فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:بخش آموزش و شاخص­های آن، به عنوان یکی از مهم­ترین مؤلفه‌های بعد اجتماعی توسعه پایدار، با ایفای نقش اساسی و سرنوشت‌ساز خود در روند توسعه همه­جانبه، نقش بسیار کلیدی و محوری داشته و شرط لازم برای رسیدن به توسعه جوامع است. آموزش همواره دغدغه دولت­ها در دست‌یابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصص‌ها بوده است و به همین دلیل در زمره مهم‌ترین سیاست­های عمومی قرار گرفته است. آموزش عمومی، بهره‌وری افراد کم‌درآمد و بی­بضاعت را ارتقا می­دهد؛ چرا که موقعیت آنها را در بازار کار بهبود می­بخشد و در نتیجه از طریق آموزش می­توان شکاف­های درآمدی و رفاهی را کاهش داد که این خود بر درجه توسعه­یافتگی کشورها تأثیر می­گذارد. متأسفانه در اکثر کشورهای در حال توسعه، یک یا دو منطقه و در نهایت چند منطقه وضعیت مناسب خدمات عمومی و بالتبع شکوفایی اقتصادی، اجتماعی دارند و نقش عمده­ای در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا می­کنند. این امر به بهای عقب نگه­داشتن مناطق دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی انجام شده است. بنابراین، مسأله نابرابری در بسیاری از کشورها چالش اساسی در مسیر توسعه می­باشد؛ به­ویژه برای آن دسته از کشورها که قلمروی حاکمیت آن­ها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می­شود؛ این نابرابری­ها، تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن مناطق است و دست‌یابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه­یافتگی شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان از امکانات و خدمات آموزشی براساس جمعیت دانش­آموز مناطق مختلف انجام گرفته است.
روش‌ها‌: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی­–­تحلیلی است. به منظور جمع­آوری اطلاعات از روش­های مختلف اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای استفاده شده است. آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص­هاَی آموزشی از سالنامه آماری استان در سال 2015 گردآوری و با استفاده از تکنیک تاپسیس وضعیت برخورداری شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرستان­های استان سیستان و بلوچستان در سال 2016 است. در پژوهش حاضر جهت دست‌یابی به جواب منطقی به سؤالات اصلی پژوهش از 23 شاخص مؤثر در بخش آموزش استفاده شد. به این صورت که ابتدا برای تحلیل داده­ها  با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون به وزن­دهی شاخص­ها پرداخته و سپس بر اساس تکنیک تاپسیس به کمک نرم­افزارهای TOPSIS Solver و Excel به تحلیل و تعیین میزان توسعه­یافتگی شهرستان­ها از لحاظ برخورداری آنها از امکانات آموزشی اقدام شد.
یافته‌ها:نتایج تحقیق نشان می­دهد که شهرستان زاهدان برخوردارترین و شهرستان دلگان کم برخوردارترین شهرستان­های استان می­باشند. براساس این تکنیک به ترتیب شهرستان­های زاهدان، هامون، کنارک، زابل و سرباز برخوردارترین شهرستان­ها و دلگان، قصرقند، مهرستان و فنوج کم برخوردارترین شهرستان­های استان هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش در مجموع نشان داد که 21/84 درصد از شهرستان­های استان در سطح نسبتاً محروم و محروم از توسعه هستند و هیچ یک از شهرستان­های این استان در سطح توسعه‌یافته و یا نسبتاً توسعه­یافته قرار ندارد. یافته‌های این تحقیق نشان دهنده توزیع نامناسب امکانات و خدمات آموزشی در سطح استان سیستان و بلوچستان است. تمرکز و توزیع ناعادلانه منابع و امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان، باعث وخیم‌تر شدن توسعه­نیافتگی شهرستان­ها و عقب­ماندگی­های بیشتر آنها خواهد شد. بنابراین با عنایت به محرومیت مضاعف شهرستان­های این استان در زمینه شاخص­های آموزشی نیاز است تا مسئولین استانی و کشوری تلاش جدی­تری در رفع این نابرابری­ها در سطوح ملی و استانی داشته باشند تا شاهد رفع غبار کمتر توسعه­یافتگی آموزشی این استان پهناور باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the degree of development and educational deprivation of Sistan and Baluchistan Counties

نویسندگان [English]

  • M. karimzadeh
  • B. karimzadeh

Economics Department, Faculty of Humanities, Higher Educational Complex of Saravan, Saravan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Education sector and its indicators as one of the most important components of the social dimension of sustainable development, by playing its fundamental and crucial role in the process of comprehensive development, has a very important and key role and it is prerequisite for achieving the development of communities. Education has always been a concern of governments in achieving a fair distribution of facilities and expertise and has therefore been one of the most important public policies. Public education improves the productivity of low-income and poor people; Because it improves their position in the labor market, and as a result, through education, income and welfare gaps can be reduced, which these gaps in turn affect the degree of development of countries. Therefore, the issue of inequality is a major development challenge in many countries; Especially for those countries that their sovereignty includes vast geographical areas. These inequalities make a serious threat to the balanced development of the regions and make it difficult to achieve the national unity. The present study aimed to investigate the development level of Sistan and Baluchistan counties in educational facilities and services according to student’s population.
Materials and Methods: The research method of this study is descriptive - analytical. The statistical population of the research is the counties of the province in 2016. The statistical sample of the study is 19 counties of the province. The required data for this study was obtained from the province's 2015 statistical yearbook. In the present study, 23 effective indicators in the education sector were used to obtain a logical answer to the main research questions. In this way, in order to analyze the data, at first, the Shannon entropy technique was used to weigh the indicators and then, based on TOPSIS technique with the help of TOPSIS Solver and Excel software, the extent of development of counties in terms of their access to educational facilities were analyzed and determined.
Findings: The results of the research show that according to the TOPSIS method, the county of Zahedan is the most developed county and Dalgan is the most deprived county in the province. Based on this index, and according to the educational facilities, the counties of Zahedan, Hamoon, Konarak, Zabol and Sarbaz are the most developed counties in the province and Dalgan, Qasr-e Qand, Mehrestan and Fanoj are the most deprived counties, respectively.
Conclusion: Research findings show that, 84.21% of the province counties are at relatively deprived and deprived level of development and none of the counties of the province are at a developed or relatively developed level. The findings of this study indicate the inadequate distribution of educational facilities and services in Sistan and Baluchestan province. Unfair concentration and distribution of educational resources and facilities in different regions of the province will aggravate the underdevelopment of counties and their further backwardness. Therefore, considering the abundant deprivation of the counties of this province in the field of educational indicators, it is necessary for provincial and national officials to make more serious efforts at the national and provincial levels to eliminate these inequalities and under-development of educational development in this vast province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development"
  • "Facilities and educational services"
  • "TOPSIS"
  • "Sistan and Baluchistan

[1] Amanpor S, Esmaili, A, Jokar, S. [Determine the degree of development of the counties in Khuzestan province in terms of educational standards using numerical taxonomy]. Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning. 2012; 17: 41-61. Persian.

[2] Emadzadeh M. Education Economics (19th ed.). Isfahan: Jahad Publishing of University of Isfahan; 2003.  Persian.

[3] Fallahi K.  Investigating the place of teacher selection and education in the organizational structure of the Ministry of Education. Tehran: Education Research Institute; 2009. Persian.

[4] Yazdani M H, Ghafari Gilandeh A, Alizadeh Y. [Assessment and evaluation of educational development in nineteenth districts of Ardabil province]. Educational Planning Study. 2013; 2(4): 37-66. Persian.

[5] Mousavi M. Hassani M. Samari M. [Measurement of developmental degree and deprivation of education areas in west Azerbaijan province]. Journal of Educational Planning. 2015; 4(7): 83-103. Persian.

[6] Yasuri M. [Investigating the situation of regional inequality in Khorasan Razavi province]. Journal Geography and Regional Development. 2009; 12: 201-223. Persian.

[7] Lotfi S. Sha'bani M. [Providing a compiled model for ranking regional development case study; health department of Mazandaran province]. Applied Research Journal of Geographic Sciences. 2013; 13(28): 7-30.  Persian.

[8] Shankar R. Shah A.  Bridging the economic divide within countries: a scorecard on the performance of regional policies in reducing regional income disparities. World Development. 2003; 31(8): 1421-1441.

[9] Alizadeh Y. Analysis and Leveling of Educational Development in Sample Educational Areas of Ardabil Province [master’s thesis]. University of Mohaghegh Ardebil, Ardebil; 2013.Persian.

[10] Mowlaei M. [The Study and Comparison of Social Welfare and Services Development Degree among Iran’s Provinces in 1994 and 2004]. Journal of Social Welfare Research. 2007; 6(24): 241-258. Persian.

[11] Sorkh Jafar E. [Educational disparities and inequalities in the space of ethnic and regional (West Azerbaijan 2001- 2002 academic year)]. Journal of Education. 2007; 91:124-103. Persian.

[12] Arabshahi karizi A. [Assessment of Development Level in the Hormozgan Province Based on Educational Indicators]. Hormozgan cultural research Journal Review. 2017; 13: 113-133. Persian.

[13] Rahimi M.  Kakadezfoli A. kakadazoli A. [Evaluation of the provinces in terms of educational development using multi-criteria decision-making techniques]. Educational planning studies. 2016; 5(10): 12-29.  Persian.

[14] Jamini D. Jamshidi J. Bakhshi A.  Jamini J. Account the level of development of the city of Kermanshahtraining using techniques based on TOPSIS and Entropy Shannon. 2nd conference on environmental planning in the Third Millennium: 2013 May: Tehran, Iran

[15] Rahnamaei M T. Pourkhodad B. [Degree of Educational Development in Gilan province]. Geography. 2015; 13(46): 41- 62. Persian.  

 

[16] Jamini D.  Sajadi M.  Sajadi M.  Amraii I. [Assessment of the Level of Development in the Field Education Indicators City of Isfahan Using Techniques TOPSIS, Cluster Analysis and GIS]. Journal of Technology of Education. 2015; 9(3): 169-179. Persian.

[17] Nazm Far H. Bakhshi A. [Measurement of spatial inequality in educational indices using TOPSIS Method (Case Study: Khuzestan province)]. Educational Planning Studies. 2014; 3(6): 134-115. Persian.

[18] Maleki S. Ahmadi R. Torabi Z. [Levels of educational development in the counties of Khuzestan]. Educational Planning Studies. 2015; 2(4): 167-197.  Persian.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image