فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

گرچه مکان و زمان رخداد زلزله ها کاملاً مشخص نیست ولی این واقعیتی است انکار ناپذیرکه کره خاکی با توجه به ساختارش هر از چند سالی انرژی خود را آزاد نموده و محیط طبیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه با این که زمین هیچ وقت از ریسک دور نیست، کم کردن خطرات ناشی از ریسک در هر زمان امکان پذیر و مؤثر می‌باشد.
با توجه به وسعت خرابی بعد از زلزله جهت ارزیابی وضعیت ساختمانهای موجود در منطقه زلزله زده نیاز به صدها و بعضا به هزاران مهندس ارزیاب که از قبل تعلیم دیده‌اند، می‌باشد. جهت یکنواختی درارزیابی، نیاز به تهیه فرم های ساده و جامعی است که نحوه پرکردن آن آسان  باشد تا بتوان اطلاعات لازم را با سرعت مناسب و در مدت زمان کوتاهی جمع آوری نمود.
مدت زمان ارزیابی ساختمانهای آسیب دیده نقش مهمی نسبت به دیگر پارامترها در مدیریت بحران ایجاد شده، پس از یک زلزله مخرب، دارد. در ارزیابی کیفی ساختمانهای آسیب دیده مناسب که با بازدید چشمی مهندس ارزیاب همراه می‌باشد بستگی به تجربه و دانش مهندس ارزیاب جهت قضاوت در مورد ساختمانهای منطقه زلزله زده دارد.
در این مقاله، علاوه بر بررسی مدیریت بحران، فرم ارزیابی کیفی ساختمانهای آسیب دیده با توجه به شرایط کشورمان تهیه و نحوه جمع آوری اطلاعات و ارزیابی ساختمانهای آسیب دیده ارائه شده است. جهت پردازش داده های جمع آوری شده برنامه کامپیوتری تهیه شده است. با توجه به فرم های فراهم شده و مقدار آسیب ایجاد شده، ساختمان ها به سه دسته با آسیب کم، متوسط و شدید که به ترتیب با رنگ های سبز، زرد و قرمز مشخص شده تقسیم بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Disaster Management and Post-Earthquake Assessment of Building Damage Procedure

نویسنده [English]

  • A. Vatani Ouskouii

Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Perdition of location and occurring time of earthquake is impossible. It is realities that in each every year’s earthquake are occurred and it effects the natural environment. Of course, reduction of hazard from earthquake risk is possible.
Post earthquake assessment some time needs hundred or thousands engineer. For uniform evaluation of inspection the simple form was needed. The inspectors before earthquake, must be learn how to filling inspection form. For uniform and objective evaluation of damages degree needs the inspection form must be simple and easy for collections data.
After a destructive earthquake, inspection and assessment of building in short time is important. In the quality inspection is the visual inspection that needs the experience and knowledge of engineer, which want to use judgment and personality response. 
In this paper, in addition of managing in disaster, the inspection form and procedure of filling of the form was given. Finally the computer software for evaluation of collection the data was given. After earthquake, the building categorized into three parts, a-the building is safe and entry is unlimited (signed by Green color), b-the building as temporarily unusable, because is limited damaged (signed by Yellow color), c-the damage is extensive and building out of usage until the detailed inspection (signed by Red color).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative vulnerability
  • Earthquake
  • crisis management
  • evaluation form
  • relief

[1] Coombs W. T., "Attribution Theory as a guide for post-crisis communication research", Public Relations Review, No. 33, 2007, pp. 135–139. [2] Twigg J., "Corparate Social Responsibility and Disaster Reduction:A Global Overview", Benfield GreigHazard Research Center, 2001. [3] Huang j.H., Min J.C.H., "Earthquake devastation and recovery in tourism: the Taiwan case", Tourism Management, No. 23, 2002, pp. 145– 154. [4] Laurie A.J., "Earthquake Loss Modeling Applications for Disaster Management:Lessons from the 1999 Turkey, Greece, and Taiwan Earthquakes", EuroConference on Global Change and Catastrophe Risk Management: Earthquake Risks in Europe (IIASA) Laxenburg, Austria, 2000. [5] Suganuma K., "Recent Trendes in Earthquake Disaster Management in Japan", Quarterly Review, Science &Technology Trends, No. 19, 2006. [6] Jaques T., "Issue management and crisis management: An integrated,non-linear, relational construct", Public Relations Review, No. 33, 2007, pp. 147–157. [7] Waugh W.L., "Living with Hazards, dealing with Disasters: An Introduction to Emergency Management", M.E. Sharpe, Armonk, NY., 2000. [8] EXXON V., "An Assessment of Crisis Prevention And Panagement Systems", Interfaces, No. 20, pp. 14–30. 21 اصغر وطنی اسکویی مدیریت بحران و روند ارزیابی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله مجله فناوری و آموزش، سال سوم، جلد 3 ،شماره1 ،پاییز 1331 [9] Nasruddin Mahmood D.N., "Satellite-Based Integrated Disaster Management Programme in MALAYSIA", UN World Conference on Disaster Reduction (WCDR), 2005, pp. 18-22. [10] Dixit A.M., "The Community Based Program of NSET for Earthquake Disaster Mitigation", The International Conference on Total Disaster Risk Management, 2003. [11] Kunreuther H., Kleindorfer P.R., "The complementary roles of mitigation and insurance in managing catastrophic risks". Risk Analysis, No. 19, 1999, pp. 727–738. [12] Yilmaz V., Cangur S., Celik H. E., "Sex difference and earthquake experience effects on earthquake victims", Personality and Individual Differences, No. 39, 2005, pp. 341–348. [13] Barenstein J. D., "Housing reconstruction in post-earthquake Gujarat A comparative analysis", Humanitarian Practice Network at ODI, No. 54, 2006. [14] OES, "Damage Assessment Plan for Volunteer Engineers", State of California, Office of Emergency Services, Sacramento, 1978. [15] OES, "Safety Assessment Plan For Volunteer Engineers,(DRAFT)", State of California, Office of Emergency Services, Sacramento, 1988. [16] SEAONC, "Earthquake-Damaged Building Assessment Criteria, (DRAFT)", Structural Engineers Association of Northern California, Disaster Emergency Services Committee, Workbook for 1987 SEAONC-DES workshop, 1987. [17] ATC, "Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulation for Buildings", Applied Technology Council Report ATC-3-06, Palo Alto, California, 1978. [18] ICBO, "Uniform Disaster Mitigation Plan", International Conference of Building Officials, Whittier, California, 1979. [19] Murakami M., Okada T., "Earthquake Damage Evaluation for Reinforced Concrete Buildings", Proc. 1 th Int. Symposium on Earthquakes and Their Effects on Cities, Mexico, 1986. [20] ATC-20, "Procedures for Post-Earthquake Safety Evaluation of Buildings", 1989. [21] ATC-20-1, "Post-Earthquake Safety Evaluation of Buildings-Field manual", 1989. [22] ATC-20-2, "Post-Earthquake Safety Evaluation of Buildings", 1995. [23] ATC-20-3, “Case Studies in Rapid PostEarthquake Safety Evaluation of Buildings” 1996. [24] ATC-21, "Rapid Visual Screening of Building for Potential Seismic Hazards: A handbook", 1988. [25] ATC-21-1, "Rapid Visual Screening of Building for Potential Seismic Hazards: Supporting Documentation", 1988. [26] UNDP/UNIDO, "Post –Earthquake Damage Evaluation and Strengh Assessment of Buildings Under Seismic Conditions", Building Construction Under seismic Conditions in the Balkan Region, Vol. 4,Vienna, 1985. [27] Penelis G.G., Kappos A. J., "EarthquakeResistant Concrete Structures", E&FN SPON, 1997. [28] Anagnostopoulos S.A., "Large Scale Operation for Post-Earthquake, Emergency Assessment of Building afety", Paper No. 967, 1996. [29] Kalevras V.C., "Earthquake Damage Evaluation of Monolithic Reinforced Concrete Buildings Through Detailed Inspection and Grading", Earthquake Damage Evaluation and Vulnerability Analysis of Building Structures, Ed.by A. Koridze, Omega Scientific, London, 1990. [30] Anagnostopoulos S., Moretti M., "Postearthquake emergency assessment of building damage,safety and usability—Part 1: Technical issues", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, No.28, 2008, pp. 223–232. [31] Anagnostopoulos S., Moretti M., "Postearthquake emergency assessment of building damage,safety and usability—Part 2: Organisation" Soil Dynamics and Earthquake Engineering, No. 28, 2008, pp. 233–244. ]04 ]وطنی اسکویی اصغر، "بررسی مکانیزم آسیبهای ناشی از زلزله در ساختمانهای بتن مسلح و ارزیابی سریع ساختمانهای آسیب دیده" مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1076. [33] EERI, "Learning from Earthquakes Program", 2004. [34] Sidar Y., Bayram B., Helvaci C., Bayraktar H., "Research the Change of the Buildings Before and After Earthquake by Using Airborne Photographs", Commission VII, WG VII/5, 2004.