فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مخابرات ،دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب،تهران،ایران

2 گروه مخابرات،دانشکده برق ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی،تهران،ایران

10.22061/tej.2007.1249

چکیده

در این مقاله با هدف تخمین تعداد کاربران شخصی و سازمانی شبکه­ی داده­ی کشور و به دنبال آن، برآورد بازار تجهیزات مورد نیاز مربوط تا چند سال آتی، در ابتدا آمار گروه های متفاوت این کاربران با توجه به اطلاعات آخرین سرشماری ها در کشور ، بررسی و با در نظر گرفتن   نرخ رشد سالیانه­ی ترکیبی ، تعداد آنها تا پایان سال 1387 برآورد شده است. در ادامه، پهنای باند مورد نیاز با توجه به تعیین سرویس های هدف برای کاربران مذکور، در سطح شهرها و استان های کشور تخمین زده شده و ظرفیت پورت های خروجی هر مسیریاب برآورد گردیده است. سپس توپولوژی شبکه­ی داده در طرح توسعة مذکور در سطح لایه های "هسته" و "توزیع" پیشنهاد و ظرفیت لینک های بین شهری در سطح کشور، در قالب یازده ناحیة متفاوت، برآورده شده است. در نهایت نیز حجم و بازار تجهیزات سخت افزاری و ملزومات نرم افزاری شبکه­ی داده را در طرح توسعه­ی مذکور تخمین زده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of the number of users and the market of network data equipment in the upcoming years

نویسندگان [English]

  • M. Sheikhan 1
  • M. Kalantari 2

1 Telecommunications Department, Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Telecommunications Department, Faculty of Electrical Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this article, with the aim of estimating the number of personal and organizational users of the country's data network, followed by estimating the market for the required equipment for the next few years, first the statistics of different groups of these users according to the latest census information in The country has been surveyed and, taking into account the annual growth rate, their number is estimated to be until the end of 2008. Then, the required bandwidth is estimated in the cities and provinces of the country according to the determination of the target services for the mentioned users and the capacity of the output ports of each router is estimated. Then, the data network topology in the said development plan at the level of "core" and "distribution" layers of the proposal and the capacity of intercity links in the country, in the form of eleven different areas, has been met. Finally, we have estimated the volume and market of hardware equipment and software requirements of the data network in the mentioned development plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VPN
  • IP
  • Dial-up
  • network data
  • personal users
  • organizational users
  • GPS
  • equipments

[1] Weis E., EUROSCOM Project P.1117 Report: Future Access Networks (FAN), IP-based access technologies and QoS, May 2003.        1384 ،  ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان [2] )و ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ  .(    آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ، [3]  .( )و ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ 1384 [4] http://www.wcom.com / about_the_company /cerfs_up / internet_history /. [5] World Telecommunication Development Report, ITU,2004. [6] http://www.itu.int/ ITU – D /ict /cs / Korea / index.html: Broadband Korea : Internet case study , 2003. [7] www.itu.int / birthofbroadband , 2003. [8] http://www.zef.de/publications.htm : The role of ICT for the performance of SMEs in East Africa, 2003.
[9] www.itu.int / osg / spu / wsis_themes : ICT success stories on digital education, 2003. [10] http://nces.ed.gov/pubs2002/internet : Internet access in U.S. Public schools and classrooms : 1994-2001,accessd Dec.1,2003. [11] http://www.ntia.doc.gov/ntiahome /digitaldivide/,2000. [12] Kridel D.J., “An econometric model of the demand for the access to the internet”, in The Future of the Telecommunications Industry : Forecasting and Demand Analysis , Kluwer , 1999. [13] Liotine, M., Mission-Critical Network Planning, Artech House, 2003. [14] www130.nortelnetworks.com(Data Communication Network Planning Guide). [15] The Top Myths of IP Communications, Cisco White Paper, Nov. 2005. [16] www.cisco.com/warp/public/cc/ pd/iosw/tech/. [17] www.lucent.com/enterprise/