فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران،دانشکده ی فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

شیوه های غلط اجرای ساختمان های سنتی و به ویژه روستایی که ناشی از عدم استفاده از مصالح مرغوب، عدم آگاهی از اصول اجرایی و
جزئیات فنی است، سبب ایجاد فجیح ترین سوانح از زلزله های نه چندان مهیب اما با خسارت های مالی و به ویژه جانی فراوانی شده
است.
آموزش اجرای فنی ساختمان سنتی امری کاملا ضروری است، زیرا هم عمر مفید این بناها افزایش چشم گیری پیدا می کند، و هم در
مقابل زلزله مقاوم می شود.
در این مقاله با رویکرد به مصالح بنایی و بومی و آموزش ساخت این بناها در روستاهای کشور و شیوه های ساخت بناهای آجری که به آن
پرداخته شده است که شامل: مقاوم سازی زمین زیر پی، پی سازی های اصولی، کرسی سازی و اجرای قیر اندود با شیوه اجرایی خاص در
مقابل تحرکات زمین لرزه مقاوم می باشند و همچنین از دیوار سازی ها با اتصالات آجری، همراه با مهار سازی اسکلت بنا به وسیله ی
پشتواره ها در نمای ذکر شده است. در مقاله بعدی که ادامه این پژوهش می باشد، موردهایی نظیر: پوشش نعل درگاه سازی با جزییات
فنی و اتصال با سفت کاری. کلافبندی های عمودی و افقی به طور هم زمان و پوشش سقف در سازه ذکر خواهد شد. امید است با
رهنمودها و آموزش هایی که در این بحث آمده است، ساختمان های آجری سنتی (که سرمایه ملی کشور نیز هستند) در چارچوب های
مبانی ذکر شده ساخته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learning to build traditional buildings with building materials: (foundation and wall)

نویسنده [English]

  • H. Zomarshidi

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Wrong ways of implementing traditional buildings, especially rural ones, which are due to the lack of use of quality materials, lack of knowledge of the principles of execution and
The technical details are the cause of the most catastrophic accidents from the not-so-terrible earthquakes, but with a lot of financial losses, especially casualties.
Is.
Teaching the technical performance of a traditional building is essential, as it will significantly increase the useful life of the building, as well as
It is resistant to earthquakes.
In this article, with an approach to building and indigenous materials and teaching how to build these buildings in the country's villages and the methods of building brick buildings to it
It has been discussed that: Reinforcement of the ground under the foundation, basic foundations, seat making and bitumen execution with a special execution method in
They are resistant to earthquake movements and also from brick wall constructions, along with skeletal restraint by
The backrests are listed in the view. In the next article, which is a continuation of this research, cases such as: covering the horseshoe with detailed details
Technical and rigid connection. Vertical and horizontal windings will be mentioned simultaneously and the roof covering in the structure. Hopefully with
The guidelines and tutorials discussed in this discussion are traditional brick buildings (which are also the national capital of the country) within the framework.
Build the mentioned foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake
  • traditional building
  • native materials
  • Education

» . ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﮐﺎﻇﻢ [1]
ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺮح و 
اﺟ ﺮای ﺳﺎﺧ ﺘ ﻤﺎن ﻫﺎی ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ
 :آﺟﺮﮐﺎری وزارت «
  .1364 ، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی » . ﻧﺎﻃﻘﯽ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﯾﺒﺮز، ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻣﻬﺮﺗﺎژ [2] 
ﻃﺮاﺣﯽ و 
اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه «   .1382 اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻮﭘﺮدازان، ﭼﺎپ اول » . زﻣﺮﺷﯿﺪی ﺣﺴﯿﻦ [3] ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان، )اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ(   .1385 اﻧﺘﺸﺎرات زﻣﺮد، ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ، ،« » . زﻣﺮﺷﯿﺪی ﺣﺴﯿﻦ [4] اﺟ ﺮای ﺳﺎﺧ ﺘ ﻤﺎن ) ﻋﻨﺎﺻ ﺮ و ﺟﺰﯾﯿﺎت(