educational approach.
Methods: In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of the study included all high school teachers and educators in Zahedan city. In the first step, by studying valid scientific and citation sources, while sufficiently familiar with the concepts and definitions of smart city, development of smart city and the factors affecting it, a preliminary list of factors affecting the smart city was identified with an educational approach. In this study, the indicators in terms of structure and practical procedures in smart city learning were identified and accordingly the research questionnaire was designed and compiled and provided to the tutor and consultant who was used to collect data after the corrections and then with Using Cronbach's alpha method, the reliability of the questionnaires was calculated. Simple random sampling method was used. SPSS 21 software was used to analyze the data. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was found to be  0.84. Data analysis was done by logistic regressions method.
Findings: The education industry changes and enhances urban services, and this value-added and driving force industry can be identified as an advanced industry in the smart city. The results showed that intelligent governance (9.526), ​​intelligent interaction and integration (8.926), intelligent people (8.875), infrastructure (8.872), human resources (7.757), technology acceptance (7.567), the smart economy (7.236) and the medium of electronic interaction based on multimedia content (5.765), respectively, have the most importance in the establishment of smart city.
Conclusion: In order to build a smart city education system, the process of encouraging citizen participation and creating different communication channels is critical. The "smart city" label is not limited to cities that simply adopt high technology. The ultimate goal of the smart city development include: improving the quality of life of individuals, families and local people through advanced information and communication technology and education systems through the creation of a communication channel between citizens can create systems that enhance smart integration.  The learning structure in the process of developing smart skills in smart schools needs to be rebuilt. The essence of the smart city is the promotion of social cooperation, social networking and social participation, and it transforms community members into using smart learning as a tool to better comply with social behavioral norms. Collaboration and development of information technology removes barriers to the sharing of information and knowledge, as well as the learning frontier in smart schools, and creates three changes. The first is to change teaching methods; The second is the reconstruction of the knowledge system and the third is the influence on the formation of a new generation of learning methods among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • Smart Schools
  • smart learning
  • Intelligence
  • smart city deployment

[1] OUN) Organisation des Nations Unies (World urbanization prospects: The 2003 revision population database, Revision 4. Etudes statistiques, Serie M, New York. 2008; 58)1(.

[2] Marsal-Llacuna ML, Colomer-Llinàs J, Meléndez-Frigola J. Lessons in urban monitoring taken from sustainable and livable cities to better address the Smart Cities initiative. Technological Forecasting and Social Change, 2015; 90: 611-622.

[3] Mohammadi A, Ostovar S. [The feasibility study areas of the city's smart city concepts; the cities of Sanandaj]. Journal of Development and Futures Research. 2015; 2(2), 17-30. Persian.

[4] Roller LH, Waverman L. Elecommunications infrastructure and economic development: A simultaneous approach. American Economic Eeview. 2001; 91(4): 909-923.

[5] Lee JH., Hancock MG, Hu MC. Towards an effective framework for building smart cities: Lessons from Seoul and San Francisco. Technological Forecasting and Social Change. 2014; 89: 80-99.‏

[6] Caragliu A, Del Bo C, Nijkamp P. Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology. 2011; 18(2): 65-82.

[7] Neirotti P, De Marco A, Cagliano AC, Mangano G, Scorrano F. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities, 2014; 38, 25-36.

[8] Allam Z, Newman P. Redefining the smart city: Culture, metabolism and governance. Smart Cities. 2018; 1(1), 4-25.

[9] Hwang G J. Definition, framework and research issues of smart learning environments-a context-aware ubiquitous learning perspective. Smart Learning Environments. 2014; 1(1): 4-12.

[10] Mosannenzadeh F, Vettorato D. Defining smart city. A conceptual framework based on keyword analysis. Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment.‏ 2014; 4(3): 45-60.

[11[ Nam T, Pardo, TA. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times. 2011; ACM.  282-291.

[12] Caragliu A, Del Bo C, Nijkamp P. Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology. 2011; 18(2): 65-82.‏

[13] Sinkiene J, Grumadaite K, Liugailaite-Radzvickiene L. Diversity of theoretical approaches to the concept of smart city. In Proceedings of the 8th international scientific conference “Business and Management. 2014; 15-16.

[14] Wenge R, Zhang X, Dave C, Chao L, Hao S. Smart city architecture: A technology guide for implementation and design challenges. China Communications. 2014; 11(3): 56-69.

[15] Markovic L, Sofronijevic A. Building a Gamified system for caputring MOOC related data: Smart city learning community as its most precious source of intangible cultural heritage. In Culture and Computing (Culture Computing), International Conference IEEE. 2015; 175-182.

[16]Novotný R, Kuchta R, Kadlec J. Smart city concept, applications and services. Journal of Telecommunications System & Management. 2014; 3(2): 1-5.

[17] Spector JM. Conceptualizing the emerging field of smart learning environments. Smart Learning Environments. 2014; 1(1): 2-6.

[18] Koper R. Conditions for effective smart learning environments. Smart Learning Environments. 2014; 1(1), 5.

[19]Li B, Kong SC, Chen G. Development and validation of the smart classroom inventory. Smart Learning Environments. 2015; 2(1): 3-5.

[20] Huang R, Yang J, Zheng L. The components and functions of smart learning environments for easy, engaged and effective learning. International Journal of Educational Media and Technology. 2013; 7(1): 4-10.

[21] Yen NL, Bakar KA, Roslan S, Luan WS, Abd Rahman PZ M. Predictors of self-regulated learning in Malaysian smart schools. International Education Journal. 2005; 6(3): 343-353.‏

[22] Attaran M. [Evaluation of smart school design in Tehran high schools]. School Growth Tomorrow. 2003; 3(4): 8-11. Persian.

[23] Lubis MA, Ariffin SR, Muhamad TA, Ibrahim MS, Wekke IS. The integration of ICT in the teaching and learning processes: A study on Smart School of Malaysia. In Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Education Technology. 2009; 189-197.

[24] Perkins D. Smart schools: From training memories to educating minds. New York: The Free Press, 2008;

[25] Jalali, AA. Road map for smart schools. Tehran: Iran Publishing. 2011; Persian.

[26] Executive school style intelligence style. Tehran: Ministry of Education. 2011. Persian.

[27] Anttila J, Jussila K. Universities and smart cities: The challenges to high quality. Total Quality Management & Business Excellence. 2018; 29(9): 1058-1073.

[28] Myeong S, Jung Y, Lee E. A study on determinant factors in smart city development: An analytic hierarchy process analysis. Sustainability. 2018; 10(8): 2606.‏

[29] UN World Urbanization Prospects. The Revision. 2014; 1–32. Available online:

[30] Tuballa ML, Abundo ML. A review of the development of Smart Grid technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016; 59: 710-725.‏

[31] Shapiro JM. Smart cities: Quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The Review of Economics and Statistics. 2006; 88(2): 324-335.

[32] Pereira ÂG, Quintana SC. From technocratic to participatory decision support systems: responding to the new governance initiatives. Journal of Geographic Information and Decision Analysis. 2002; 6(2): 95-107.

[33] Hollands RG. Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City. 2008; 12(3), 303-320.‏

[34] Nam T, Pardo TA. Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. In Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Tallinn, Estonia. 2011; 185–194.

[35] Komninos N. Intelligent cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces. UK: Routledge: Abingdon; 2013.

[36] Smart cities navigant research.Available online.

[37] Albino V, Berardi U, Dangelico RM. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. J. Urban Technol. 2015; 22: 3–21.

[38] Alawadhi S, Aldama-Nalda A, Chourabi H, Gil-Garcia JR, Leung S, Mellouli S, Nam T, Pardo T, Scholl HJ, Walker, S. Building understanding of smart city initiatives. In Proceedings of the International Conference on Electronic Government, Kristiansand, 2012; 40–53.

[39] Huang R, Yang J, Zheng L. The components and functions of smart learning environments for easy, engaged and effective learning. International Journal for Educational Media and Technology. 2018; 7(1): 4-14.‏

[40] Li X. The problems and countermeasures on the applications in multimedia network classroom. China Modern Education Equipment. 2017; (3): 25-27.

[41] Herder E, Sosnovsky S, Dimitrova V. Adaptive intelligent learning environments. Technology Enhanced Learning, Springer and Cham. 2017; 109-114.

[42] Mikulecký P. Smart environments for smart learning. In Proceedings of DIVAI International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. 2012; 213-222.‏

[43] Kabir MM. Nigeria Smart City initiatives (NSCI): The Geospatial perspectives, Geospatial information for a smarter life and environmental resilience. Vietnam. 2019; 22–26.

[44] Pourahmad A, Ziyari K, Hatami Nejad H, Parsa Pesha Abadi S. [Explaining the concept and features of the smart city]. Journal of the Art Research Center, Architecture and Urban Development. 2017; 58(15): 5-26. Persian.

[45] Álvarez F, Cleary F, Daras P, Domingue J, Galis A, Garcia A, Lotz V. (Eds.). The future Internet: Future Internet assembly: From promises to reality. 2012; Switzerland: Springer.

[46] Albino V, Beradi U, Dangelico RM. Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology. 2015; 22(1): 3-21.

[47] Šiurytė A, Davidavičienė V. An analysis of key factors in developing a smart city/Pagrindinių faktorių kuriant išmanų miestą analizė. Mokslas–Lietuvos ateitis/Science–Future of Lithuania. 2016; 8(2): 254-262.

[48] Siddi Samaneh, Badleh, Alireza, Developing the standards of school intelligence and compliance with these standards in schools in Tehran; Journal of Research Technology Education; 2016; 11(4): 343 – 361. Persian.

[49] Talai I, Ansari N, Pahlavan M. [School of psychology in Iran from policy to practice: A multiple case study]. Quarterly Journal of Education. 2015; 127: 124-162. Persian.

[50] Vinod Kumar TM. Smart economy in smart cities international collaborative research. Singapore: Springer; 2017.

[51] Xu H, Geng X. People-centric service intelligence for smart cities. Smart Cities. 2019; 2(2): 135-152.

[52] Fullan M. The of new meaning educational change. New York, NY: Teachers College Press. 2001.

[53] Puteh M, Vicziany AM. How smart are Malaysia’s smart schools? Paper presented at the 4th Global Congress on Engineering Education, Bangkok, Thailand. 2004.

[54] Ardito L, Ferraris A, Petruzzelli AM., Bresciani S, Del Giudice M. The role of universities in the knowledge management of smart city projects. Technological Forecasting and Social Change. 2019; 142-156.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image