بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: آموخته ها برای اعطای مجوز صلاحیت به دانشجویان و افزایش یادگیری های آنان از جمله اهداف سنجش در آموزش عالی است. اخیرا صاحب
نظران بر این باورند که این اهداف باید در جهت توجه و تأکید بیشتر به یادگیری های پایدار در طول زندگی توسعه یابد. انتخاب روش هایی برای سنجش
دانشجویان که بتواند اهداف مختلف سنجش را همزمان و بهطور اثر بخش مورد توجه قرار دهد و محقق کند، از جمله چالش های سنجش است . این
مقاله ضمن بررسی انواع شیوه های متداول سنجش دانشجویان، میزان تحقق اهداف یادگیری پایدار دانشجویان به کمک این شیوهها را مورد ارزیابی قرار
داده است. پژوهش از نوع تحلیلی و توصیفی- پیمایشی است و جامعه ی آماری آن عبارت از دانشجویان شش رشته علوم انسانی دانشگاه اصفهان است
که افراد نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مرور متون تخصصی و
دیدگاه های صاحب نظران در مقیاس لیکرت تدوین شده است. با اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده های حاصل از آن با استفاده از آمار توصیفی
و استنباطی تحلیل گردیده است. بر اساس یافته ها، روشهای سنجش موجود غیر کاربردی، تراکمی، محدود و تا حد زیادی مبتنی بر امتحانات پایان ترم
است و خود سنجی و همتاسنجی هنوز در آن جایی ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که اقدامات سنجش، در جهت افزایش یادگیری های پایدار
دانشجویان طرح ریزی نمیشوند و نیز برای هدف اندازه گیری آموخته ها از دقت و صحت کافی برخوردار نیست. انتخاب روش های سنجش بر اساس
پیامدهای یادگیری، خصوصا یادگیری های پایدار و فعال ساختن دانشجویان در فرآیند سنجش از جمله پیشنهادهاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Implementing Different Methods of Measurement and Sustainable Learning Based Measurements

نویسندگان [English]

  • P. Pornaderi
  • A.R. Nasr
  • M.R. Nili
  • Z. Bagheri
Isfahan University
چکیده [English]

Abstract: The aim of higher education is granted jurisdiction to the students and increase their learning. In the
recent years, experts believe that these aims must pay more attention to sustainable learning in the life. Selecting
the suitable evaluation methods for the students, which can access different evaluation aims simultaneously, is
the biggest challenge for evaluation. This research considers the different common methods of evaluation and
achieving the goals of sustainable learning of the students with the help of these methods. The research is an
analytical and descriptive- survey. The statistical society of this research is the students of six majors of
humanity in Isfahan University. The students were selected randomly. The research tool was researcher made
questionnaire which has been prepared by reviewing the special text and experts view points on a Likert scale.
Ensuring the reliability and validity of a questionnaire the data were analyzed by the descriptive and inferential
statistic. According to the findings the evaluating method which has been used was inapplicable, compressed,
limited and they were highly according to the student’s final exams. There is no place for self and peer
assessment. Also finding showed that actions related to the evaluation are not programming on the line with the
student sustainable learning and they have not suitable accuracy to measure the learning aims. Measurement
method selection according to the learning outcome, especially sustainable learning and making student to have
an active role in measurement process are among the suggestions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Traditional measurement
  • Alternative measurement
  • Sustainable Measurement
  • Self Assessment
  • Peer Assessment