فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته مهندسی مواد،دانشکده مکانیک،دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی،تهران،ایران

2 رشته مهندسی مواد،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

3 گروه مهندسی مواد،دانشکده مکانیک،دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی،تهران،ایران

چکیده

در این پژوهش پدیده تبلور مجدد دینامیکی یک نمونه آلیاژ  Al-Liدر دماهای C°350 و C°400 بررسی شده است. نمونه های متفاوت آلیاژ به شکل گوه تهیه شده و در دماهای C°350 و C°400 نورد گرم شده اند. مقدار کاهش سطح مقطع در نمونه­ها حداکثر 70 درصد در نظر گرفته شد. بررسی نمونه های نورد شده در دماهای C°350 و C°400 نشان می دهد که متوسط قطر دانه ها از 100 میکرومتر به کمتر از 30 میکرومتر کاهش یافته و محدوده کرنش بحرانی شروع تبلور مجدد دینامیکی در این محدوده دمایی به ترتیب 50 و 40 درصد است.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Training of Dynamic Recrystallization phenomenon in an Al-Li-Cu-Zr(-Mg) Alloy

نویسندگان [English]

  • A. Rezaei 1
  • S. Ahmadi 2
  • A. Shokouhfar 3

1 Materials Engineering, Faculty of Mechanics, Khajeh Nasir al-Din Tusi University, Tehran, Iran

2 Materials Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Materials Engineering, Faculty of Mechanics, Khajeh Nasir al-Din Tusi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, dynamic recrystallization of an Al-Li alloy was investigated in two temperatures, i.e. 350°C and 400°C. Wedge samples were subjected to hot rolling deformation in high temperature and one passes. For wedge specimens, reduction up to 70% was considered. Results showed that grain size of the specimens after hot rolling decreases from 100μm to 30μm because of dynamic recrystallization phenomenon. Furthermore, it is observed that critical reduction for starting dynamic recrystallization was 50% and 40% in 350°C and 400°C respectively.

[1] A.M. Wusatowska-Sarnek , H. Miura, T. Sakai: Materials Science and Engineering A323 2002, pp. 177–186. [2] Jeong-Min Kim, Ki-Dug Seong , Joong-Hwan Jun ,Keesam Shin , Ki-Tae Kim, Woon-Jae: Journal of Alloys and Compounds 434–435 2007, pp. 324–326 [3] J.R Davis & associated. ASM specially Hand book, Aluminium and Aluminium Alloys. 1993. pp. 121-147. [4] Y. Xun, M. J. Tan: Material Characterization, 52 2204, pp. 187-193. [5] H.P. Stu¨we , A.F. Padilha , F. Siciliano Jr.: Materials Science and Engineering A333 2002, pp. 361–367. [6] Yu. M. Vainblat, N. A. Sharshgin, L. B. Khokhlatova, N. I. Kolobnev, N. V. Bukharina, L. G. Kilmovich: Material Forum, 28 2004. [7] Robert E. Reed-hill, Reza Abbaschian. Physical metallurgy principles. 3rd edition. ]2 ]اصول یلم و م ندسی مواد. ویلیام دی کلیستر. ترجمه دکتااااااار یلااااااای شاااااااکوهفااااااار، 1323.