فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، هدف اصلی بررسی تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه(TPACK) بر تغییر باورهای دبیران دوره متوسطه در خصوص میزان به کارگیری از نرم افزارهای آموزش ریاضی در فرآیند تدریس بوده است. پژوهشگر برای مشاهده تغییر باورهای دبیران پیش و پس از اجرای آموزش کارگاهی به شیوه نرم افزاری، از روش نیمه تجربی دو گروهی با پیش و پس آزمون استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ریاضی مقطع متوسطه استان خراسان شمالی می باشد که با استناد به فرمول کوکران، 73 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه کنترل( 33نفر) و آزمایش ( 40نفر) قرار گرفته اند. پرسشنامه استاندارد استفاده شده در این پژوهش توسط زامبک (2014) با استناد به مبانی نظری ساخته و پرداخته شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده های آماری این پژوهش نشان داد که برگزاری کارگاه آموزش ریاضی در قالب مدل آموزشی " محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه(TPACK) " بر باورهای دبیران ریاضی دوره متوسطه نسبت به استفاده از فناوری های نوین در آموزش تأثیر مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mathematical Education Based on the Content-Pedagogical and Technological Model (TPACK) on changing teachers' beliefs

نویسندگان [English]

  • mohammad alizadehjamal
  • ahmad shahvarani
  • Ali Iranmanesh
  • Abolfazl Tehranian

Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this research, the main aim of the study was to investigate the effect of mathematical education on the basis of the content-pedagogical and technological model (TPACK) on changing the beliefs of high school teachers regarding the rate of application of mathematical education software in the teaching process. The researcher used a semi-experimental two-way pre-test and post-test method to observe the changing beliefs of teachers before and after the implementation of a workshop training in software. The statistical population of this study is all High school math teachers of North Khorasan province. Based on Cochran's formula, 73 of them were selected by cluster sampling as sample and divided into two groups: control (33 people) and experiment (40 people). The standard questionnaire used in this research was made by Zambak (2014), based on theoretical foundations. Data were analyzed by SPSS software and covariance analysis was used to test the research hypothesis. The results of statistical analysis of this study showed that the holding of a mathematical training workshop using GeoGebra in the form of a "content-pedagogical and technological model (TPACK)" on the beliefs of high school math teachers about using modern technologies in education Has had a positive impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical education
  • GeoGebra software
  • teacher's beliefs
  • content-pedagogical and technological model(TPACK)