فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر درس‌افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز بر عملکرد حل مسئله و انگیزش دانش‌آموزان در درس برنامه‌نویسی کامپیوتر انجام گرفت.
روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل 60 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم ‏رشته‌ها‌ی کامپیوتر هنرستانهای کاردانش شهر اصفهان شرکت داشتند که به طور تصادفی در 3 گروه 20 نفره‌ی آزمایش و کنترل قرار گرفتند. خرده مقیاس‌های انگیزش درونی و بیرونی پرسشنامه پینتریچ و همکاران و یک آزمون حل مسئله برنامه‌نویسی معلم ساخته به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید.‏ آموزش محتوای یکسان در هر سه گروه انجام شد. در گروه ‏آزمایشی علاوه بر روش مرسوم، از درس‌افزار الکترونیکی مبتنی بر مغز ساخته شده توسط محقق و تیم متخصص استفاده گردید. در گروه کنترل اول در کنار آموزش مرسوم، یک درس‌افزار الکترونیکی معمولی به کار رفت. گروه کنترل دوم فقط به روش مرسوم آموزش دیدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس بر روی داده‌های تحقیق نشان داد که عملکرد دانش‌آموزان گروه آزمایش درحل مسائل برنامه‌نویسی کامپیوتر نسبت به دو گروه کنترل به طور معناداری (05/0>P) بهتر بوده است. همچنین انگیزش بیرونی گروه آزمایش به طور معناداری (05/0>P) نسبت به گروه کنترل اول بیشتر بوده است.
نتیجه‌گیری: استفاده از درس‌افزار الکترونیکی طراحی شده بر اساس اصول یادگیری مبتنی بر مغز، تأثیر قابل توجهی در افزایش توانایی دانش‌آموزان در حل مسئله برنامه‌نویسی کامپیوتر دارد. همچنین به‌کارگیری اصول یادگیری مبتنی بر مغز در طراحی درس‌افزارهای الکترونیکی باعث می‌شود در حین یادگیری، کاربران این درس افزارها، انگیزش بیرونی بیشتری نسبت به کاربران درس‌افزارهای معمولی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of brain-based electronic courseware on problem solving performance and motivation of students in computer programming course

نویسندگان [English]

  • Elaheh Badiee 1
  • mohammadreza nili 2
  • Yasamin Abedini 2
  • Bibi Eshrat Zamani 2

1 PhD student in Curriculum Development, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Goals: This study aimed to investigate the effects of electronic courseware based on the principles of brain-based learning on student's problem solving and motivation in computer programming course.
Method: This quasi-experimental study was conducted with pretest-posttest control group design. In this research, 60 eleventh grade female students of computer programs at the career schools of Isfahan city were randomly divided into 3 groups of 20. The Intrinsic and Extrinsic motivation subscales of the Pintrich.et al. questionnaire, as well as a teacher-made problem-solving test, were used as pre-test and post-test. In the experimental group, in addition to the conventional method, a brain based courseware made by researcher and proficient team, was used. In the first control group, along with traditional training, a typical electronic courseware available was used. The second control group trained exclusively in the conventional method. One-way covariance analysis and multivariate covariance analysis were used to analyze the statistical data.
Findings: The results of the study showed that the problem solving performance of experimental group was significantly better than the two control groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain based learning
  • Electronic courseware
  • e-Learning
  • Problem Solving
  • motivation