فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده طراحی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته چندرسانه‌ای (گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند)، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

فن‌آوری واقعیت افزوده به صورت بالقوه وادی جدیدی را به محدوده کتاب‌های سنتی دانش‌آموزان اضافه می‌کند که علاوه بر استفاده از عناصر چندرسانه‌ای، امکان تعامل با محتوا را نیز میسر می‌سازد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده تعاملی بر یادگیری و یادداری محتوای کتب درسی و مقایسه آن با روش موجود (سنتی) است. از این رو یک تحقیق تجربی در چارچوب شبه آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون برروی دو گروه 18 نفره از دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام داده است. بدین منظور دو سناریو از کتاب علوم دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت واقعیت افزوده تعاملی پیاده‌سازی شده است. گروه گواه از طریق آموزش سنتی و تنها کتاب و گروه آزمایش به صورت آموزش بوسیله کتاب و واقعیت افزوده مورد تعلیم قرار گرفتند. ارزیابی یادگیری و یادداری دانش‌آموزان از طریق دو آزمون صورت پذیرفت که روایی آن‌ها از طریق معلمان علوم ناحیه 2 آموزش و پرورش تبریز تأیید و پایایی آن‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است. سپس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون T اختلاف آماری معنی‌داری را میان گروه کنترل و آزمایش نشان می‌دهد. در انتها نیز با توجه به نتایج آزمایش‌ها و بررسی تطبیقی مباحث نظری، استفاده از فن‌آوری واقعیت افزوده به عنوان مکمل کتاب‌های درسی مفید و مؤثر گزارش شده است که می‌تواند ورای محدودیت‌های مکانی و زمانی به تسهیل فرآیندهای آموزشی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of interactive augmented reality based education on the learning and remembering of empirical science lesson

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali FAREGH 1
  • Milad Jafari Sisi 2

1 Faculty of Islamic Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN

2 Faculty of Multimedia, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN

چکیده [English]

Augmented Reality (AR) technology, potentially adds a new feature to the range of traditional student books. This study aims to evaluate the effect of interactive augmented reality based education on the learning and remembering of the content of textbooks. Therefore, an experimental study in the pre-test and post-test quasi-experimental framework was performed on two groups of 18 sixth grade elementary school students. For this purpose, two scenarios have been selected from student science book and implemented in an interactive augmented reality application. The control group was trained through traditional teaching method. On the other hand, in addition to the traditional teaching method, the experiment group’s training was reinforced with the AR application. Students'' learning and remembering evaluation was carried out through two tests. The validity of tests confirmed by the teachers of science in Education District 2 of Tabriz and their reliability has been calculated through Cronbach''s alpha. Then, the results of T-test showed a significant statistical difference between the control and experimental groups. Finally, according to the results of the experiments and the comparative review of the theoretical subjects, the use of augmented reality technology has been reported as a useful and effective supplemental tool for textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • Learning
  • Remembering
  • Multimedia
  • Education

 [1] M. Jafari Sisi, H. sakian, E. Pirbabaei, and B. Alizadeh ashrafi, “A study on the capability of Augmented reality technology to the empowerment and gamification of textbooks through interactive content simulation”, in First National research conference (DGRC), Trends, Technologies, and Applications, Iran, 2017 [in persian].

 

 [2] Rambli, Dayang Rohaya Awang, W. Matcha, Suziah Sulaiman, and M. Y. Nayan. "Design and development of an interactive augmented reality edutainment storybook for preschool." IERI Procedia 2 (2012): 802-807.

 

[3] Mahmoudi, M. T., Badie, K., & Valipour, M. (2015, September). Assessing the role of AR-based content in improving learning performance considering Felder-Silverman learning style. In Interactive Collaborative Learning (ICL), 2015 International Conference on (pp. 838-843). IEEE.

 

[4] Dimitrios, B., Labros, S., Nikolaos, K., Maria, K., & Athanasios, K. (2013). Traditional Teaching Methods Vs. Teaching Through The Application Of Information And Communication Technologies In The Accounting Field: Quo Vadis? European Scientific Journal, ESJ, 9(28)

 

[5] Wilson, K. E., Martinez, M., Mills, C., D''Mello, S., Smilek, D., & Risko, E. F. (2018). Instructor presence effect: Liking does not always lead to learning. Computers & Education, 122, 205-220.

 

[6] Lukman, R., & Krajnc, M. (2012). Exploring Non-traditional Learning Methods in Virtual and Real-world Environments. Journal of Educational Technology & Society, 15(1).

 

[7] Thiel, T. (2014). Critical Interventions into Canonical Spaces: Augmented Reality at the 2011 Venice and Istanbul Biennials. In Augmented Reality Art (pp. 31-60). Springer, Cham.

 

[8] Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385.

 

[9] Martínez, H., Laukkanen, S., & Mattila, J. (2014). A new flexible augmented reality platform for development of maintenance and educational applications. International Journal of Virtual Worlds and Human Computer Interaction, 2(1), 18-27.

 

[10] Sommerauer, P., & Müller, O. (2014). Augmented reality in informal learning environments: A field experiment in a mathematics exhibition. Computers & Education, 79, 59-68.

 

[11] Sannikov, S., Zhdanov, F., Chebotarev, P., & Rabinovich, P. (2015). Interactive educational content based on augmented reality and 3D visualization. Procedia Computer Science, 66, 720-729.

 

[12] Ibáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Kloos, C. D. (2014). Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers & Education, 71, 1-13.

         

[13] Fleck, S., & Simon, G. (2013, November). An augmented reality environment for astronomy learning in elementary grades: an exploratory study. In Proceedings of the 25th Conference on l''Interaction Homme-Machine (p. 14). ACM.

 

[14] Tsai, M. K., Lee, Y. C., Lu, C. H., Chen, M. H., Chou, T. Y., & Yau, N. J. (2012). Integrating geographical information and augmented reality techniques for mobile escape guidelines on nuclear accident sites. Journal of environmental radioactivity, 109, 36-44.

 

[15] Cerqueira, C., & Kirner, C. (2012, June). Developing educational applications with a non-programming augmented reality authoring tool. In EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 2816-2825). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

 

[16] Yeom, S., In G. Williams, P. Statham, N. Brown & B. Cleland (Eds.), Changing Demands, (2011)” Augmented Reality for Learning Anatomy,” Changing Directions. Proceedings ascilite Hobart, pp.1377-1383.

 

[17] Billinghurst, M., Kato, H., & Poupyrev, I. (2001). The magicbook-moving seamlessly between reality and virtuality. IEEE Computer Graphics and applications, 21(3), 6-8.

 

[18] Zünd, F., Ryffel, M., Magnenat, S., Marra, A., Nitti, M., Kapadia, M., ... & Sumner, R. W. (2015, November). Augmented creativity: bridging the real and virtual worlds to enhance creative play. In SIGGRAPH Asia 2015 Mobile Graphics and Interactive Applications (p. 21). ACM.

 

[19] A. Ghafari, P. Nomani, J. Fallah, and P. Jafarzadeh Rounmiyani (2016) “An augmented reality application of English alphabet tutorials for children between 5 to 8 years old”, in Second National Computer Games Conference; Opportunities and Challenges, Isfahan, Isfahan University, Iran. [in persian].

 

[20] Z. Rahbarnia, M.Janani (2016). Achievement to Solutions to Improve the Educational Conditions of Master of Arts in Illustrations (Through Comparison between the Educational Program at Tehran University and the Academy of Art in San Francisco. Comparative art studies; 6 (11): 55-67. [in Persian]

 

[21] Bonetti, F., Warnaby, G., & Quinn, L. (2018). Augmented reality and virtual reality in physical and online retailing: a review, synthesis and research agenda. In Augmented Reality and Virtual Reality (pp. 119-132). Springer, Cham.

 

[22] Jetter, J., Eimecke, J., & Rese, A. (2018). Augmented reality tools for industrial applications: What are potential key performance indicators and who benefits? Computers in Human Behavior, 87, 18-33.

 

[23] Jeřábek, T., Rambousek, V., & Wildová, R. (2014). Specifics of visual perception of the augmented reality in the context of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 598-604.

 

[24] Gupta, N., & Rohil, M. K. (2017, February). Exploring possible applications of augmented reality in education. In Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), 2017 4th International Conference on (pp. 437-441). IEEE.

 

[25] Seo, D. W., & Lee, J. Y. (2013). Physical query interface for tangible augmented tagging and interaction. Expert Systems with Applications, 40(6), 2032-2042.

 

[26] The document on the fundamental transformation of education, 2011; Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution, Ministry of Education, Supreme Council of Education, Iran. [in Persian]

 

[27] Kowsari M, Taheri A. A Comparative Study from Viewpoints of “Ludology” and “Narrotology” to Analysis of Aesthetic Modalities of Serious Games. Comparative art studies; 7 (14): 101-119. [In Persian]

 

[28] Neo, T. K., & Neo, M. (2004). Classroom innovation: engaging students in interactive multimedia learning. Campus-Wide InformationSystems21(3), 118-124.

 

[29] Najjar, L. J. (1996). Multimedia information and learning. In Journal of educational multimedia and hypermedia.

 

[30] Khoshneshin Z. (2018). An analytic review on blended learning effects on students achievements in learning science. Journal of Technology of Education, 12(4), 321-328.

 

[31] Brooks, D. W., Nolan, D. E., & Gallagher, S. M. (2006). Web-teaching: A guide to designing interactive teaching for the World Wide Web (Vol. 9). Springer Science & Business Media.

 

[32] Falahi, M., Zaraii Zavaraki, E., And Nourozi, D., (2018). Comparison of social skills of students in in-person training and online system. Journal of Technology of Education, 13(1), 259-272. [in Persian]

 

[33] Nevisi Z., Shiri M. E. and Minaei Bidgoli B. (2018). Designing an intelligent computer game for prediction of dyslexia based on cognitive science. Journal of Technology of Education, 12(4), 309-319. [in Persian]

 

[34] Ternier, S., Klemke, R., Kalz, M., Van Ulzen, P., & Specht, M. (2012). ARLearn: Augmented Reality Meets Augmented Virtuality. J. UCS, 18(15), 2143-2164.

 

[35] Van Merriënboer, J. J., & Kester, L. (2005). The four-component instructional design model: Multimedia principles in environments for complex learning. The Cambridge handbook of multimedia learning, 71-93.

 

[36] Parhizkar, B., Obeidy, W. K., Chowdhury, S. A., Gebril, Z. M., Ngan, M. N. A., & Lashkari, A. H. (2012, May). Android mobile augmented reality application based on different learning theories for primary school children. In 2012 International Conference on Multimedia Computing and Systems (pp. 404-408). IEEE.