فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده مبتنی بر الگوی چندرسانه‌ای نئو و نئو با الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند صورت گرفته است.
روش‌: جامعه آماری 310 نفر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء زنجان بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به صورت تصادفی تعداد 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی نئو و نئو و 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی چندرسانه‌ای طراحی شده قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش شبه آزمایشی با طرح پس آزمون می‌باشد. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته بود و جهت روایی از دیدگاه متخصصان فناوری و برای تعیین پایایی از روش دو نیمه کردن استفاده گردید که ضریب پایایی آن 82% به دست آمد. آموزش در دو گروه آزمایشی 4 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا و بعد از آن پس آزمون به عمل آمد. در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل برای بررسی فرضیه استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار یادگیری در الگوی نئو و نئو برابر 26/2±05/8 و در الگوی محقق ساخته برابر 91/1±14/11 بدست آمد. ضریب اطمینان 95/0 و سطح معناداری آزمون مقایسه میانگین‌ها (000/0) شد که از مقدار پیش فرض (05/0) کمتر بود، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته شد. همچنین مقدار73/7=t بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد میزان یادگیری دانشجو معلمانی که از محتوای الکترونیکی تولید شده بر اساس الگوی چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند، بیشتر است. بنابراین الگوی محقق ساخته می‌تواند کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود را بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparison of the effect of electronic content with the Neo-Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on Student teachers` learning in smart board training

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Aliabadi 1
  • hamed abbasi 2

1 Department of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Department of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Goals: This study aimed to compare the effect of the electronic content with the Neo-Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on Student teachers` learning in smart board training.
Method: The statistical population was 310 students of Farhangian University, Alzahra campus of Zanjan. Using purposive sampling, 110 students were selected as a sample. Randomly 55 people in the form of 2 classes in the experimental group of the neo and neo model and 55 people in the form of 2 classes were placed in the experimental group of the designed multimedia model. The research type is based on the applied objective and a quasi-experimental method with a post-test design. The research tool was a researcher-made test. The validity was confirmed by the technology experts. To determine the reliability, Split-half method was used and a reliability coefficient of 82% was obtained. The training was conducted in two experimental groups of 4 sessions of 90 minutes, and then a post-test was performed. The analysis of the results in descriptive statistics of mean and standard deviation and inferential statistics of independent T test was used to test the hypothesis. Kolmogorov Smirnov test was used to determine the normal distribution of the data.
Findings: The mean and standard deviation of learning in the neo and neo model was 8.05±2.26 and in the researcher-made model was 11.14±1.91. The reliability coefficient was 0.95 and the significance level of the mean comparison test (0.000) was lower than the default value (0.05), so the null hypothesis was rejected and the opposite assumption was accepted. Also, the value of t = 7.73 was obtained.
Conclusions: The results showed that Student teachers` who have been trained by produced electronic content on the basis of researcher-made multimedia model has increased. Therefore, the researcher-made model can reduce existing shortcomings and limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Electronic Content"
  • "Neo and Neo Multimedia Model"
  • "Researcher-made Multimedia Model"
  • "Learning"