فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه بهداشت و محیط زیست، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

افزایش رشد جمعیت، بیشترتوسط جوانان که نزدیک به نیمی ازجمعیت کشورمان را تشکیل می دهند، ایجاد می شود که بخش عمده آن شامل دانشجویان فنی و مهندسی است.  آگاهیاین دانشجویاننقشمهمیدرحسناجرایبرنامههایتنظیمخانوادهخواهدداشتکه  نیازمندیادگیریعمیقومعنیدار هستند؛بنابراین،بهتراستدرآموزشایندانشجویانازروشهایآموزشیکهتواناییایجاداینسطحازیادگیریرادارند،استفاده شود. اینمطالعهبه منظوربررسی  تاثیرروشآموزشفعال درسجمعیتوتنظیمخانوادهدردانشویادگیریدانشجویان فنی و مهندسی می باشد.در اینمطالعهنیمهتجربی ،48نفرازدانشجویانفنی و مهندسیدانشگاهتربیت دبیر شهید رجائی نیمسال اول 89-1388 که واحددرسی جمعیت وتنظیم خانوادهراانتخابکردهبودند،بهصورتتصادفیبهدوگروه24نفری تجربیوشاهدتقسیمشدند.پس از اجرای پیش آزمون دانشجویانگروهشاهدبهروشسنتیو17جلسه به روشسخنرانی،ودرگروهتجربی بهروشآموزش فعال تحتآموزشقرارگرفتندوسپس پسآزموناجراشد.برایجمعآوریدادههاازیکآزمونپیشرفتتحصیلی،متشکلازدوقسمت،استفادهگردیدکهحیطه­هایدانش ویادگیریمعنیداردانشجویانرادرزمینهایندرسموردارزشیابیقرارمی­داد. نتایجبااستفادهاز نرم افزار SPSS  و باآزمون­های t  و ANOVA موردتجزیهوتحلیلآماریقرارگرفت. نتایج نشان داد ، هردوروشآموزشیدرارتقایدانشدانشجویانمؤثربوده­اند و  در حیطه دانش بین دو گروه اختلاف معنی داری نبود و می­توان نتیجه گرفت که سطح دانش به روش آموزش وابسته نیست؛  ولی یادگیری معنی دارفقط درگروه تجربیازنظرآماریاختلاف معنی دار بود.باتوجهبهتأثیرروش فعال در ارتقای یادگیریمعنیداردانشجویان،توصیهمیگردددرمواردیکهنیازبهیادگیریعمیقو سطحبالاازمطالبدرسیوجوددارد،ازاینروشآموزشیاستفادهگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Active Learning on Engineering Students in Population and Family Planning Course

نویسنده [English]

  • A. Zakeri

Department of Health and Environment, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University

چکیده [English]

Population growth is among the most important priorities of every society if it is to achieve health and development. Proper education, by means of creating a change in individual’s attitudes and thought patterns, is considered a fundamental step in achieving the goals of family planning. In order to succeed suitable educational methods should be chosen. The aim of this study was to evaluate the effect of active learning method on engineering students in a population and planning course. This was a quasi-experimental study with two groups in a pre-test post-test design. Convenient sampling was used to choose 48 students from Shahid Rajaee Teacher Training University.  These participants were randomly divided into experimental and control groups. After the pretest, the control and experimental groups received training using the traditional and active learning method respectively for 17 sessions during 4 months. Then the post-test was administered. The achievement test consisted of two parts. One part evaluated the student’s knowledge and the second part measured meaningful learning in the population and planning course. In order to analyze the results the SPSS was used to run t-tests and ANOVA. The results showed both educational methods were useful in enhancing students’ knowledge and meaningful learning. But there was a significant difference between the experimental and control groups in meaningful learning. Considering the statistically significant effect of active learning method on students’ meaningful learning, it is recommended that the active learning method be used for courses that require deep learning that will contribute to the health and development of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health and family planning
  • teaching methods
  • meaningful learning

[1] UNFPA/Worlod Bank., Popurlation Bureau of United Nations Organization, World Population Clock, Available_at: http://www.unfpa.org/bureau.html, UNFPA 2005. ]4 ]ازهر حشیت اهلل و فخری میالد، عوام مثثر در انتخاب بست لولههای رحیی، مجله نبض، علد 3 ، .46 الی 42 صفحههای، 8818 ،16 شیاره ]8 ]ملکزاده رضا، عیعیت و تنظیم خانواده، مجله نبض، . 16 الی 6 صفحههای، 8818 ،12 شیاره، 1 علد تأثیر آموزش فعال در عیعیت و تنظیم خانواده در ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم ، جلد 4 ،شماره 3 ،بهار 9331 ]8 ]بالدی موسوی صدرالدی ، ارزیابی گزارش س و عن در سرشیاری عیومی نفو و مسک 1366، مجله گزیدهی محالب آماری مرکز آمار ایران، علد .72 الی 61 صفحههای، 8840 ،1 شیاره، 16 ]5 ]شجاعی تهرانی حسی و عبادی فرهاد آذر حسی ، عیعیت، تنظیم خانواده، سالمت بارداری، چاپ انتشارات عهاد دانشگاهی، 8811. ]0 ]ععفرزاده فاطیه و نجفی فاطیه، بررسی آگاهی و پرسن بهداشت خانواده مراکز بهداشتی و درمانی شهری شرق گیالن در مورد اییو دی، نوروپالنت و آمپولهای تزریقی پیشگیری از بارداری، مجله دانشگاه علو پزشکی گیالن علد 13 ،شیاره 66 ، .21 الی 14 صفحههای 8848 ]1 ]کریماله حاعیان و اصنافی نسا، عیعیت و تنظیم خانواده، تهران، نشر سالیی، 8848 ،صفحههای 41 و .226 ]4 ]علی محید زاده خلی و فرزادی زهرا، درسنامه عامع عیعیت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات فردو ، .8848 ]8 ]ععفری ملیحه، ادیب یوس و فتحی آذر اسکندر، نق آموزش در عیعیت و تنظیم خانواده در دان و نگرش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز، مجله آموزش پزشکی ایران، علد 1 شیاره 2 ،8844 ،صفحههای .114 الی 166 ]86 ]عباسی شهبازی محید، ارزیابی تأثیر آموزش واحد درسی عیعیت و تنظیم خانواده بر آگاهی و نگرش دانشجویان دو گروه مورد و شاهد. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علو پزشکی ایران، 8848. ]88 ]دولتیان ماهرخ، حاعیان سپیده، سیمبر معصومه و علویمجد حیید، ارزیابی دان و نگرش تنظیم خانواده در دانشجویان دختر غیر پزشکی دانشگاههای تهران، مجله پرستاری و مامائی دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی، علد 16 ،شیاره 46 ،8848 ، صفحههای 33 تا 44. [12] Ammerman S.D., perelli E., Adler N. and Irwin C., Doadolescents understand what physicians say about sexulity and health? Clin Pediar (Phila), Vol.10, No.31, 1992, pp. 585- 590. ]88 ]سیمبر معصومه، رمضانی فاطیه و هاشیی زهرا، بررسی آگاهی و نگرش در مورد بهداشت باروری و عوام مربوط به آن در دانشجویان شهر قزوی ، علد .366 الی 211 صفحههای، 8844 ،4 شیاره، 6 [14] Baugh N.G. and Mellott K.G., Clinical concept mapping as preparation for student nurses' clinical experiences, JNurs Educ, Vol. 37, No.6, 1998, pp. 253-256. ]85 ]فتحی آذر اسکندر، روشها و فنون تدری ، چاپ اول، تبریز، دانشگاه تبریز، 8844. [16] Quistorff B. and Aspegren K., The interactive lecture:a simple form of student-activating learning. Ugeskr Laeger, Vol. 165, No.36, 2003, pp. 3400-3403. [17] Khan I. and Fareed A., Problem-based learning variant: transition phase for a large institution, J. Pak Med, Assoc, Vol. 51, No. 8, 2001, pp. 268-270. [18] Mizer L.A., Farnum C.E. and Schenck P.D., The Modular Resource Center: integrated units for the study of the anatomical sciences in a problem-based curriculum, Anat Rec. Vol.269, No. 6, 2002, pp. 249-256. [19] Churarut P. and Debacker T., The Influence of Concept Mapping on Achievement, SelfRegulation, and Self-Efficacy in Students of English as a Second Language. Contemporary Educational Psychology, Vol. 29, No. 3, 2004, pp. 248-263. [20] Johnson D.W., Cooperative group learning increasing college faculty instructional productivity,_avaible_at: URL:www.ntlf.com/html/lib/bib/92-2dig.htm 10 juiy, 2004.