فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیات علمی گروه مدیریت

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اهداف: یاددهی- یادگیری برای توسعه خلاقیت و پایداری از ضرورت‌های شهرهای امروزی است و محیط یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانش‌محوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر طراحی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی می‌باشد.
روش: در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی دبیران، مدیران دبیرستان‌ها و کارکنان آموزش ‌و پرورش شهرستان زاهدان می‌باشد. روش نمونه‌گیری پژوهش احتمالی و از نوع تصادفی ساده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار spss 21 استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/84 می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با آزمون رگرسیون لجستیک صورت گرفته است.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که حکومت هوشمند(9/526)، تعامل و یکپارچگی هوشمند(8/926)، مردم هوشمند(8/875)، زیرساخت(8/872)، نیروی انسانی(7/757)، پذیرش فناوری(7/567)، اقتصاد هوشمند(7/236) و بستر تعامل الکترونیکی مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای(5/756) به ترتیب بیشترین اهمیت را در استقرار شهر هوشمند دارند.
نتیجه‌گیری: به منظور ایجاد یک سیستم آموزش هوشمند شهری، روند تشویق مشارکت شهروندان و ایجاد کانالهای مختلف ارتباطی بسیار مهم است. برچسب "شهر هوشمند" محدود به شهرهایی نمی شود که به سادگی فناوری بالایی را اتخاذ می کنند. هدف نهایی از توسعه شهرستان‌های هوشمند؛ افزایش کیفیت زندگی افراد، خانواده‌ها و مردم محلی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و سیستم آموزش و پرورش با ایجاد کانال ارتباطی بین شهروندان می‌تواند سامانه‌های را ایجاد نماید که یکپارچگی هوشمند را افزایش دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of factors affecting the establishment of smart city with educational approach (high schools of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • maryam rashki 1
  • mahbobeh arabanani 2

1 University of Sistan and Baluchestan, faculty member of management group

2 University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Goals Teaching-learning is essential for the development of creativity and sustainability of the needs of modern cities, and the intelligent learning environment has been created to respond to the needs of the new knowledge society in smart city design. The purpose of this research is to identify and rank factors affecting smart city design with educational approach.
Method: In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect information. The statistical population of this study included all high school teachers and educators in Zahedan city. The research method is a simple random sampling method. SPSS 21 software has been used to analyze the data and Cronbach's alpha coefficient is 0.84 Analysis of the research data was done by logistic regression test.
Findings: The results showed that intelligent governance (9.526), intelligent interaction and integration (8.926), intelligent people (8.875), infrastructure (8.872), human resources (7.757), technology acceptance (7.567) The smart economy (7.236) and the medium of electronic interaction based on multimedia content (5.765), respectively, have the most importance in the establishment of smart city.
Conclusions: In order to build a smart city education system, the process of encouraging citizen participation and creating different communication channels is critical. The "smart city" label is not limited to cities that simply adopt high technology. The ultimate goal of smart city development: Improving the quality of life of individuals, families and local people through advanced information and communication technology and education systems through the creation of a communication channel between citizens can create systems that enhance smart integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • Smart Schools
  • smart learning
  • Intelligence
  • smart city deployment