فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دکتری آموزش کشاورزی گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 استاد تمام و عضو هیات علمی گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده

پژوهش با هدف آسیب شناسی هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه از دید هنرجویان، آموزشگران و مدیران انجام گرفت.
پژوهش از نظر رویکرد، کلی، از جنبه‌ی ماهیت (هدف) کاربردی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را هنرجویان (2800N=)، آموزشگران و مدیران هنرستان‌ها و مراکز‌آموزش‌کشاورزی (210N=) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان شامل 338 نفر هنرجو بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. آموزشگران و مدیران نیز با توجه به تعداد آنها سرشماری شدند.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، مهمترین آسیب‌های این مراکز شامل: آسیب‌های اجرایی و آموزشی، نبود برنامه‌ریزی، عدم وجود ارتباطات فراسازمانی، موانع محیطی، مشکلات فردی و انگیزشی، نبود ارزشیابی مناسب و موانع دولتی می‌باشد.
برنامه‌ریزان و اعضای هیأت علمی به منظور کاهش آسیب‌ها می توانند تنوع و گستردگی مطالب را با توجه به رشته‌ها و بخش‌های مختلف کشاورزی ایجاد نمایند، توجه بیشتر به آموزش‌های عملی، برنامه ریزی از پایین به بالا و از سطح هنرستان‌ها مورد توجه قرار گیرد، همچنین ایجاد تفاهم نامه همکاری با بخش‌های مختلف صنعتی و فعالیت هنرجویان در این بخش‌ها می تواند در کسب مهارت و تخصص در آنها مؤثر بلشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology Vocational Agricultural Training Centers From the Perspective of Students, Administrators and Trainers

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Taghibaygi 1
  • Bahman Khosravipour 2

1 PhD student in Agricultural Education, department of agricultural extension and education . Facully of agricultural engineering and rural civil engineering agricultural sciences and Natural Resources university of khuzestan. Molasani . Iran

2 Full professor and faculty member of the group department of agricultural extension and education. Faculty of agricultural engineering and rural civil engineering agricultural sciences and natural resources university of khuzestan . Molasani. Iran

چکیده [English]

The pathology of Kermanshah province's agricultural schools and training centers from the perspective of students, educators and managers through a survey method.
Method: The approach was generally applied in terms of the nature of the approach. The study population consisted of students (N = 2800), educators and managers of schools and agricultural education centers (N = 210). The sample based on Krejcie and Morgan table consisted of 338 students who were selected by stratified random sampling. Teachers and administrators were also censored according to their number.
Findings:Exploratory factor analysis showed that the most important disadvantages of these centers were: executive and educational disadvant ages, lack of planning, lack of extracurricular communication, environmental barriers, personal and motivational problems, lack of proper evaluation and governmental barriers.
Conclusion: planners and faculty can reduce the variety of content to suit different fields and sectors of agriculture to reduce damage.pay more attention to practical training , planning from the bottom-up and from the conservatory level,.creating partnership with industry and student activities in these sectors can also help them gain expertise and expertise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural school, agricultural training center, Damage, Kermanshah Province