فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی مهندسی ،گروه صنعتی معدن،دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین،ایران

چکیده

نفوذپذیری یک خصوصیت خیلی مهم در سنگها است و جریان سیال در داخل سنگها را کنترل می‌کند. در اکثر سلولهای موجود در آزمایشگاه‌های مکانیک سنگ آب در امتداد محور نمونه استوانه ای شکل حرکت می کند. این سلولها برای تعیین نفوذپذیری طولی سنگ مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که سیال به صورت شعاعی در سنگهای اطراف چاههای آب و نفت نفوذ می کند. هدف از این تحقیق، طراحی سلول و کالیبره کردن دستگاهی است که برای تعیین نفوذپذیری شعاعی سنگ به کار می رود. برای بررسی عملکرد دستگاه آزمایش چندین آزمایش بر روی یک سنگ مصنوعی به نام CPIR09 و همچنین سنگ  تراورتن انجام گردید. نتایج آزمایشها نشان می دهد دستگاه آزمایش از عملکرد خوبی برخوردار است. همچنین به کمک این دستگاه آزمایش امکان اندازه گیری مدول حجمی مواد تشکیل دهنده سنگ وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cell design and creating device test to measure radial permeability in rocks

نویسنده [English]

  • M. Hosseini

Faculty of Engineering, Mining Industrial Department, Imam Khomeini International University,Qazvin,Iran

چکیده [English]

Penetration is a very important feature in rocks and controls the flow of fluid inside the rocks. In most cells in mechanical laboratories, the water rock moves along the axis of the cylindrical pattern. These cells are used to determine the longitudinal permeability of the rock, while the fluid penetrates radially into the rocks around the water and oil wells. The purpose of this study is to design a cell and calibrate a device used to determine the radial permeability of a rock. To test the performance of the test device, several experiments were performed on an artificial stone called CPIR09 as well as travertine. Test results show that the test device is performing well. Also, with the help of this test device, it is possible to measure the volumetric modulus of stone components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radial permeability
  • permeability test cell
  • rock

1[  وﺗﻮﻛﻮری، وی .اس .و ک  ،. ﻛﺎﺗﺴﻮﻳﺎﻣﺎ، درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ، ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ  ﻓﺎروق ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎﻟﻜﺎن  .1370 ، ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ [2] Lion, M., Skoczylas, F. & Ledésert, B., Determination of the main hydraulic and poroelastic properties of a limestone from Bourgogne, France”, Int. J. Rock Mech. Sci Geomech., Vol. 41, 2004, pp. 915-925. [3] Warpinski, N.R., Teufel, L.W., Laboratory Measurements of the effective-stress law for carbonate rocks under deformation, ”, Int. J. Rock Mech. Sci Geomech., Vol. 30, 1993, pp. 11691172. [4] Hosseini, M., Etude expérimentale du comportement hydro-mécanique d’une roche poreuse en relation avec les problèmes d’excavation, Ph.D. Thesis, Univ. Grenoble                      1, 1, 2005. ]5[   ﻓﻬﻴﻤﻲ ﻓﺮ، اﺣﻤﺪ  ،     ﺳﺮوش، ﺣﺎﻣﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ   ،ﺳﻨﮓ اﻧﺘﺸﺎرات   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴـﻚ ﺧـﺎک وزارت[6] Papamichos, E., Vardoulakis, I., Tronovlle, J. & Skjaerstein, A., Volumetric sand production model and experiment, Int. J. Num. Analy. Methods in geomech., Vol.25, 2001, pp. 789-808. [7]  Fabre, D. & Gustkiewicz, J., Poroelastic properties of limestones and sandstones under hydrostatic conditions, Int. J. Rock Mech. Sci. & Geomech., Vol. 34, 1997, pp. 127-134.