فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

10.22061/tej.2009.1335

چکیده

مدل­سازی و شبیه­سازی رشد شهری، می­تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط انسان­ساخت و محیط طبیعی- به منظور کمک به تصمیم­گیری برنامه­ریزان در شرایط پیچیده- باشد. مدل اتوماسیون سلولی، روشی کارآمد در تشریح فرایند رشد شهری­، و ابزاری مفید برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیطی سناریوهای مختلف برنامه­ریزی است. این مقاله به شناخت مدل اتوماسیون سلولی و کاربرد آن در شبیه­سازی رشد شهری می­پردازد. در بخش نخست مقاله اصول و عناصر تشکیل­دهنده آن، معرفی و در بخش دوم چگونگی کار مدل اتوماسیون سلولی در شبیه­سازی رشد شهری تشریح خواهد شد. هدف این مقاله، شناخت مدل اتوماسیون سلولی و چگونگی به کارگیری آن در مطالعات شهری است که  نهایتاً چهارچوبی برای طراحی مدل اتوماسیون سلولی شهری ارائه می­نماید؛ به نحوی که پژوهشگران بتوانند براساس آن، پدیده­های شهری را با استفاده از این رویکرد جدید، مدل­سازی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cellular Automatation Model, A New Approach in Urban Growth Simulation

نویسندگان [English]

  • R. Rezazadeh
  • M. Mir Ahmadi

Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Modeling and simulation of urban growth could be a good means for explaining the mutual relationship between the man made and natural environment, in order to assist planning decision makers in their decisions in complex situations. A cellular automaton is an effective method in explanation of urban growth processes and a useful means for evaluation of environmental and social consequences of various planning scenarios. 
This article reviews the application of cellular Automata method in urban growth modeling. Firstly it introduces the model, its major elements and principles.  Secondly the operation for urban growth simulation is explained. The purpose of this article is to suggest ways in which researchers can model urban phenomena with Cellular Automata approach. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban growth modeling
  • cell automation model
  • urban cell automation model

[1] Thorrens P.M., O’Sullivan D., Cellular automata and urban simulation: where do we go from here?, Environment and Planning B, No.28, 2001, pp. 163-168. [2] He C., Okada N., Zhang Q., Shi P. and Li J., Modeling dynamic urban expansion processes incorporating a potential model with cellular automata, landscape and urban planning, No.86, 2008, pp. 79-91. [3] O’Sullivan D., Exploring spatial process dynamics using irregular cellular automaton models, Geographical Analysis, No. 33, 2001, pp. 1-18. راضیه رضازا ه و همکار مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین ر شبیه سازی رشد شهری 55 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4 ،شماره 1 ،پاییز 1811 [4] Yeh A., Li X., Errors and uncertainties in urban cellular automata, Computers, Environment and Urban Systems, No. 30, 2006, pp. 10-28. [5] White R., G Engelen., Cellular automata as the basis of integrated dynamic regional modeling, Environment and Planning B, No. 24, 1997, pp. 235-246. [6] Liu Y. and Phinn Syuart R., Developing a cellular automata model of urban growth incorporating fuzzy set approaches”, Computers, Environment and Urban Systems, No. 27, 2003, pp. 537- 658. [7] White R. and Engelen G., High-resolution integrated modeling of the spatial dynamics of urban and regional systems, Computers, Environment and Urban Systems, No. 24, 2000, pp. 383-400. [8] Batty M., Couclelis H. and Eichen M., Urban systems as cellular automata, Environment and Planning B, No. 24, 1997, pp. 159-164. [9] Clarke K.C., Hoppen S. and Gaydos I., A selfmodifying cellular automaton model of historical urbanization in the San Francisco Bay area, Environment and Planning B, No. 24, 1997, pp. 247-261. [10] White R., Engelen G., Cellular automata and fractal urban form: a cellular modeling approach to the evolution of urban land use patterns, Environment and Planning A, No. 25, 1993, pp. 1175-1199. [11] Li X., Yeh A., Calibration of cellular automata by using neural networks for the simulation of complex urban systems, Environment and Planning A, No. 33, 2001, pp. 1445-1465. [12] Li X., Yeh A., Neural-network-based cellular automata for simulating multiple land use changes using GIS, International Journal of Geographical Information Science, No. 16, 2002, pp. 323-343. [13] Li X., Yang Q., Liu X., Calibration Discovering and evaluating urban signatures development using cellular automata, Landscape and Urban Planning, No. 86, 2008, pp. 177-186.