فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف کلی این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزشیابی برنامه­های یادگیری الکترونیکی است که با بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه ارزشیابی یادگیری الکترونیکی، 9 سؤال اساسی مورد تأکید قرار گرفت و براساس آنها هفت رویکرد ارزشیابی یادگیری الکترونیکی به شرح زیر شناسایی گردید: رویکرد مورد پژوهی، رویکرد مقایسه با شیوه آموزش سنتی، رویکرد ارزیابی ابزارهای پژوهشی مورد استفاده، رویکرد ارزشیابی بازگشت سرمایه، رویکرد مدل­های ترازیابی، رویکرد ارزشیابی محصول و رویکرد ارزشیابی عملکرد. در این مقاله پس از بررسی بسیاری از مدل­ها و چارچوب­های یادگیری الکترونیکی مطرح شده توسط محققان و یا مؤسسات آموزش عالی، مؤلفه­های مشترک آنها براساس سه معیار الف)پشتوانه علمی، ب)تواتر و تجربه استفاده بین­المللی و ج) در دسترس بودن اطلاعات آنها به عنوان عوامل اصلی مدل پیشنهادی با الهام از مدل خان (2001) برگزیده شدند که عبارتند از: سازمان، مدیریت، فناوری، جنبه­های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی و ملاحظات اخلاقی. آنگاه از طریق اعتبارسنجی با استفاده از نظرات 30 نفر از خبرگان و صاحب­نظران حوزهIT  و به ویژه یادگیری الکترونیکی در سطح آموزش عالی کشور، چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر عوامل، ملاک­ها و نشانگرهای  مورد نظر برای ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی ایران طراحی و معرفی گردیده است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework Development for E-learning Programs Evaluation at Iranian Higher Education Institutions

چکیده [English]

This paper suggests a conceptual framework for evaluation of e-learning programs. Through an extensive literature review, nine most critical e-learning evaluation questions are addressed and seven approaches of e-learning evaluation are identified: Case Studies, Comparisons with Traditional Learning, Tools & Instruments for Evaluation of E-Learning, Return on Investment, Benchmarking Models, Product Evaluation, and Performance Evaluation. Through a comprehensive review of all models and frameworks of e-learning which were examined and tested by authorities and /or higher education institutions, their general factors based on three criteria: a) frequency of citation, b) frequency of application, and c)availability of information, were inferred from the identified models. As a result, a basic evaluation framework including eight categories of factors (institutional, management, technological, pedagogical, ethical, interface design, resource support and evaluation) based on Khan,s (2001) model were adapted in the inferred framework of            e-learning evaluation. The validity of the "inferred model" for Iranian universities was approved by 30 Iranian IT and e-learning experts. The most relevant criteria and indicators of all factors were defined and introduced for further application of framework by Iranian institutions of higher education.