فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ریاضی،دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان،ایران

10.22061/tej.2009.1317

چکیده

این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از انجام یک طرح تحقیقاتی در زمینه مطالعه الگوریتم­های سیستم آموزشی فعال، در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود، تهیه شده است. در این تحقیق یک روش بهینه و پویای آموزشی، مبتنی بر روش آموزش مشارکتی ترکیبی  با استفاده از مزایای شیوه آموزشی مباحثه حوزه­های علمیه، ارایه شده است. این مقاله شامل دو بخش اصلی می­باشد. بخش اول شامل بیان ویژگی روش­های مختلف آموزشی  و تحلیل آموزش مشارکتی پویا است و بخش دوم حاوی تبیین روش مباحثه و ارایه یک مدل اجرایی برای آموزش مشارکتی پویا به همراه طرح درس استاد- دانشجو و جدول ارزیابی گروهی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Optimal Method for Dynamic Participatory Education at Universities

نویسنده [English]

  • S. Rahimi Sherbaf

Faculty of Mathematics, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

چکیده [English]

This paper has been prepared by using the results of a research project entitled "The study of interactive teaching algorithms at the Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of technology". In this research, an optimal dynamic participatory education method based on interactive learning and collective discussion of Hozeh is described. This paper comprises two main parts. The first part deals with the characteristics of a participatory education dynamic teaching system. In the second section, collective discussion method and a new lesson design approach named 'Teacher-Student' is presented. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic participatory teaching
  • discussion method
  • Group Activity
  • teacher-student lesson plan

]1 ]سخنرانی مقام معظم رهبری در جلسه مسئولین و رؤسای دانشگاهها در تاریخ 3/7/17( 23 ماه مبارک رمضان سال 1381.) ]2 ]فاضلی نعمت اهلل، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی شماره 24. ]3 ]آراسته حمید رضا، آموزش مؤثر در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شماره یک، 1381. ]4 ]ملکی حسن ، »دفتر میز تخصصی تاملی بر ضرورت و ابعاد نظام تربیتی دانشگاه«، دفتر اول، مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، 1381 ،صفحه . 66 ]5 ]فتحیآذر اسکندر، »روشها و فنون تدریس«، انتشارات دانشگاه تبریز، 1382 ،صفحههای .346 و 213 ،817،811 ]6 ]شریعتمداری علی، »اصول تعلیم و تربیت«، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیستم ، 1381 ،صفحه 82. ]1 ]صفوی امان ا... ، »کلیات روشها و فنون تدریس«، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ، 1311، صفحه 852. ]8 ]فاضلی نعمت اهلل سایت حوزه.