فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مواد و متالوژی،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

عملیات حرارتی محلولی و به دنبال آن کوئنچ و بازگشت، از جمله فرایندهای مهم در تولید قطعه های ریختگی آلومینیم برنز هستند و به طور قابل توجهی موجب بهبود ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی و تغییر دمای تحول فازی در این آلیاژها می­شوند. در پژوهش حاضر تأثیر عملیات حرارتی بر خستگی آلومینیم برنزهای ریختگی حاوی 11-10% آلومینیم، 4% نیکل، 4% آهن و 3% منگنز مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تولید، این آلیاژ تحت عملیات حرارتی نگهداری در دماهای C700، 750، 800، 850 و900، به مدت 3020 دقیقه، کوئنچ در آب و در نهایت بازگشت در دمای C600  به مدت زمان 2 ساعت قرار گرفته است. نتیجه های به دست آمده از این پژوهش نشان داد که آلومینیم برنزهای ریختگی عملیات حرارتی شده نسبت به آلومینیم برنزهای ریختگی عملیات حرارتی نشده از حد خستگی بسیار بالاتری برخوردار هستند و بالاترین حد خستگی و همچنین سختی در دمای عملیات حرارتی C850 به دست می­آید. ساختار میکروسکوپی و تصویرهای میکروسکوپ الکترونی حاصل از سطح شکستنمونه­های ریختگی و عملیات حرارتی شده نیز مؤید این مطلب می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of heat treatment on the fatigue behavior of casting aluminum bronze containing nickel, iron and manganese

نویسنده [English]

  • H. Jafari

Department of Materials and Metallurgy, Faculty of Engineering, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Solution heat treatment followed by Quench and return is one of the important processes in the production of cast aluminum aluminum castings and significantly improves the microscopic structure and mechanical properties and changes the temperature of the fuzzy evolution in these alloys. In the present study, the effect of heat treatment on aluminum fatigue of cast bronze containing 11-10% aluminum, 4% nickel, 4% iron and 3% manganese was investigated. After production, the alloy has been subjected to thermal maintenance at temperatures of ◦700, 750, 800, 850 and 900 ، C for 20-30 minutes, quench in water, and finally return to ◦C600 ساعت C for 2 hours. The results of this study showed that aluminum casting bricks have a much higher fatigue rate than non-thermal cast aluminum alloys, and the highest fatigue level as well as hardness is obtained at ◦850 عملیات C. . The structure of the microscope and the images of the electron microscope obtained from the refractive surface of the cast and heat-treated specimens also confirm this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aluminum bronze
  • aluminum fatigue
  • heat treatment
  • nickel
  • iron
  • manganese

[1] C.H. Tang et al. "Effect of Laser Surface Melting on the Corrosion and Cavitation Erosion Behaviors of a Manganese-Nickel-Aluminum Bronze", Material Science & Engineering A, Vol. 373, pp. 195-203, 2004.
[2] M. Kaplan, A.K. Yildiz, "The Effect of Production Methods on Microstructures and        Mechanical Properties of an Aluminum Bronze", Materials Letters 57, pp. 4402- 4411, 2003. [3] A. Al-Hashem, W. Riad, "The Role of Microstructure of Nickel-Aluminum-Bronze Alloy on Its Cavitation Corrosion Behavior in Natural Seawater", Materials Characterization, Vol. 48, pp. 37-41, 2002. [4] K. Brownile, "Controllable Pitch Propeller", The Institute of Marine Engineers, London, 1998. [5] ASM Handbook, Vol. 2, 9th Ed., 2001. [6] "Aluminum Bronze Essential for Industry", Published by C.D.A., 1989. [7]. "Source Book on Copper and Copper Alloys", A.S.M., Publications, 1979. [8] A. Halvaee and J. Cambell, "Critical Mold Entry Velocities for Aluminum Bronzes Castings" A.F.S. Transactions, Vol. 105, pp. 35-44, 1997. [9] J.M. Romeo, R. W. Smith and M. Sahoo, "Feeding Distance in Aluminum Bronze       C95300", A.F.S. Transactions, Vol. 99, pp. 465-468, 1991. [10] R. Thomson and J.O. Edwards, "The Kappa Phase in Nickel Aluminum Bronze, Part 1: Slow– Cooled Microstructures", AFS Transactions, Vol. 86, pp. 385–394, 1978. [11] A. Couture, M. Sahoo, B. Dogan, J. D. Boyd, "Effect of Heat Treatment on the Properties of MnNi-Al Bronze Propeller Alloys, AFS Transactions, 1987. [12] E. Deriek, O.C. Tyler, " Metals Handbook", American Socirty For Metals, Metals Park, OH, pp. 7.1, 1985. [13] C.R. Brooks, "Heat Treatment, Structures and Properties of Non-Ferrous Alloys", A.S.M. Publications, 2nd Ed., 1984. [14] "Copper Nickel 90/10 and 70/30 Alloys Technical Data", Published by C.D.A., 1982.