فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین،ایران

چکیده

ناهمسانگردی در خواص مکانیکی سنگها ناشی از وجود صفحات ناپیوستگی در آنها می باشد. این مقاله به بررسی ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ می پردازد. به علت فراوانی  ماسه سنگ در ایران و اجرای پروژه های فراوان در این نوع سنگ این  موضوع انتخاب شد. ناهمسانی در خواص مکانیکی ماسه سنگ به علت وجود سطوح لایه بندی است.  ناهمسانگردی در نفوذپذیری، مقاومت تراکم تک محوری، مقاومت کششی، مقاومت تراکم سه محوری، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی در این مقاله  بررسی شده است.نتایج   آزمایش ها نشان می دهد با افزایش شیب لایه بندی میزان مقاومت کششی کاهش و نفوذپذیزی افزایش می یابد. در ضمن ناهمسانگردی سنگ با افزایش فشار محصور کننده کاهش  می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anisotropy of mechanical properties of sandstone

نویسنده [English]

  • M. Hosseini

Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Imam Khomeini International University,Qazvin,Iran

چکیده [English]

The Anisotropy in the mechanical properties of the rocks is due to the presence of discontinuous plates in them. This paper examines the Anisotropy of the mechanical properties of sandstone. Due to the abundance of sandstone in Iran and the implementation of many projects in this type of rock, this issue was chosen. The mismatch in the mechanical properties of sandstone is due to the presence of layering surfaces. The Anisotropy in permeability, single-axis compressive strength, tensile strength, three-axis compressive strength, adhesion and internal friction angle have been investigated in this paper. Meanwhile, the unevenness of the rock decreases with increasing enclosure pressure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropy
  • sandstone
  • Mechanical Properties

]احمدی، مرتضی، مجموعه مقااالت دوماین کنفارانس مکانیک سنگ ایران، انتشارات انجمن مکانیک سانگ .1161 ،161-802 ص، ایران ]1 ]شاائوری، پاای. آر.، معیارهااای تجرباای گساایختگی در سنگ، ترجمه دکتار رساول اجال لوئیاان، انتشاارات دانشجو، 1161 . ]1 ]وتوکااوری، وی. اس. وکاتسااویاما، ک.، درآماادی باار مکانیک سنگ، ترجمه دکتر محمد فااروق حساینی، مرکز خدمات فرهنگی سالکان، 1171. [4] Goodman, R.E., Introduction to Rock Mechanics, John Wiley & sons, 1989. ]5 ]فهیمای فار، احماد و ساروش، حاماد، آزماایش هاای مکانیاک سانگ، شارکت ساهامی آزمایشاگاه فنای و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری،1161. [6] Brown, E.T., Rock Characterization Testing and Monitoring, ISRM Suggested Method, Pergamon Press,1981. [7] Ramamurthy, T., Rao, G.V. and Singh, J., “A Strength Criterion for Anisotropic Rocks”, In proc. 5th Australia-new Zealand Conf.on Geomechanics, Sydney, 1988.