مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامهریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده: هدف از این مطالعه، بررسی سطح دانش - مهارت کنونی و مورد نیاز مربیان مؤسسات آموزش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی در
(n= نفر از دانشجویان مراکز آموزش کشاورزی استان همدان و کرمانشاه است که ( 398 (N= برنامه ریزی آموزشی است. جمعیت مورد مطالعه( 1214
نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از جدول کوکران انتخاب شدند. داده های این بررسی با پرسشنامه ساختارمند جمعآوری و با نرم
0 مشخص / با سطح معنی داری 05 t تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج به دست آمده از آزمون اندازه اثرکوهن و مقایسه میانگین درآزمون SPSS افزار
،(C.d.= شد که مربیان مراکز آموزش کشاورزی در سه سطح دانش- مهارت حرفهای به ترتیب ارائه برنامه درسی و آموزشی خلاقانه با ضریب اثر( 2.00
در سطح (C.d.= و روش های ارزیابی و ارزشیابی علمی با ضریب اثر ( 1.41 (C.d.=1/ به کارگیری تکنولوژی آموزشی در ارائه دروس با ضریب( 54
متوسط به پایین قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Kind of Knowledge- Skillagricultural Education Instructors Need in the Training Program?

نویسندگان [English]

  • M. Sepah Panah 1
  • A.A. Mirak Zadeh 2
  • M.M. Farshadiyan 3
1 Razi University
2 Razi University
3 Azad University
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to examine teachers’ current and desired knowledge and skills related
to curriculum and instruction. The population for the study was 1214 students of agricultural schools in the west
of Iran (Hamedan and Kermanshah Provinces). A systematic randomization resulted in a sample of 398
participants from the population. A survey questionnaire was constructed and used to collect data from randomly
selected students and were analyzed by SPSS software. Based on the results of the test and Cohen's effect size in
comparison t-test with a significance level of 0.05, the agricultural education teachers in three levels -
professional skills in order to provide the innovative curriculum and training by a factor of (C.d. =2.00), the use
of educational technology in lessons coefficient (C.d. =1.54), scientific methods of assessment and evaluation
multiplier effect (C.d. =1.41) are moderate to low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Center for Agricultural Education
  • Education Planning
  • Instructors’ Skill