فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان،ایران

2 گروه برق و قدرت،دانشگاه صنعتی شاهرود،سمنان،ایران

چکیده

به کارگیری ژنراتورهای جاسازی شده در شبکه‌های توزیع، به سرعت در حال گسترش است. این ژنراتورها می توان به صورت موازی در شبکه‌ی برق سراسری استفاده نمود. از طرفی سامانه‌های موجود تولید، انتقال و توزیع برق بر اساس تولید متمرکز و بدون آموزش افراد متخصص در زمینه ژنراتورهای جاسازی‌شده طراحی شده است . به کارگیری این ژنراتورها، عواقبی را در زمینه کنترل و حفاظت آنها در پی‌داشته است. از جمله موضوعاتی که متعاقب بحث به کارگیری ژنراتورهای جاسازی شده پیش می­آید، اهمیت تدوین و آموزش روش های حفاظت ژنراتور در برابر فقدان شبکه‌ی اصلی برق (Loss Of Main)  بسیار قابل توجه است. تدوین یک سامانه آموزشی کارآمد باید وقوع این پدیده را تشخیص دهد و بین آن و دیگر وقایع شبکه از جمله تغییر بار و یا خطاهای معمول تفاوت قائل شود. در این مقاله روش جدیدی برای آموزش آشکارسازی LOM ارائه شده است که نسبت به روش‌های موجود عملکرد بهتری دارد. این روش براساس تفاوت بین امپدانس های توالی ژنراتور پایه ریزی شده است. با شبیه سازی یک سامانه توسط نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK و ارزیابی عملکرد آن، برتری این روش مشخص  می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

On the Identification of Embedded Generators Loss of Main Using Network Sequence Impedances Index

نویسندگان [English]

  • A. Darabi 1
  • M. Saeedi 2
  • A. Hassan Nia Khobeiri 2
  • T. Ghanbari 2

1 Faculty of Electrical and Robotics, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

2 Department of Electricity and Power, Shahroud University of Technology, Semnan, Iran

چکیده [English]

Embedded generation is a developed generation form in modern power systems. Many of embedded generators are working in parallel with the modern power networks. On the other hand, the power systems are designed based on centralized generation, not to work with embedded generators. Therefore, the embedded generators may be lead to some control and protection problems in these systems. The embedded generator protection against loss of main network (LOM) is one of the most important of these problems. A practical protection procedure must be able to recognize the differences between the LOM and similar conditions such as load switching, ordinary faults, etc. In this paper, a new method based on synchronous generator sequence Impedances was developed that has an improved performance. The MATLAB/SIMULINK based system simulation shows the validity of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embedded production
  • lack of main electricity network
  • power island
  • detection index

[7] Redfern M.A., Usta O., Fielding G., Walker E.P., "Power based algorithm to provide loss of grid protection for embedded generation", IEE Procceding Generation Transmition Distribution, Vol. 141, No. 6, Nov. 1994, pp. 640-646. [8] IEEE Standard 1547–2003, "IEEE Standard for interconnecting distributed resources with electric power systems", IEEE Standards Coordinating Committee 21, 2003. [9] Hassannia A., Darabi A., "Estimation of Dynamic Parameters of a Synchronous Generator using Genetic Algorithm", under review at Transactions on Electrical and Electronic Engineering. [10] Darabi A., "Auxiliary windings, supplying the AVR of a brushless synchronous generator", Eighth International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Vol. 1, Sept 2005, pp. 81-85. [11] Darabi A., Tindall C.E., "Analogue AVR model for use in real time transient simulation of small salient pole alternators", IEE Conference Publication, Power Electronics, Machines and Drives, No. 487, April 2002, pp. 451-455. ]12 ]سعدی مهدی، "عملکرد موازی ژنراتورهای کوچک در شبکههای توزیع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، 1376. روش ارایه شده بر روی یک شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفت. در روش آموزشی جدید از شاخص تفاضل امپدانسهای معادل توالی مثبت و توالی منفی شبکه برای تشخیص قطع شبکهی اصلی استفاده میشود. شبیهسازی سامانه توزیع و بررسی شاخص پیشنهادی، بیانگر دقت و قابلیت اطمینان بسیار عالی روش ارائه شده نسبت به روشهای قبلی است. [1] Geidl M., Protection of Power Systems With Distributed Generator, Power Systems Laboratory Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich, 20th July 2005. [2] Conner S.J., "Distributed Dispatching for Embedded Generation", Ph.D Thesis, University of Strathclyde, August 2003. [3] Kane P.O., Fox B., "Loss of mains detection for embedded generation by system impedance monitoring", IEE Conference Publication, Developments in Power System Protection, No. 434, March 1997, pp. 95-98. [4] Affonso C.M., Freitas W., Xu W., Silva L.C.P., "Performance of ROCOF Relay for Embedded Generation Application", IEE Procceding Generation Transmition Distribution, Vol. 152, No. 1, Jan. 2005, pp. 109-114. [5] Redfern M.A., Usta O., Fielding G., "Protection against loss of utility grid supply for a dispersed storage and generation unit", IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 8, No. 3, July 1993, pp. 948-954. [6] Bartlett M.G., Redfern M.A., "A Review of Techniques for the Protection of Embedded Generation Against Loss of Grid", Proceeding UPEC 2000, Power Engineering, Belfast, Sept. 2000.