فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران- معماری،تهران،ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

چکیده

مقاله حاضر درباره لزوم توجه به آموزش معماری پایدار در ایران و بررسی امکانات و موانع آن است. هدف این آموزش دستیابی به آگاهی علمی درباره منابع محیطی، اصول اخلاقی، ارزش‌ها و مهارت ها در راستای اهداف توسعه پایدار و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها است. در گذار از معماری متعارف به سری معماری پایدار، آموزش معماری نیازمند تحولی اساسی بوده و با موانع متعدد و ساختاری هم مواجه است. مشکلات برنامه ریزی آموزشی در دروس معماری پایدار شامل استفاده از منابع محیطی، حمل و نقل، مصالح ساختمانی، جمع آوری و یکپارچه سازی سامانه های ساختمانی و کاربری های چند منظوره و منطبق با ارزش‌های انسانی می‌شود. در ایران این آموزش‌ها در تقابل با عادات جامعه قرار دارد و نیازمند هماهنگی ساختار مدیریتی است. بررسی آموزش معماری پایدار در سه دانشگاه ایرانی نشان داده که با وجود برخی کاستی هایی در این آموزش نگرش دانشجویان جهت یافته و انگیزه کافی برای تغییر عملکرد ایجاد شده است. معماری خورشیدی که در دهه هفتاد میلادی پس از بحران انرژی مورد توجه قرار گرفت، در ایران با اقبال بسیاری از استادان روبرو شده است چنانکه آن را در برنامه آموزش خود قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Education of Sustainable Arcitecture in Iran,Barries and Trends

نویسندگان [English]

  • S.B. Hosseini 1
  • S.M. Mofidi Shemirani 2
  • H. Maddi 2

1 Iran University of Science and Technology - Architecture, Tehran, Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present article is about the need to pay attention to teaching sustainable architecture in Iran and examining its facilities and obstacles. The aim of this training is to gain scientific knowledge about environmental resources, ethical principles, values ​​and skills in line with the goals of sustainable development and people's participation in decision-making. In the transition from conventional architecture to a sustainable architecture series, architectural education requires a fundamental transformation and also faces numerous and structural obstacles. Problems with educational planning in sustainable architecture include the use of environmental resources, transportation, building materials, the collection and integration of building systems, and multi-purpose uses that are consistent with human values. In Iran, these trainings are in conflict with the habits of society and require the coordination of the management structure. The study of sustainable architecture education in three Iranian universities has shown that despite some shortcomings in this education, students' attitudes have been oriented and sufficient motivation has been created to change performance. The solar architecture, which became popular in the 1970s after the energy crisis, has been hailed by many masters in Iran as part of its curriculum.
Send

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Sustainable Architecture
  • Traditional education
  • planning
  • solar architecture

[1] United Nation,The Global Partnership for environment and development: A Guide to Agenda 21 Post Rio Edition. United Nations, New York , 1993. ]2 ]کرتیس ویلیام جی. آر. معماری مدرن، مترجم مرتضهی گودرزی، سمت، 1382 ،صفیه 373. [3] Dias R.A., Mattos C.R., Balestieri J.A.P., "Energy Education: Breaking up the Rational Energy Use Barriers", Energy Police, Vol. 32, 2004, pp.1339-1347. [4] Brady D.A., "The Education of an Architect", Journal of Architectural Education, Vol. 50, No.1, 1996 ,pp.32-49. [5] Martins A.A., Mata T.M., Costa C.A.V., "Education for Sustainability: Challenge and Trends", Clean Techn Environ Polcy, Vol. 8, 2006, pp.31-37. ]6 ]معماریهان غالمیسهی ، آشهنائی بها معمهاری اسهالمی، دانشههگاه علههم و صههنعت ایههران، 1371 ،صههفیههای .33 تا 25 [7] "Ecological Literacy, Sustainability and Architectural Education", www.aia.org, 2004. [8] Vargas C.M., "Sustainable Development Education: Averting or Mitigating Cultural Collision", International Journal of Education development, Vol. 20, 2000, pp.377-396. [9] Yannas S., "Education for Sustainable Architecture", the 22nd Conference, 2005.