فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین­ المللی کیش، گروه معماری ، جزیره کیش، ایران

2 گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از عوامل محوری در آموزش معماری، محتوا و برنامه آموزشی آن است، به نظر میرسد آموزش معماری در ایران با عدم تطابق با نیازهای جامعه، فراموشی ارزشهای فرهنگی و فقدان پژوهشهای بنیادین روبروست. هدف از پژوهش حاضر همگامی با درونزایی، رهیافتها و نیازهای جامعه، بازیابی و برساختن الگوهای کارآمد است. بررسی موضوع با تاکید بر تاثیرپذیری روند آموزش معماری از روح زمانه به تبیین مولفههای آن، سپس ارزیابی برنامههای آموزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر مقطعی و از نوع کاربردی است. روش تحقیق، براساس راهبرد کیفی و تحلیل محتوای آشکار پیام‌ها موجود در سرفصل‌ها، با رویکرد استدلال منطقی به تحلیل محتوای برنامه درسی 9 دانشگاه برتر دنیا با محوریت مفهوم روح زمان می‌پردازد. این پژوهش نشان داده است که دلفت در دو حوزه‌ی دروس تاریخ و نظریه با 35% و در حوزه‌ی فن‌آوری با 31.6%، بیشترین آمار این بخش و ماساچوست با 51.7% سهم بخش طراحی، پیشتاز است و در حوزه‌ی دروس بینارشته‌ای کالیفرنیا با حدود 35% از سایرین متمایزند و جالب اینکه برنامه‌ی درسی ایران سهم معنادار در رقابت میان دانشگاه‌های جهان را بدست نیاورده است. درنهایت نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد روح زمان فراروندگی تاریخ است؛ در حالی‌که مدل‌های آموزشی متنوعی هست، ولی تغییرپذیری، آزادی طرح و انتخاب برنامه و انعطاف‌پذیری، تفکر انتقادی و بازتعریف مساله و شبیه-سازی وضعیت‌های زمینه‌ای نقشی محوری در روح زمان دارد.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Zeitgeist’s Comparative Study on Architectural Educational Course Program

نویسندگان [English]

 • sara dashtgerd 1
 • Kaveh Bazrafkan 2
 • heidar jahanbakhsh 3

1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Department of Architecture, Islamic Azad University, Tehran Branch

3 the head of the architecture and urban development of payame noor university

چکیده [English]

main factors in the education is its content and course program. It seems that, there is some problem with it in Iran, such as non-contextual, referencing in historic culture, social values and research base education. The purpose of this research is to follow the global approaches, people needs, and challenging ability. This subject study, emphasizes the impact of the process of training the architecture of the zeitgeist on explaining its components, and then evaluating educational programs. The present study is a cross-sectional and applied research. The research methodology was based on qualitative strategy and to content analysis, it analysis courses of the nine top universities in the world. The research has shown that Delft is in two history and theory with 35% and in the technology with 31.6%, and the Massachusetts with 51.7% share in the leading design sector. And in the interdisciplinary courses at the California, about 35% of all. Interestingly, the Iranian course curriculum has not made a contribution to the competition among the world's universities. Finally, we conclude that the zeitgeist is the history transcendence. At the same time, there are a variety of models, but variability, freedom of program design, choice, flexibility, critical thinking and simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • educational model
 • curriculum content
 • concept of updates

Soleimani, s. (2013) The Effect of Multimedia and Interactive on Improving the Quality of Structural Engineering Training in Architecture Scientific Journal of the Iranian Scientific Society of Architecture and Urban Planning No 5, Spring and Summer 2013, pp. 75-87

 • Maleki. H, 2007. Basics curriculum, Samt press . (in persian)

 • Entesari. N, 2015. An investigation of the architectural role in urban design, case study: modern learning spaces, urban management, No 40, pp.107-140

 • Luka, I. (2014). Design Thinking in Pedagogy. Journal of Education Culture and Society No. 2, 63-74.) Journal(

 • Gorji Mahalabani, Y. (2010). Todays, architecture education and future concerns. Journal of Technology of Education, 4(3), 223-234. (in Persian)
 • Alalhesabi, M., & Norouzian Maleki, S. (2009). Experience of design education in schools of architecture. Journal of Technology of Education, 3(4), 323-336. [In Persian]

 •  Karimi Moshaver, M. (2012). Relation between learning styles and student performance in architecture design studios. Bagh-e Nazar (Garden of Vision), 9(20), 3-12. [In Persian]

 • Mahmoodi, A. S. (2002). Challenges of architectural design education in Iran Faculty of Fins Art 12, 70-79. [In Persian]

 • Hojjat, AS. (2000). Tradition and innovation in architecture education. Ph.D. Architecture, University of Tehran; Professors: Hadi Nadimi, Darab Diba

 • Ahmadi, B (1996) The Treatise of History; An Investigation into History Hermeneutics Tehran: Center publishing (in Persian)

 • Quirix, W., & Suleman, N. (2015). Transformation and Continuity of Architecture in Kaduna City, Nigeria, From 1900 – 2000. American Research Institute for Policy Development, Vol. 3, No. 1, 139

 • Durmus, S. (2012). Change and Transformation in Architecture: On the Concept of Zeitgeist. Global Built Environment Review. Vol.8.No.1, 23-36.
 • Yaspers, k. (1959). The idea of the university. The translation of the Parsa,. Tehran: Phoenix.(in persian)

 • Shahidi, M. S., Bemanian, M.R. & Yalpanian, M. (2008). The role of research in the education process of architecture design. Hoviate Shahr, 2(2), 81-92. [In Persian]

 • Cunningham, A. (2005). Notes on education and research around. The Journal of Architecture, 10:4, 415-441.

 • Farivarsadri, G. (2001). A Critical view on pedagogical dimension of introductory design in architectural education. AEE, 1-11.
 • Eslami.Gh,Mandgari. 2005. Architecture education and architecture training, proceedings of the contemplation of spirituality and art education, academy of arts publishing, first edition
 • 18. Nadimi, H. (2011). Apprenticeship method, a second view. Honar-ha-ye Ziba, 44, 27-36. [In Persian]

 • Anderson, T., & Wiley, D. (Eds.). (2011). Flexible Pedagogy, Flexible Practice. AU Press.

 • Esfandiari, Ayatollah, h dibaj, Q. (2012). Comparing the comparative historical pattern of progress with the necessity of the emergence of the phenomenon of "modern history, Hegel Art" in the course of contemporary. The publication of comparative studies of art, Second Year, No. 3, 45-35 (in Persian)

 • Eslami.Gh,Mandgari. 2005. Architecture education and architecture training, proceedings of the contemplation of spirituality and art education, academy of arts publishing, first edition
 • Talebzadeh, H, Haji (2014) A similar study of educational philosophy and Hegel and the Philosophy for Children Program (P4c). 5-24. (in Persian)

 • Architects, Gh. Taqrlarjardi, Q. Hamza Nejad, M. (2012). Recognition of the historical-evolutionary educational method of the Moratur school in the design workshop of residential complexes. Journal of Technology Education, Sixth Year, Volume 6, Issue 3, 255-243
 • Moussavi, F. (2014). The Function Of Style. published by Actar, Harvard University Graduate School of Design.

 • Yormaka, KSherer, Kohlmann, d (2010).Preliminary Methods for Architectural Design .Translator, Bazrafkan, K Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran

 • Wu, Y.-W., & Weng, K.-H. (2012). Using an analogical thinking model as an instructional tool to improve student cognitive ability in architecture design learning process. International Journal of Technology and Design Education, 23(4), 1017–1035.

 • Wu, Y.-W., Weng, K.-H., & Young, L.-M. (2016). A concept transformation Learning Model for Architectural Design Learning Process. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5), 1189-1197.

 • DeHaan, R. L. ( 2009). Teaching Creativity and Inventive Problem Solving in Science. CBE—Life Sciences Education, Vol. 8, 172–181.

 • Utaberta & etc, 2013. Upgrading education Architecture by redefining Critique Session in Design Studio. ScienceDirect, 42-47
 • Hopkins, John. 1994, Critics' Forum., Landscape Design. 1994
 • King, K., & Frick, T. (1999). Transforming Education: Case Studies in Systems Thinking. phd thesis. School of Education, Indiana University Bloomington.

 • Saqafi, M. (2015). A comprehensive model compound for architecture: a combination of In-person and virtual environment of learning. Technology Education, vol. 9, No. 4, 263-253. (in Persian)
 • Azizi, Sh (2007).Designing an Architectural Education Model in Iran Using System Thinking to Increase Effectiveness. Doctor of Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch; Professors: Iraj Etesam, Amir Saeed Mahmoodi, Farah Habib (in Persian)
 • Azizi, Sh (2010).The Necessity of a Flexible System of Architecture Education in Response to Global and Native Sustainability Challenges. City Identity, Year 5, No. 7, 52-43. (in Persian)

 • Nesbit, k. (1996). The theory of postmodernism in architecture. The translation of the Shirazi. Tehran:, 2007. (in Persian)
 • Alalhesabi, M. Norouzian Maleki, Sa (2009). Architectural design training experience in schools. Journal of technology education, the third year, Volume 3, Number 4, 336-323. (in Persian)(Journal)