فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

چکیده

پیاده‌سازی حکمرانی الکترونیکی در حوزه‌ی آموزش کمک می‌کند تا مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بتوانند با استانداردهای مدیریتی کارآمد، در سطح جهانی، برای مقابله با چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن و رقابت بین‌المللی و علمی و پیشرفت تکنولوژی آمادگی داشته و بهره‌وری و اثربخشی لازم و کافی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی شاخص‌های حکمرانی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است. این پژوهش از نظر روش پژوهش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مصاحبه از خبرگان اطلاعاتی به دست آمد و سپس با استفاده از کدگذاری باز و محوریِ اطلاعات توسط نرم‌افزارMAXQDA، تعداد 66 شاخص، 5 بعد و 9 مؤلفه به دست آمد و در نهایت با استفاده از روش دلفی برای سنجش روایی آن‌ها 59 شاخص به تائید نهایی خبرگان رسید و سپس با استفاده از کدگذاری گزینشی چارچوب نهایی حکمرانی الکترونیک در دانشگاه آزاد قزوین استخراج گردید. نتایج از دید خبرگان نشان داد که شاخص‌های «انجام و پیگیری کلیه امور اداری، آموزشی، مالی و فارغ‌التحصیلی به‌صورت آنلاین» ، «اطلاع‌رسانی الکترونیکی از طریق پورتال دانشگاه به دانشجویان» ، «اختصاص درصدی از درآمد دانشگاه به توسعه زیرساخت‌های الکترونیک» ، «دسترسی به اینترنت پرسرعت در کل واحدهای تابعه دانشگاه» و «ارزیابی عملکرد الکترونیکی» دارای بالاترین میزان اهمیت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying E-Governance Criteria in Higher Education (case study: Qazvin Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • hamed rahmani 1
  • Faegheh Nazemi Jenabi 2

1 Public Administration group, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Qazvin Branch, Iran

2 M.A of Public Administration, Public Administration group, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Qazvin Branch, Qazvin

چکیده [English]

The implementation of e-governance in education enables universities and colleges to be prepared to confront globalization challenges and international competition in fields of science and technology, with world-level effective management standards, in addition to being efficient and productive. The main goal of e-governance in education is to improve education. The aim of this research is to identify the e-governance criteria in Islamic Azad University, Qazvin branch. It’s an applied research that uses descriptive survey. First, we used library and expert interviews to collect data then using open axial coding with MAXQDA, 66 criteria, 5 dimensions and 9 indicators were extracted. Finally, by reliability evaluation using Delphi method, 59 criteria got the expert approval. Then by selective coding, the final e-governance model of Qazvin Islamic Azad University was obtained. The most significant criteria from the viewpoint of experts include “online submission and tracking of all requests related to administrative, finance and graduation”, “electronic notices for students via university portal”, “assigning a percentage of the university profits to the development of the electronic infrastructure”, “availability of high-speed internet connections in all departments and subsidiaries of the university” and “electronic performance evaluation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "governance"
  • "e-governance"
  • "Criteria of higher education"
  • "university"
  • "MAXQDA"

[1] Afkhami Rohani, H., Rahmani Sarsht, H., & Marjani, sh. (2014). Academic governance and portal and web app evaluation. Higher Education Letter, 7(28), 96-75. [in Persian]

 

[2] Lee D.Parker. (2002). It's Been A Pleasure Doing Business With You: A Strategic Analysis And Critique Of University Change Management. Critical perspectives on accounting, 13(5-6), 603-619.

 

[3] Altbach, P., & Salmi, J. (2011). The road to academic excellence: the making of world-class research universities. Washington DC: World Bank

 

[4] Gholi Ghorchian, N., & Ahmadi Rezaei, H. (2014). Governance of global universities; necessity or need. Journal of Future Management Studies, 25(1),  23-34. [in Persian]

 

[5] Dey, S. K., & Sobhan, M. A. (2008, December). Conceptual framework for introducing e–governanc in university administration. Paper presented at the 2nd International Conference on Theory and practice of electronic governance, Egypt.

 

[6] Sharifian Sani, M. (2002). Citizen participation, urban governance and urban management. Journal of Urban Management, (8), 42-55. [in Persian]

 

[7] Sanei, M. (2006). Good governance, a new concept in government management. Tadbir, (178), 33-36. [in Persian[

 

[8] Rastegar, H. (2009).  Electronic governance and its effect on urban governance. Journal Of Urban Management Research, (2), 102-110. [in Persian]

 

[9] Kazemian, GH., Ghorbani Zadeh, V., & Rastegar, H. (2009). Factors affecting the access right of citizens to information in local governments: study in mashhad.  Journal of Management Studies, 16(60), 73-88. [in Persian]

 

[10] Moghimi, M., & Alaii Ardakani, M. (2011). Measuring good governance indicators and the role of e-government in promoting it. Journal of Information Technology Management, 3(8), 171-188. [in Persian]

 

[11] Smith, D., & Politowski, R. (2008). Good governance as risk-based management systems approach to internal control (2nd ed.). London: BSI

 

[12] Pierre, J. (2000). Debating governance: authority, steering and democracy. New York: Oxford University Press.

 

[13] Ebadi, N., & Piran Nejad, A. (2014). Electronic governance in municipalities: a study of the portal of the country's municipalities.Journal Of Public Administration, 6(2), 265-288. [in Persian]

 

[14] Heeks, R. (2001). Building e-governance for development:a framework for national and donor action. Manchester: University of Manchester.

 

[15] Mphidi, H. (2011). Digital Divide And E-Governance In South Africa. Retrieved from 

 

[16] Basirat, M. (2012). Electronic governance in tehran: opportunities and challenges. Shahrnegar Bimonthly, (61-60), 43-55. [in Persian]

 

[17] Lourdes Torres, Vicente Pina, Basilio Acerete. (2006). E-Governance Developments In Eu Cities:Reshaping      Government Relation To Citizens. Governance an international journal of policy,administration and instittutions, 19(2), 277-302.

 

[18] Åke Grönlund, Thomas A. Horan. (2005). Introducing E-Gov: History, Definitions and Issues. Communications of the association for information systems, 15(1), 713-729.

 

[19] Elsa Estevez, Tomasz Janowski. (2013). Electronic Governance for Sustainable Development-Conceptual Framework and State of Research. Government  information quarterly, 30, 94-109.

 

[20] Prateek Bhanti, Urmani Kaushal, & Archana Pandey. (2011). E-Governance in Higher Education: Concept and Role of Data Warehousing Techniques. International journal of computer applications, 18(1), 19-15.

 

[21] Jafari, M., Zarei Matin, H., & Jokar, SH. (2016). Identifying and prioritizing the values of e-governance in municipalities. Management Research In Iran, 20(3), 83-104. [in Persian]

 

[22] Jafari, S. M., & Noor Azman, A. (2011, January). Exploring the values of e-governance to citizens. Paper presented at E-CASE & E –Tech International Conference, Tokyo.

 

[23] Eliasy,  F. (2012).  The effect of cultural and technical factors on e-governance, (Unpublished master's thesis). ATU, Tehran. [in Persian]

 

[24] Mousavi Qidari, S. (2013). Framework for the effect of knowledge management on electronic governance, (Unpublished master's Thesis). TMU, Tehran. [in Persian]

 

[25] Sami Alhomod, Mohd Mudasir Shaf. (2013). E-governance  in Education: Areas of Impact and Proposing A Framework to Measure The Impact. Turkish online journal of distance education, 14(2), 305-313.

 

[26] Maroof Naieem Qadri. (2014). E-Governance at University of        Kashmir: Bringing Efficiency & Transparency. International journal of information and computation technology, 4(2), 119-126.

 

[27] Ebadi, N. (2016). The maturity level of e-governance in iran ministry portals. Journal Of Public Administration, 8(3), 487-510. [in Persian]