فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر هنرستان امام حسن مجتبی (ع)

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری و یادداری هنرجویان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل هنرجویان هنرستان امام حسن مجتبی (ع) پایه دهم در سال تحصیلی 97-1396 می باشد که از این تعداد حجم نمونه 60 نفر ( 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه گواه ) که به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه و آزمایش است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ( پیش آزمون و پس آزمون) با روایی مناسب و اعتبار 73/0 و 76/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، و پراکندگی و در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون کوواریانس، استفاده گردیده است. علاوه بر این از آزمون تی همبسته، نمرات پس آزمون دوم که با فاصله یک ماه از پیش آزمون اول اجرا شد، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج یافته ها حاکی از آن است که استفاده از کتاب تعاملی بر یادگیری هنرجویان تأثیر مثبت دارد. استفاده از کتاب تعاملی بر یادداری هنرجویان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Interactive Book on Students' Learning and Remembering.

نویسندگان [English]

  • susan mehrzad 1
  • zeinab Golzari 2
  • Zahra Taleb 3

1 principal Emam Hassan Art school

2 Professor of Islamic Azad University, Tehran South

3 Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch

چکیده [English]

Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of the use of the interactive book on learning and remembering of students. The statistical population consisted of the students of Imam Hassan Mojtaba (pbuh) Conservatory in the academic year of 1396-97 and among this sample size, 60 subjects (30 in the experimental group and 30 in the control group) were selected by available sampling method. . The research method is semi-experimental with pre-test-posttest design with control and experimental group. To collect information, two researcher-made questionnaires (pre-test and post-test) with appropriate validity and validity of 0/73 and 0/76 have been used. Data analysis has been used central tendency and dispersion at the descriptive level and also in inferential analysis has used covariance test. In addition, the correlation t-test, second post-test scores was compared to the post-test scores which were performed with a one month interval from the first pre test. The results of the findings indicate that the use of the interactive book has a positive effect on students' learning. The use of an interactive book also has a positive impact on student recollection

کلیدواژه‌ها [English]

  • interactive book
  • Learning
  • recollection
  • electronic book
  • Student

 [1] Bordbar, R and Nasehian, H (2016). Impact of Educational Technology on Students' Learning, Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle. [in Persian]

 

[2] Altbach, P. G. (Ed). (1991). Textbooks in American society: Politics, policy, and pedagogy. SUNY Press

 

[3] Adri, M. (2007). Strategi Pengembangan Multimedia Instructional Design. Jurnal Invotek, 8(1).

 

[4] Arab Ansari, A (2011). Ebooks, scientific communication, 19 (3). [in Persian]

 

[5] Alidousti, S. Sheikh Sha'ee, F. (2006). Information Technology and Libraries, Tehran: Research Institute of Information and Documents of Iran. [in Persian]

 

 [6] Rao, S.S. (2003). Electronic books: a review and evaluation. Library Hi Tech. 21(1): 85-93. From Emerald

 

 [7] Kamali M, Farideh, Shokri Kami, M. Asgari, A. (2015). Effectiveness of e-composion in learning mathematics, second national conference and the first international conference on modern research in the humanities. [in Persian]

 

[8] Yaqoubi, C; Malik Mohammadi; A; Attar, M. and Yerevan, H. (2007). Analysis and critique of electronic learning models; Second Zahedan Electronic Learning Conference. [in Persian]

 

[9] Nilly, M. (2014). The Effect of the Fifth-Elementary Emergency Science Book on the Learning and Recall of Primary Four Students, Boom-e Sazeh Publications (First National Conference on Educational Sciences and Psychology). [in Persian

 

[10] Simon J. (2001). "An ecological model of sensory modulation: Performance of children with fragile X syndrome, autistic disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, and sensory modulation dysfunction. In S. Smith-Roley", E. I. Blanche, & R. C. Schaaf. Understanding the nature of sensory integration with diverse populations; 2001: 57-88.

 

 [11] Mcfall, R. (2005). Electronic textbooks that transform how textbooks are used. The electronic Library. 23(1):72-81. From Emerald.

 

[12] Alizadeh, Roghaieh, Zafarchi, Tara (2011). Ebooks, scientific communication, 19 (2). [in Persian]

 

[13] The document of the fundamental transformation of formal education and training of Iran (2011), Supreme Council of the Cultural Revolution. [in Persian]

 

[14] Maghami, h. (2015). Comparison of the Effect of Three Methods of Online, E-Learning and Compilation on Learning, Reminder, Motivation for Educational Progress and Social Skills of Students in Allameh Tabatabaei University of Technology, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [in Persian]

 

[15] stephen Tang. (2009). Introduction to Games-Based Learning, in Thomas Connolly(Ed s),Games-Based Learning,United Statea of America, Information Science Reference.

 

[16] Prensky, M. (2005). “Engage me or Enarage me”What today’s learners demand. EDUCAUSE Review,40(5),60-65.

 

[17] Rajendran, L. & Veilumuthu, R. (2011). A Cost Effective Cloud Service for E-Learning Video on Demand. European Journal of Scientific Research, 55(4), 569-579.

 

[18] Hwang, G. J. & Chiu-Lin, L. (2017). Facilitating and Bridging Out-Of-Class and In-Class Learning: An Interactive E-Book-Based Flipped Learning Approach for Math Courses. Journal of Educational Technology & Society, 20(1), 184.

 

[19] Wu, M. (2016). Designing A Digital Multimedia Interactive Book for Industrial Metrology Measurement Learning. International Journal of Modern Education and Computer Science, 8(5), 39.

 

[20] Kao, G. Y. M. Tsai, C. C. Liu, C. Y. & Yang, C. H. (2016). The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts. Computers & Education, 100, 56-70.

 

[21] Harn, M. L. Byers, B. A. & Lappi, J. (2014). Treatment intensity: Effects of interactive book reading on narrative abilities in preschool children with SLI. Communication Disorders Quarterly, 35(4), 226-236.

 

[22] Henawy, Z. G. & Mansor, M. M. (2013). The Effect of Using an Interactive Multimedia Electronic Book on Developing Achievement, Performance of Geometry Skills, and the Attitude towards Its Use at the Primary School. In e- Learning" Best Practices in Management, Design and Development of e- Courses: Standards of Excellence and Creativity", 2013 Fourth International onference on (pp. 122-155). IEEE.

 

 [23] Behzadfar, M. (2015). Impact of educational technology on student learning, Second Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Dangers . [in Persian]

 

[24] Khoy Nejad, Gholamreza (2012). Research Methods in Educational Sciences (First Edition). Tehran: the side. [in Persian]

 

[25] Lucy, T. (2009). Electronic Books in Academic Libraries: International Review (Sepideh Fahimifar Translation), Scientific Communication.11 (1). [in Persian]

 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image