فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران

چکیده

در طول انجام مراحل پرسکاری در قالب مرحله­ای برش، موقعیت مرکز فشار قالب، اثر مهمی در بالانس بودن عملیات پرسکاری دارد. اگر مرکز فشار قالب مرحله­ای در محل مناسبی قرار نگیرد، دور لبه برش پلیسه پیدا می­کند و همچنین با اعمال سایش شدیدتر باعث کاهش عمر قالب خواهد شد. در این تحقیق مدل محاسباتی و الگوریتمی ارائه می­شود که غیرمتعادل بودن گشتاور را در قالب تا حد امکان بهبود بخشد. برای انجام چنین کاری به صورت خودکار، باید مرحله شناسایی قطعه نیز به صورت خودکار انجام گیرد. نرم­افزار ارائه ­شده ابتدا قطعه ورقی را با ساختار استاندارد موجود به صورت خودکار شناسایی می­کند، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین چیدمان برش را به منظور کاهش گشتاور اعمالی به قالب مشخص می­نماید. هدف از این کار کاهش زمان مصرفی برای تنظیم مرکز فشار در قالب­های مرحله­ای برش می­باشد. این نرم­افزار در محیط Microsoft Visual Basic .NET 2003 تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genetic Algorithm Applied to Cut Sequencing for Sheet Metal Cutting

نویسندگان [English]

  • M. Kazerooni
  • G. Azami Rod

Faculty of Mechanical Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the press working process of the shearing progressive die, the position of the die's pressure center has a direct impact on whether the die can work accurately in balance. If the shearing progressive die suffers from being off-center the area close to the product edge may have a burr.
This paper describes a system for feature recognition of sheet metal components from standard files and optimal strip working sequence for shearing progressive die. The system initially recognizes the different kinds of internal and external cutting features then genetic algorithms (GA) are applied as a solution tool in the analysis of the optimal strip working sequence possessing a smaller difference between the right and left torque in the shearing progressive die. The purpose is to reduce the time spent in adjusting the pressure center of the shearing progressive die. The system was developed using Microsoft Visual Basic .NET 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic identification of sheet parts
  • determination of optimal shear arrangement
  • Genetic Algorithm

[1] Anand S., A Sheet Metal Feature Recognition And Design Adivsory System, M.Sc. Dissertation, Cincinati , 2003. [2] Beer F.P. and Johnston E.R., Mechanics of Materials, McGraw-Hill, New York, 1987. [3] Lin Z.C. and Hsu C.Y., An investigation of the expert system for shearing-cut progressive die design, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 11, No. 1, 1996, pp. 1-11. [4] Lin Z.C., Chang H., Application of fuzzy set theory and backpropagation neural networks in progressive die design, SME, Journal of Manufacturing Systems, Vol. 1, No. 4, 1996, pp. 268-281. [5] Lin Z.C., Hua C., Analysis of a torque equilibrium model and the optimal strip working sequence for a shearing-cut and bending progressive die, Journal of Materials Processing Tecnology, Vol. 115, 2001, pp. 302-312.