فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیـت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه خاتم،تهران،ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی روش خود ارزشیابی به عنوان راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامر زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان ایرانی است. برای دستیابی به این هدف، 60 دانش‌آموز پسر در دوره راهنمایی با گروه سنی 13 الی 16 سال شرکت کردند. برای همسان سازی گروه‌ها از نظر مهارت زبانی، آزمون نلسون 1976 سری 50 اجرا شد. دانش‌آموزانی که تفاوت فاحشی با دیگران داشتند از این آزمون حذف شدند و انتخاب شدگان به گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند.
 برای تعیین سطح دانش گرامری دانش‌آموزان نیز آزمونی انتخاب و به عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. نتیجه نشان داد که تفاوت آشکاری بین گروه‌ها وجود ندارد. بعد از پیش‌آزمون، فرآیند آموزش آغاز شد. گروه کنترل، آموزش سنتی دریافت کرد و تحت ارزشیابی سنتی قرار گرفت. در صورتی که گروه آزمایش در فرآیند خود ارزشیابی شرکت کردند که به وسیلة آن دانش‌آموزان فعالیت‌های خود را کنترل و نقاط ضعف و قدرت خود را بررسی می‌کردند. فرآیند خود ارزشیابی به مدت شش جلسه و طی سه ماه انجام شد. یک جلسه پس از پایان آموزش، یک پس آزمون به عمل آمد. نتایج از طریق آزمون t مستقل مقایسه شد. نتیجه نشان داد که این دو گروه از نظر آماری تفاوتی معنی‌دار دارند و خود ارزشیابی تأثیر مثبتی در بالا بردن دانش گرامری دانش‌آموزان داشته است. نتایج این مطالعه به طراحان برنامه درسی، معلمان و دانش‌آموزان کمک خواهد کرد تا زمان ویژه‌ای را به فرایند خود ارزشیابی اختصاص دهند. معلمان می‌توانند خود ارزشیابی را در کنار فعالیت‌ها و روش‌های دیگر در کلاس به کار برند تا دانش گرامری دانش‌آموزان در آموزش زبان رشد یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Assessment on the Development of Grammatical Knowledge

نویسندگان [English]

  • M. Meshkat 1
  • A.R. Nasiri Firooz 2

1 Faculty of Humanities, Department of English Language, Shahid Rajaee Teacher Training University , Tehran, Iran

2 Department of English Language, Khatam University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate whether self-assessment as a metacognitive strategy has any obvious effect on improving grammatical knowledge of Iranian EFL students. To achieve the purpose, 60 male junior high school students with the age range of 13-16 participated in this study. A Nelson test was administered to homogenize the two groups regarding language proficiency and outliers were discarded. The researcher had one experimental and one control group. To determine students' level of grammatical knowledge a pre-test developed by Farhady (2000) was administered. The result showed that there was no significant difference between the two groups. After the pre-test the treatment began. The control group received no extra instruction and underwent traditional assessment. Whereas the experimental group went through the process of self-assessment whereby they checked their own activities and found their own strengths and weaknesses. Self-assessment was practiced for six sessions during three months. A session after the treatment was over; a post-test developed by Farhady (2000) was administered. The results were compared through an independent t-test. The value of t was 3.417 with a significance of .001 depicting a significant difference between the two groups in the study. The outcome showed that self-assessment had a positive effect on improving students' grammatical knowledge. The findings of this study will be an incentive for syllabus designers as well as teachers and students to allocate specific time to self-assessment. Teachers can use self-assessment along with other activities to improve grammatical knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-assessment
  • grammar knowledge
  • Student-centered
  • Metacognitive Strategies

]1 ]فونتانا د.، روانشناسی برای معلم، ترجمه عفت السادات حق گو، انتشارات شباهنگ، 1180. ]2 ]مصرآبادی جواد، فتحیآذر اسکندر و استوار نگار، اثربخشی ارائه، ساخت فردی و گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی، نوآوریهای آموزشی، .31 الی 11 صفحههای، 1184 ،13 شماره [3] Spolsky B. and Hult F.M., The Handbook and Educational Linguistics, Australia, Blackwell Publishing, 2008. [4] Dick W., A instructional designer’s view of constructivism. Educational Technology, May, 1991, pp. 41 – 44. [5] Richards J.C. and Platt J., Dictionary of language teaching and applied linguistics. Longman, 1992. [6] Nakatani Y., The Effects of Awareness-raising training on Oral Communication Strategy Use, Modern Language, 2005. [7] Meyer C., English Corpus Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. [8] Klenowsky V., Connecting assessment and learning: portfolio assessment, a paper presented in a conference in China, 1998. [9] Dragemark A., A Study of the Use of SelfAssessment in EFL Writing, Language Testing Update, Issue 36, 2005, pp. 128 - 130. [10] Richards C. and Renandya A., Methodology in language teaching., Cambridge University Press, 2002. [11] Brown G. and Ellis C.E., Handbook of Cognitive Linguistics and Second Lanauge Acquisition, New York and London, Routledge, 2008. [12] Leow R., A Study of the Role of Awareness in Foreign Language Behavior: Studies in Second Language Acquisition, Vol. 22, 2000, pp. 557-584. خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در باال بردن دانش گرامری زبان آموزان مریم مشکوه و همکار 36 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4 ،شماره 1 ،پاییز 1811 [13] Brown H.D., Teaching by principles, An interactive approach to language pedagogy, 2nd edition, Longman, 2001. [14] Assinder W., Peer teaching, peer learning, One model ELT Journal, vol. 45, No. 3, Oxford university press, 1991. [15] Brown H.D., Principles of Language Learning and Teaching, White Plains, New York, Pearson Longman, 2007. [16] Dann R., Promoting assessment as learning. Improving the learning process, London, Routledgefulmen, 2002. [17] Oscarson M. and Dragemark A., Self-Assessment in Language Learning-SALL, Language Testing Update, Issue 32, 2003, p. 43. [18] Field J., Psycholinguistics, London and New York, Routledge, 2003. [19] Carroll D.W., Psychology of Language, Australia, Thomson Wadsworth, 2008. [20] Kaplan R.B., The Oxford Handbook of Applied Linguistics, New York, Oxford University Press, 2002. [21] Ellis R., The Study of Second Language Acquisition, Oxford, Oxford University Press, 1994. [22] Doughty C.J. and Long M.H., The Handbook of Second Language Acquisition, Australia, Blackwell Publishing, 2003. [23] Harley T.A., The Psychology of Language, Hove, Psychology Press, 2008. [24] Farhady H., Jafarpoor A. and Birjandi P., Testing language skills from theory to practice, SAMT publication, 1995. [25] Farhady H., Two samples of standard English language tests for guidance school students, Presented in a workshop in district 14 Tehran, 2000. [26] Fowler W.S. and Coe N., Nelson English Language Tests, Nelson ELT, 1976.