فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران

چکیده

امروزه نگرانی درباره آینده آموزش معماری، در حال گسترش است. به نظر می‌رسد مدل‌های امروزی آموزش و تمرین معماری ممکن است مناسب چالش‌های آینده نباشند. در مدارس معماری، بیشتر به آموزش تاریخ معماری پرداخته می‌شود و یا به شرایط حال توجه می‌گردد و آینده کمتر به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی‌که اندیشیدن به آینده به خصوص برای دانش‌آموزان امروز که زندگی و حرفه‌شان در آینده می‌باشد، بسیار ضروری است. این مقاله به بحث‌هایی راجع به ضرورت اندیشیدن به آینده، از طریق برنامه آموزشی معماری می‌پردازد. بدین منظور توجه به آینده از نهضت مدرن تا به امروز مختصراً مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نگاه صحیح به مسائل گذشته، امروز و آینده، به ویژه نوع نگاه نقادانه به مسائل امروز، به دست آید؛ تا بتواند زمینه‌ساز ورود به آینده شود. نگرانی‌های معماری امروز و چاره‌جویی‌های آن نیز باید مورد ملاحظه قرار ‌گیرند تا موضوعات اساسی معماری آینده آشکار گردند. در واقع در این حالت نه تاریخ گذشته معماری بلکه آینده معماری آموزش داده می‌شود. این پژوهش بر پایه یک تحقیق توسعه‌ای شکل گرفته است. تحقیقات توسعه‌ای در واقع شبیه به تحقیقات کاربردی هستند و برخی آنها را از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌دانند. هدف این پژوهش، تدوین و تهیه برنامه و طرح، برای حل مسئله کیفیت آموزش معماری در آینده می‌باشد؛ لذا در این مقاله ابتدا موقعیت، شرایط و وضع موجود آموزش معماری بررسی و سپس، بر اساس یافته‌های پژوهش توسعه‌ای، برنامه یا طرح ویژه برای رفع معضل موجود تولید و تدوین می‌گردد. این تحقیق بیشتر به دنبال آن است که مشخص کند چگونه وضع موجود بهبود می‌یابد، و یا مدل‌ها و روش‌های جدید بهبود وضع موجود کدامند. به طور کلی هدف این تحقیق در راستای توسعه و بهبود شرایط، روش‌ها، ابزار، یا ساختارهای آینده‌ی آموزش معماری در ایران است. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این مقاله، از شیوه ترکیبی شامل: میدانی (پرسش­نامه)، مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است. در این روش با مقایسه و تطبیق پدیده‌های نظری مطروحه پیرامون هر مسئله و تجزیه و تحلیل کمّی اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسش­نامه به دو شیوه توصیفی و استنباطی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Today’s Architecture Education and the Future Concerns

نویسنده [English]

  • Y. Gorji Mahlabani

Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the concern about the future of architecture education has been growing. It seems that the existing models of teaching and practicing architecture may not be appropriate to address the challenges of tomorrow. Not only has there been little consideration of the future of architecture but even less about the inclusion of the futures thinking within the architectural curriculum. While thinking about future is so important, particularly for current students who lives and works the future. This paper presents arguments for the necessity of futures thinking within the architectural curriculum of tomorrow. In this regard, attention to future is investigated from modernism till now to gain the right view to past, today and future problems; specially criticized view to today problem in order to prepare the future. Concerns about today architecture and their solutions have been considered to find out the basis of future architecture education. In fact in this way not only has history of architecture taught but also future of architecture is considered. This article shaped based on a developing research. This kind of research is similar to applied researches. The goal of this research is the planning and codification of the problems about quality of architecture education in the future. So, firstly in this paper the condition and situation of today architecture education has studied and then (secondly) according to developing research results, the conclusion for solving the available problems has extracted. The aim of this research is to determine how available situation would improve or is there any method or model to improve this situation or not. Generally, it can be said that the aim of this article is in the area of improving the situations, methods, equipments and structures of architecture education in future in Iran .In order to data gathering in this article, the researcher used a combined method: analyzing the documents and references and using questionnaire method. In this method the results extracted from comparative literature about each part and quantitative data analyzing via evaluating the questionnaires by descriptive and inferential methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • architectural future
  • architectural critique

[1] Cornish E., Introduction, in E. Cornish (ed.): Exploring Your future, Bethesda, Maryland: World Future Society, 1996, pp.5-6. [2] Bermudez J., The Future In Architectural Education, ACSA Press, presented at 87TH ACSA Annual Meeting Proceedings, 1999, pp. 321-325. ]3 ]الکساندر کریستفر و چرمایف سرج، عرصههای زندگی جمعی و زندگی خصوصی، منوچهر مزینی، چاپ سوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 0376. ]4 ]گروتر یورگ کورت، زیبایی شناسی در معماری، جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، چاپ سوم، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 0306. ]0 ]معماریان غالمحسین، سیری در مبانی نظری معماری، چاپ دوم، تهران، سروش دانش، 0306 . ]6 ]نزبیت کیت، نظریههای پسامدرن در معماری، محمدرضا شیرازی، چاپ اول، تهران، نی، 0306. ]7 ]نقرهکار عبدالحمید، حکمت هنر اسالمی، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 0307. ]0 ]لنگ جان، آفرینش نظریه معماری، عینیفر علیرضا، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 0303. ]9 ]آنتونیادس آنتونی سی، بوطیقای معماری، آی احمدرضا، تهران، سروش، 0306. [10] Abramowitz A.J., Rethinking Architecture Education focus on the Future, Design Intelligence Knowledge Reports, available at: www. archvoices.org/downloads/ava.pdf, 2003. [11] Rittel H., Some Principles for the Design of an Educational System for Design, Design Methods and Theories, Vol. 20, No. 1, 1986, pp. 359-375. ]02 ]حجت عیسی، آموزش معماری و بی ارزشی ارزشها، مجله هنرهای زیبا، شماره 15 ،0302 ،صفحات 01 الی 56.