فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی فناوری اطالعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

فنّاوری اطلاعات، به تعاملات علمی شکل دیگری بخشیده و بر چگونگی کسب و انتقال دانش در جامعه تأثیر زیادی داشته است. دانشگاه­ها و مراکز علمی به عنوان مراکز اصلی خلق و انتقال علم، به تدریج شکل دیگری را به خود خواهند گرفت. در این میان یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، ایجاد دانشگاه مجازی و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. تحقق این امر مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید سیستمی، آمادگی الکترونیکی نامیده می­شود. دانشگاه تربیت مدرس از جمله دانشگاه­هایی است که در طی چند سال گذشته تلاش کرده­است با تمهید امکانات    سخت­افزاری و نرم­افزاری چند رشته تحصیلی را در مقطع کارشناسی ارشد به روش آموزش الکترونیکی ارائه کند. در این مقاله تلاش شده­است با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان ملّی مدل مناسبی برای ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی ارائه شود. این مدل شامل وجوه مختلفی شامل آمادگی سیاست آموزشی، آمادگی مدیریت، آمادگی استاندارد، آمادگی محتوا، آمادگی قوانین، آمادگی مالی، آمادگی منابع انسانی، آمادگی فرهنگ، آمادگی امنیت، آمادگی سخت افزار، آمادگی شبکه و آمادگی پشتیبانی است. با به­کارگیری این مدل تحلیل کاملی از آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس ارائه خواهد شد. شایان ذکر این که مدل کاربردی در این تحقیق براساس ویژگی­ها و مقتضیات بومی کشور و به طور کلّی و عمومی تدوین شده ­است و قابلیت کاربرد در ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در سایر دانشگاه­ها را نیز داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An eclectic model for assessing e-learning readiness in the Iranian universities

نویسندگان [English]

  • Gh. Montazer
  • B. Darab

Information Technology Engineering Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Information technologies have reshaped the interactions and creation of knowledge, and affected significantly the processes of acquisition and dissemination of knowledge in the society. The universities and educational institutions, as the main sources of production and communication of science, are to be gradually modified. There, the subject on which the higher education administrators should seriously concentrate is establishing the virtual universities and realizing e-learning there. This realization requires fulfilling the condition of different aspects, systemically called e-readiness. Tarbiat Modares University is of the ones who attempted, in recent years, to present master programs in different faculties via electronic media. in the first part of the paper, it is attempted to present an appropriate model for assessing its e-learning readiness based on the comparative studies as well as national experts’ views. Then a comprehensive analysis of e-Learning readiness experienced in Tabrbiat Modares University is presented here. It is noticeable that the proposed model is based on the specifications and localized features of the country and has the adaptability for application in assessment of e- learning readiness in other universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Learning
  • comparative studies
  • Measurement

[1] Commission international Sure Le duct ion pour le vigt et unie me si ecle, Rapport de La Commission, Synthese preliminaire, Unesco, Paris, 1995. ]2 ]دُولّی سعید، ارائه چارچوب معماری اطالعات برای دانشگاه مجازی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1381 ،صفحه 2. [3] Matthew C., E-Learning concepts and techniques, 2006, Chapter l. [4] Badrul H., Managing E-Learning: Design, Delivery, Implementation and evaluation, 2005, pp.3 -4. [5] Kaur K., An Assessment of e-Learning Readiness at the Open University Malaysia , International Conference on Computers in Education, 2004. ]6 ]بازرگان عباس، سرمد محمدرعا و حجازی الهه، روشهای تحقی در علوم رفتاری، تهران، چاپ پنجم، انتشارات آگاه، 1380. [7] Carlos M., Developing an e-readiness model for higher education institutions: results of a focus group study, British Journal of Educational Technology, Vol. 38, No. 1, 2007. [8] Kapp K.M., E-Learning Readiness Assessment Questions. Question taken from Winning ELearning Proposals, The Art of Development and Delivery, Available at: http://www.jrosspublishing.com, 2005. [9] Chapnick S., Are you ready for e-learning? Learning Circuits, ASTD's Online Magazine All About Learning, Retrieved July 25, Available-at: http://www.learningcircuits.org/2000/nov2000/C hapnick.htm, 2005. [10] Aydin C.H. and Tasci D., Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emergent Country, Educational Technology & Society, Vol.8, No.4, 2005, pp. 244-257. [11] Borotis S.A., Poulymenakou A., E-Learning Readiness Components: Key Issues to Consider before Adopting e-learning Intervention, European Commission and Helenic General Secretariat for Research and Technology,_Available-at: http://www.eltrun.gr/papers/eLReadiness_ELE ARN 2004, pdf, 2004. غالمعلی منتظر و همکار 874 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4 ،شماره 3 ،بهار 8319 [15] Honey D., Assessing organizational readiness for e-learning:70 question to ask performance Improvement, Vol. 41, No.4, 2002, pp. 8-13. [16] Rogres E.M., Diffusion of innovations (5thEd.), New York, NY, 2003, pp.27-32. [17] Worknowledge., E-learning Assessment Readiness, Available at: http//www.worknowledge.com, 2004. [12] Rosenberg M.J., E-learning strategies for delivering knowledge in the digital age, USA: McGraw Hill, 2001. [13] Broadbent B., Tip to help decide if your organization is ready for e-learning, Available at :http://www.elearninghub.com, 2002. [14] Anderson T., Is e-learning Right for your organization? Learning Circuits Update, Available at: http//www.learningcircuits.org/2002/jan2002/ Anderson.html, 2002.