فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی سراوان

2 --

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان از امکانات و خدمات آموزشی براساس جمعیت دانش‌آموز مناطق مختلف انجام گرفته است.
روش‌: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌–‌تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شهرستان‌های استان در سال 2016 می‌باشند. نمونه آماری تحقیق، 19 شهرستان استان بوده و اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و از سالنامه آماری سال 2015 استان اخذ شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک TOPSIS استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، شهرستان زاهدان برخوردارترین و شهرستان دلگان کم برخوردارترین شهرستان‌های استان می‌باشند. براساس این تکنیک به ترتیب شهرستان‌های زاهدان، هامون، کنارک، زابل و سرباز برخوردارترین شهرستان‌ها و دلگان، قصرقند، مهرستان و فنوج کم برخوردارترین شهرستان‌های استان هستند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع 84.21 درصد از شهرستان‌های استان در سطح نسبتآ محروم و محروم از توسعه‌یافتگی آموزشی براساس جمعیت دانش‌آموزی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Degree of Development and Educational Deprivation of Sistan and Baluchistan Counties

نویسندگان [English]

  • Majid karimzadeh 1
  • Behzad karimzadeh 2

1 Economics deparrtment, Higher Educational Complex of Saravan

2 ---

چکیده [English]

Goals: The present study aimed to investigate the development level of Sistan and Baluchistan counties in educational facilities and services according to student’s population.
Method: The research method of this study is descriptive - analytic. The statistical population of the research is the counties of the province in 2016. The statistical sample of the study is 19 counties of the province The required data for this study was obtained from the province's 2015 statistical yearbook. To analyze the data of the study, TOPSIS technique has been used.
Findings: The results of the research show that according to the TOPSIS method, the county of Zahedan is the most developed county and Dalgan is the most deprived county in the province. Based on this index, the counties of Zahedan, Hamoon, Konarak, Zabol and Sarbaz are the most developed counties in the province and Dalgan, Qasr-e Qand, Mehrestan and Fanoj are the most deprived counties respectively according to educational facilities.
Conclusions: Research findings show that, 84.21% of the counties’ provinces are at relatively deprived and deprived of educational facilities development level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development"
  • "Facilities and educational services"
  • "TOPSIS"
  • "Sistan and Baluchistan