فصلنامه علمی

نویسندگان

1 معماری دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

2 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

چکیده

آثار نوین معماری به منظور حفظ ماندگاری خود نیازمند تأمین استواری ( استحکام یا پایداری)، بهره وری (دوام یا  پایایی) و نیز  بهاء محوری (ارزشمندی یا مانایی) است. از مجموع مؤلفه های پنج گانه خلق یک اثر معماری، یعنی فرم و شکل، فناوری و ساخت، عملکرد و شرایط محیطی، محتوی و ایده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماری مؤلفه وحدت آفرینی و ایجادهمگرایی  به عنوان تأمین کننده نیاز واقعی طراحی از جنبه های نیارش، بسندگی، پیمون واری، بوم آوردی و زیبایی شناسی محسوب می شود. به عبارت دیگر رعایت ایده پردازی، فرم آفرینی، سبک گرایی، فن آرایی و کارپذیری در طراحی معماری به تنهایی برای جامع و مانع بودن یک اثر جاودان معماری کافینمی باشد، لذا کلیه موردهای ذکرشده بایستی تحت سیطره آموزش مدیریتی منسجم، وحدت گرا و هدفمند؛ هدایت و نظارت شود. در این مقاله سعی شده براساس مطالعات میدانی درحوزه آموزش دانشگاهی دروس فنی رشته معماری نقش مفید آموزش هماهنگ و یکپارچه این دروس به عنوان مؤلفه اصلی مؤثردر طراحی معماری ارزشمند نمایان گردد. لذا براساس این بررسی ضرورت هم زمانی محورهای آموزشی در زمینه هایی همچون: فناوری، پیکره بندی، و نیزتأمین کارایی و ایده پردازی به گونه ای وحدت مدار و همسو در راستای خلق آثار بدیع معماری ماندگار در عصر حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Integrity in Training the Concepts of Technical Courses in Architecture Field

نویسندگان [English]

  • M.S. Taher Tolou Del 1
  • S.B. Hosseini 2

1 Architecture, University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Architecture, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Modern Architectural Monuments needs solidity (resistibility or Stability); fortunately (firmness or Durability); value ability (beatify or Permanency) for their sustainability.
In all of five Architectural creation components; as: Form and mien, Technology and construction, environment and Function, Concept and aim; just the missed chain link in Architecture training program is the Unity and Integrity action component that would be solve real design by having the solidity, sufficiency, modality, vernacularism, with aesthetic direction requirements.
In the other hand, Using the Conceptual, Formal, Skills, Technical and flexibility in Architectural design isn’t sufficient for an Architecture Monument. Thus we must use all of mention that has discussed at above in the integral and unique management manner stage that would be guide and supervised.
In this paper by site work questions and traditional manner investigation, has tried to show the effect of role of unique and compatible training as the Main component of permanent Architecture. By this investigation would be lead us to all of these themes: Technique, Mien, Sufficiency and Theorize that must be contemporaneous with Unity and Compatibility for new creation of modern Architecture in this epoch.

[1] Henry M. Wellman, Carl N. Johnson, "Understanding of Mental Processes: A Developmental Study of Remember and Forget", 1979. [2] Graham Nuthall, Adrienne Aiton-Lee, "Assessing Classroom Learning: How Students Use Their Knowledge and Experience to Answer Classroom Achievement Test Questions in Science and Social Studies", 1995. [3] Seamus Hegarty, "Teaching as A KnowledgeBased Activity", 2000. [4] Kanu E.O. Nkanginieme, "Clinical Diagnosis as A Dynamic Cognitive Process: Application of Bloom's Taxonomy for Educational Objectives in the Cognitive Domain", 1997. [5] Heamo H. Adelsberger, Markus Bick, Jan M. Pawdowski, "Design Principles for Teaching Simulation with Explorative Learning Environments", 2000. [6] Jacques Haenen, "Outlining the TeachingLearning Process: Piotr Gal'perin's contribution", 2001. هر ضو بنا مطابد ضرور اختصاص کلیه ویژگی های فوق به شکل هم پارمه صور گیرد. مراجع [7] Stephan Dutke, Mike Rinck, "Multimedia Learning: Working Memory and the Learning of Word and Picture Diagrams", 2006. [8] Graham Nuthall, "The Anatomy of Memory in the Classroom: Understanding How Students Acquire Memory Processes from Classroom Activities in Science and Social Studies Units", 2000. [9] Michael D. Engelhardt, "Description of Educational Aids for: Teaching Principles of Seismic-Resistant Design of Building Structures", 2007. [10]Colins, Letal, "Cognitive Apprenticeship: Teaching the crafts of Reading, Writing and Mathematics", 1989. ]11 ]ندیمی حمیاد ، »آماوزش معمااری دیاروز و اماروز«، فصالنامه پاژوهش و برناماه ریازی در آماوزش االی، .1381 ، 2و7 شماره [12]Hosseini, Taher Tolou, Yazdani, "The New Approach in Structural Training Architectural Design Process", 10TH ICHH, 2008. [13]Vafamehr, Taher Tolou, "Technology Training Effect in Sustainable Architecture", 10TH ICHH, 2008.