فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،زاهدان،ایران

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺗﻬﺮان،ایران

3 گروه سازه دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

امروزه استفاده از روش های عددی در حل مسایل متفاوت، کاربرد فراوانی دارد. کاربرد این روش ها همراه با توسعه و ارایه روش های جدید و نو به منظور، پاسخگویی به نیازهای متفاوت مسایل عددی بوده است. هرچند روش‌های عددی چون اجزای محدود، در حل مسایل سه‌بُعدی و با المان های چندوجهی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه است، اما در این میان روش نقاط محدود به عنوان یکی از روش های بدون شبکه توانسته است با قابلیتهای منحصر به فرد خود نظر بسیاری از محققان را برانگیزد. در این مقاله ضمن معرفی روش‌ نقاط محدود، حل عددی مسایل عددی با استفاده از این روش تشریح می‌شود. در ادامه از این روش به عنوان یکی از روش های‌سریع و مناسب در تعیین توزیع تنش زیر پی‌ها استفاده می‌شود. نتیجه های حاصل از روش نقاط محدود با استفاده از توابع شکل و توزیع متفاوت نقاط، مورد تحلیل قرار گرفته و با روش های رایج دیگر چون روش‌های سنتی و تجربی و همچنین روش اجزای محدود مقایسه می‌شود. مقایسه نتیجه ها نشان می‌دهد که روش نقاط محدود در مقایسه با دیگر روش ها به ویژه روش اجرای محدود، سرعت و دقت قابل قبول‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and comparison of soil stress distribution by numerical method of finite points with other common methods

نویسندگان [English]

  • N. Shabakhti 1
  • S. Ghafarpour Jahromi 2
  • H. Gholamali 3

1 Faculty of Engineering University of Sistan & Baluchestan,Zahedan,Iran

2 Amirkabir University of Technology,Tehran,Iran

3 Structural Department of Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Today, the use of numerical methods in solving different problems is widely used. The application of these methods has been accompanied by the development and presentation of new and innovative methods in order to meet the different needs of numerical problems. Although numerical methods such as finite element are very time-consuming and costly in solving three-dimensional problems with multifaceted elements, the finite point method as one of the non-network methods has been able to attract many researchers with its unique capabilities. To provoke. In this paper, while introducing the finite point method, the numerical solution of numerical problems is explained using this method. In the following, this method is used as one of the fast and convenient methods in determining the distribution of stress under the feet. The results of the finite point method are analyzed using different shape and distribution functions of the points and compared with other common methods such as traditional and experimental methods as well as the finite element method. Comparison of results shows that the finite point method has a more acceptable speed and accuracy compared to other methods, especially the finite execution method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finite points method
  • non-network method
  • Finite element method
  • stress distribution

[1] Belytschko, T., “Meshless Methods: An Overview and Recent”, May 2, 1996 [2] Monaghan, j. j. “Smooth particle hydrodynamics”, annual review of astronomy and astrophysics 30, 543-574. 1992 [3] Nayroles, B., G. Touzot, and P. Villon Generalizing the _nite element method: di_use approximation and di_use elements. Computational Mechan-ics 10, 307-318 1992. [4] Belytschko, T., Y. Y. Lu, and L. Gu Element-free Galerkin methods. In- ternational Journal for Numerical Methods in Engineering 37, 229-256 1994. [5] Liu, W. K., Y. Chen, and R. A. Uras Enrichment of the _nite element method with the reproducing kernel particle method. In J. J. F. Cory and J. L. Gordon (Eds.), Current Topics in Computational Mechanics, Volume 305, pp. 253-258. ASMEPVP, 1995. [6] Oñate, E., Idelsohn, S., Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., “A finite point method in computational mechanics-applications to convective transport and fluid flow”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 39, pp. 3839-3966, 1996. [7] Liszka, T. and Orkisz, J., “Finite difference method for arbitrary meshes”, Computers and Structures, Vol. 5, pp. 45-58, 1975. [8] Oñate, E., Perazzo, F. and Miquel, J., “Advanced in the stabilized finite point methods for structural mechanics”, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Universidad Politecina de Catalura (Tech. Rep. 164), Presented in European Conference on Computational Mechanics (ECCM), München, Germany, 1999. [9] Oñate, E., Idelsohn, S., Zienkiewicz, O. C. and Sacco, C., “A stabilized finite point method for analysis of fluid mechanics problem”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 139, pp. 315-346, 1996.