فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکنولوزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده مبتنی بر الگوی چندرسانه‌ای نئو و نئو با الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند صورت گرفته است. برای تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه‌ای، الگوهای مختلفی ارائه شده است که الگوی چرخه حیات توسعه نرم‌افزار و الگوی طراحی و تولید چندرسانه‌ای آموزشی نئو و نئو با رویکرد سازنده‌گرایی می‌باشد.
روش‌ها‌: جامعه آماری 310 نفر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء زنجان بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به صورت تصادفی تعداد 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی نئو و نئو و 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی چندرسانه‌ای طراحی شده قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش شبه آزمایشی با طرح پس آزمون می‌باشد. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته بود و جهت روایی از دیدگاه متخصصان فناوری و برای تعیین پایایی از روش دو نیمه کردن استفاده گردید که ضریب پایایی آن 82% به دست آمد. آموزش در دو گروه آزمایشی 4 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا و بعد از آن پس آزمون به عمل آمد. در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل برای بررسی فرضیه استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید، همچنین جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار 22SPSS استفاده شد.
یافته‌ها:برای بررسی آمار توصیفی از شاخص‌های پراکندگی و مرکزی استفاده گردید. میانگین و انحراف معیار یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی با الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند برابر 26/2±05/8 و میانگین و انحراف معیار یادگیری دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند برابر 91/1±14/11 بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنف برابری واریانس ها برقرار بود و نرمال بودن توزیع داده‌ها تأیید گردید. ضریب اطمینان 95/0 و سطح معناداری آزمون مقایسه میانگین‌ها (000/0) شد که از مقدار پیش فرض (05/0) کمتر بود، لذا فرض صفر (برابری میانگین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده اند)،  رد و فرض مقابل (عدم برابری میانگین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند،) پذیرفته شد. همچنین مقدار73/7=t بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجومعلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند، تفاوت معنا‌داری وجود دارد و میزان یادگیری دانشجو معلمانی که از محتوای الکترونیکی تولید شده بر اساس الگوی چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند، بیشتر است. بنابراین الگوی محقق ساخته می‌تواند کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود را بکاهد. پیشنهاد می‌شود در آموزش محتواهای ناآشنا، آموزش‌های مستقیم و آموزش به مخاطبان تازه کار، الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparison of the effect of electronic content with the Neo-Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on student-teachers’ learning in smart board training

نویسندگان [English]

  • Kh. Aliabadi
  • H. Abbasi

Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: This study aimed at comparing the effect of the electronic content with the Neo-Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on student teachers` learning in smart board training. To produce multimedia electronic content, various models have been proposed, such as the software development life cycle model and the design and production model of neo and neo educational multimedia with a constructivist approach.
Materials and Method: The statistical population was 310 students of Farhangian University, Alzahra Campus of Zanjan. Using purposive sampling, 110 students were selected as the sample. Randomly, 55 people in the form of 2 classes in the experimental group of the Neo-Neo model and 55 people in the form of 2 classes were placed in the experimental group of the designed multimedia model. The research type is applied and a quasi-experimental method with a post-test design has been used. The research instrument was a researcher-made test. The validity was confirmed by the technology experts. To determine the reliability, Split-half method was used and a reliability coefficient of 82% was obtained. The training was conducted in two experimental groups of 4 sessions of 90 minutes, and then a post-test was performed. Descriptive statistics and inferential statistics (Independent samples t-test) were used to test the hypothesis. Kolmogorov Smirnov test was used to determine the normal distribution of the data, Also, SPSS 22 software was used to analyze the results.
Findings: Dispersion and central indices were used to evaluate descriptive statistics. The average and standard deviation of student teachers` learning who have been trained using electronic content with neo and neo multimedia production model was 8.05±2.26 and the average and standard deviation of student teachers` learning trained according to the researcher-made multimedia production model was 11.14±1.91. Based on the results of Kolmogorov Smirnov test, the variance was equal and the normality of the data distribution was confirmed. The reliability coefficient was 0.95 and the significance level of the mean comparison test (0.000) was lower than the default value (0.05); so the null hypothesis (equality of the average learning rate of student-teachers who have been trained using electronic content based on the neo and neo multimedia production model with student-teachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was rejected and the opposite assumption (inequality of the average learning rate of student-teachers who have been trained using electronic content based on the neo and neo multimedia production model with student-teachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was accepted. Also, the value of t = 7.73 was obtained.
Conclusion: The results showed that there is a significant difference between the amount of learning of teacher-students trained with Neo and Neo multimedia production model with teacher-students who has been trained with the multimedia production model. The amount of teacher-students who have been trained by produced electronic content on the basis of researcher-made multimedia model has increased.Therefore, the researcher-made model can reduce existing shortcomings and limitations. It is suggested to use a researcher-made multimedia model in teaching unfamiliar content, direct tutorials and training to novice audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Electronic Content"
  • "Neo and Neo Multimedia Model"
  • "Researcher-made Multimedia Model"
  • "Learning"

[1] Amirteimouri M. Instructional messages design. Tehran: Samt Publication; 2012. Persian.

[2] Adeyemi T, Olaleye F. [Information communication and technology for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State]. Nigeria. Journal of Scientific Research. 2010; 5(2): 106- 113 Persian.

[3] Attaran M. Multimedia projects in the classroom: A guide to development and evaluation. (Translated by Muhammad)]. Timothy (Tim) D Brown A. (Author). Tehran: Intelligent School of Information Technology Development Institute; 2002. Persian.

[4] Amutha S. Impact of e-content integration in science on the learning of students at tertiary level. International Journal of Information and Education Technology. 2016; 6(8).

[5] Abbasi H, Badeleh A. E-content production (Instructional Software)]. Tehran: Dibagaran Publication; 2014. Persian.

[6] Miller T. H Information processing and multimedia design: A comparison of normal- achieving students and students with learning disabilities. Journal Learning Disability. 2005; 28, 59-70.

[7] Kalita S, Das S Use of ICT in distance higher education with special reference to institute of distance and open learning of Gauhati university. JPMNT. 2015; 3(3): 104-111.

[8] Alinejad  M, Saeed N. [The Relationship Between Interaction, Self-Regulation of Learning with Satisfaction 0f Education in the Smart Schools]. Journal of Technology of Education, 2015; 9(4): 311-320. Persian.

[9] Fardanesh H, Instructional design: Foundations, approaches and applications. Tehran: Samt Publications; 2013. Persian.

[10] Modiri N, Keshavarzakooherdi F. Advanced concepts in software engineering. Tehran: Ganj-e-nafis Publications; 2010. Persian.

[11] Nowroozi D, Razavi A. Educational design basics. Tehran: Samt Publications; 2012. Persian.

[12] Bailey BJ. Konstan A, Carlis, JV. Supporting multimedia designers: Towards more effective design tools. Proceedin of the 8th International Conference on Multimedia Modeling: 2001 July 15-17: 267-286: Minnesota, Minneapolis.

[13] Liu M. Enhancing learners' cognitive skills through multimedia design. Journal of Interactive Learning Environment. 2003; 11(1), 23-39.

[14] Neo M, Neo TK. Engaging students in multimedia-mediated Constructivist learning – Students’ perceptions. Educational Technology & Society. 2009; 12(2): 254–266.

[15] Abbasi H. Producing advanced E-content Production:  Tehran: Naghous Publications; 2016. Persian.

[16] Sommerauer P, Müller O. Augmented reality for teaching and learning – A literature review on theoretical and empirical foundations. Paper presented in the Twenty-Sixth European Conference on Information Systems (ECIS2018), Portsmouth, UK; 2018.

[17] Amirteimouri MH. Media & Educational – Learning Situations. Tehran: Farhangian University and Samt Press. 2014; Persian. [18] Ali Abadi K, Eskandari, A Kanaani M. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia Learning Tehran: Allameh Tabataba'i University Press; 2003. Persian.

[19] Badeleh A. [The effects of electronic content and workshop teaching method on learning and retention of mathematics]. Quarterly Educational Psychology. 2017; 13(44): 131-151. Persian.

[20] Rastegarpour H. Abbasi S. [Comparison of multimedia training and teaching methods in traditional way on the rate of learning and physics of high school students]. Journal of Educational Research of Kharazmi University. 2009; 5(3):  15-16. Persian.

[21] Liu M, Olmanson J, Horton L. Motivational multimedia: Examining students’ learning and motivation as they use a multimedia enriched learning environment. 2011.

[22] Wakler JD, Conter S, Beermann N. Using multimedia to improve student learning in introductory biology; 2011.

[23] Vivien E, Gray D. Are multimedia resources effective in life science education? A meta-analysis; 2011.  

[24] Aloraini S. The impact of using multimedia on students’ academic achievement in the college of education at King Saud University. Journal of King Saud University - Languages and Translation. 2012; 24(2): 75–82.

[25] Safari Y, Azizi K, Mohammadi Galini E. Yousefpour N. [Promoting academic achievement motivation in English and Arabic courses using multimedia instruction]. Journal of Instruction and Evaluation. 2016; 9(33): 123-135. Persian.

[26] Salari M, AmirTeymouri MH. [The effect of four-component instructional design model on the extraneous cognitive load and complex task learning]. Journal of Educational Psychology. 2017; 13(44):173-197. Persian.

[27] Ahmadigol J, Rastegarpour H. Impact of Merrill instructional design and ADDIE on learning and retention epidemiology sciences of Medical University of Tehran]. Quarterly Journal of Educational Research. 2017; 32: 117-131.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image