فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز

نصیبه تاری؛ سعید ضرغامی همراه؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3988.1970

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ماهیت ارتباط بین معلم وفراگیر درفرایندیادگیری الکترونیک باتاکید برآراء دلوز است. روش پژوهش از جنس ،پژوهش های کیفی واز نوع تحلیل فلسفی واستنتاجی است روش گرداوری اطلاعات،کتابخانه ای –اسنادی است..بدین منظور نخست، مولفه‌های اساسی در معرفت‌شناسی ریزومی دلوز تحلیل شد؛ سپس، ماهیت ارتباط در فرایند آموزش مجازی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی

دوره 14، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 395-408

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3771.1939

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی نحوه استفاده معلمان ایرانی از فضای مجازی برای توسعه حرفه‌ای و استخراج الگوی آن است. دراین مطالعه از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است. 25 نفر از معلمان فعال در کاربرد فضای مجازی در آموزش استان همدان به مصاحبه دعوت شدند. از این رو نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام ...  بیشتر

3. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 189-198

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3713.1925

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه‌ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده‌گرایی و همچنین میزان شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می‌باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی ...  بیشتر