فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22061/tej.2014.103

چکیده

چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید سیستمی به آن آمادگی یادگیری ‏الکترونیکی می­گویند. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی بومی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم­های یادگیری الکترونیکی در ‏سازمان­ها و مؤسسات مالی است و لذا جهت دست­یابی به هدف تحقیق با ارزیابی مدل­های مختلف و با اتکا بر مطالعات تطبیقی و ‏تحلیل اطلاعات حاصل از مطالعات ملی و نیز نتایج نظرسنجی از خبرگان، یک چهارچوب بومی شده­ای متشکل از هفت بعد اصلی ‏انتخاب شد. سپس براساس نظر خبرگان میزان اهمیت و ضریب تأثیرگذاری این ابعاد و همچنین مناسب بودن ساختار مدل، جهت سنجش هدف مورد نظر، با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری مشخص شد. در ادامه، این مدل با کمک کاربرگ­هایی که ‏حاوی شاخص­های مدل است، جهت سنجش میزان آمادگی بانک ملی مورد استفاده قرار گرفت که در کل، بیانگر عدم ‏آمادگی این سازمان برای ورود به این عرصه است. مدل پیشنهادی ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان­ها در ‏دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای اثر بخشی بیشتر در زمینه آموزش­های مجازی و همچنین، تجزیه و ‏تحلیل شکاف دیجیتالی بین آنهاست‎.‎

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Model for E-Learning Readiness Assessment of Organizations and Financial Institutions “Case Study: BMI”

نویسندگان [English]

  • Kamran Faezi
  • Abdollah Behzadi

Allameh Tabatabae’i University

چکیده [English]

Abstract: In the current world, need to have information and contact for obtaining information, changes in the system of educational and cause the rise of E-learning in the field of staff training, While the realization of e-learning system on the forklift requires organizations to provide a different aspect of coming situations is that from the perspective of e-learning readiness system fitted to it. The main objective of this research, a model to assess the readiness of indigenous system of e-learning in organizations and financial institutions, and so, for the purpose of research with access to a variety of evaluation model and comparative studies by relying on information obtained from the analysis of the national studies, as well as the results of survey of experts, a native of framework consists of seven main later. Then, based on the comments of experts rate the importance of influencing factor and these dimensions as well as the suitability of the structure of the model, the direction of the desired target sensing, using structural equations model building were identified. More, this model is fitted with the help of the worksheet that contains the index of the model, in order to assess the rate of National Bank of preparation were used in total, represent the Agency's lack of readiness for entry into this arena. The proposed model is an appropriate tool for identifying strengths and weaknesses, in the organization access to information and communication technology and using it to further the effectiveness of the virtual field, as well as, the digital gap analysis between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Information Technology
  • e-Learning
  • Organization Educations
  • E-‎Learning Readiness Assessment
  • Organizations and Financial Institutions