فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.22061/tej.2014.100

چکیده

چکیده: ضرورت دسترسی پزشکان به آخرین یافته­ها، نیاز به مطالعه پیرامون بستری کاراتر مبتنی بر قابلیت­های فناوری­های آموزشی جدید را آشکار می­سازد. در این مقاله یک مدل کاربردی به منظور بهینه سازی فرایند آموزش پزشکان ارایه شده است. این مدل مبتنی بر دانش به­دست آمده از اعضا هیأت علمی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از طریق پرسش­نامه جمع آوری شد. پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (71/0=α) بود. یافته­های تحقیق نشان داد که در جامعه آماری مورد بررسی، روش بهینه­ای جهت بروز شدن اطلاعات و آموزش مداوم پزشکان وجود ندارد و برای بیش از 82% جامعه مخاطب، دسترسی به آخرین منابع علمی، با بیش از1ماه تأخیر صورت می­گیرد. از سوی دیگر، از نظر 68%        شرکت­کنندگان، استفاده از الگوریتم‌های درمانی سریعترین روش آموزش است. لذا با استفاده از نتایج به­دست آمده، مدلی پیشنهاد گردیده است که با استفاده از ابزار وب2، آموزش مداوم و سریعتر مخاطبین را امکان پذیر نماید. ارزیابی کاربردی مدل پیشنهادی از طریق متخصصان فناوری مورد تأیید قرار گرفته و اثر بخشی مدل نیز از طریق مطالعه توصیفی در جامعه مخاطب بررسی شده­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model Based on Web2 for Optimizing the Education of the Clinical Faculty Members and Clinical Assistants

نویسندگان [English]

  • Saeed Ayat
  • Fatemeh Bananzadeh

Payame Noor University

چکیده [English]

Abstract: The importance of physician’s access to the latest findings reveals the need for studying about more efficient infrastructures based on the potential of new educational technologies. In this paper, a practical model to optimize the process of medical education has been presented. This model is based on the knowledge obtained through questionnaires completed by faculty members and clinical assistants from Medical school of Shiraz University. The questionnaire reliability using Cronbach's alpha was (α=0.71). Research findings show that there is no optimal continuing educational method for updating the knowledge of studied population and more than 82% of the target audience access to the latest resources by a delay more than one month. Furthermore, 68% of them believe that treatment algorithms are the fastest methods of training. Therefore, based on these results, by employing web 2, a new model, is proposed to achieve faster and continues method for education. Functional assessment of the proposed model approved by IT professionals and its effectiveness evaluated through a descriptive study of the respondent population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E-Learning
  • Web2
  • SMS
  • New Educational Technologies
  • Continuing Medical education