فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری،دانشکده معماری، دانشگاه ازاد تبریز، تبریز، ایزان.

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری2 بر اساس ابعاد مورد توافق اکثر محققان از جمله بعد آموزشی، روانشناسی محیط، کالبدی و تکنولوژی در دو آتلیه5 و آتلیه6 در دانشکده هنرهای زیبا می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است که بخش اول شامل پرسشنامه و نظرسنجی از دانشجویان و بخش دوم تحلیل تمرین های انجام شده دانشجویان است. جمع آوری داده ها به روش میدانی با بهره گیری از منابع و نیز مصاحبه و پرسشنامه با بکارگیری طیف لیکرت بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان آتلیه 5 و آتلیه 6 نیم سالتحصیلی دوم 96-97، که درس مقدمات طراحی معماری2 را گذرانده اند، می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای 5درصد، برای اتلیه5، 30 نفر و اتلیه6، 28 نفر بوده است. برای مقایسه چهار بعد ذکر شده، در دو آتلیه 5 و 6 از آزمون واریانس یکطرفه در برنامه spss استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بعد آموزشی در حالت کلی به صورت 636.2% خوب، بعد روانشناسی محیط 68.96% خوب، بعد کالبدی 31% خوب، بعد تکنولوژی 15.51% خوب ارزیابی گردیدند. از نظر اساتید هر دو آتلیه خلاقیت مهمترین مولفه، در طراحی تمرین های ارائه شده برای درس مقدمات طراحی معماری 2 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of the quality of the learning preliminary designing architecture (2) at the faculty of fine arts, university of Tehran

نویسندگان [English]

  • elham kazemi 1
  • Hassan sattari sarebangoli 2
  • Rahmat Mohammadzade 3
  • afra gharibpur 4

1 Department of Architecture, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of Architecture, Faculty of art and architecture, Tabriz Islamic azad University, Tabriz, Iran.

3 Department of Architecture, Faculty of Engineering , Tabriz university, Tabriz, Iran

4 Department of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the quality of training processes in preliminary designing architecture2 based on an educational, field psychology, instrumental, body and technologic styles in two ateliers, 5 and 6 in faculty of arts. This study is description-analytical and data collections were performed using field investigations, resources, and questionnaires. The Likert scales were employed for the questionnaires used in this study. The statistical society for the study had the error coefficient of 5% based on Cochran’s equation and was comprised of 30 people for atelier, 5 and 28 people for atelier, 6. In order to compare four aspects in the aforementioned ateliers, one way-analysis of variance was utilized. The obtained results demonstrated that the educational aspect was found to be moderate (63.79%), and good (36.2%) and Field psychology aspect to be weak (13.79%), moderate (3.44%), and good (68.96%) and Body aspect to be weak (5.17%), moderate (46.55%), and good (31%) and instrumental aspect 63.79% (weak), 20.68% (moderate), and 15.51% (good). To further improve the training process quality in this lesson, employment of several suggestions including enhancement in practices quality, updating the practices based on today’s scientific principles, and the installation of Iranian architectural patterns in ateliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process review
  • preliminary designing Architecture (2)
  • Learning Process
  • Quality

[1] Golkar, K., (2000). Components of urban design quality. Sofa journal, 32, 38-65. [in Persian]

 

[2] Yazdanfar, A., (2004). An overview of students' mental schemas and growth in the design training process. Sofa journal, 38, 146. [in Persian]

 

[3] Suheyla Birlik. (2012). Basic Design and Architectural Project: A Case Study on the University of Karabuk. Social and behavioral sciences, 55, 258-265.

 

[4] Selay Yurtkuran, Gozde Kirli,  Yavuz Taneli. (2013). An Innovative Approach in Architectural Education: designing a utopia. Social and behavioral sciences, 89, 821-829.

 

[5] Ministry of Science, Research and Technology. (2013). The council of excellent planning, undergraduate architecture curriculum.

 

[6] Sevinc Kurt. (2009). An Analytic Study on The Traditional Studio Environments and The Use of The Constructivist Studio In the Architectural Design Education. Social and Behavioral Sciences, 1, 401-408.

 

[7]Shafayi, M., (2017). The role of "game-centered learning" in architectural design education, case study: architectural design (1) of bachelor, Educational technology journal, 2, 121-131. [in Persian]

 

 [8] Rezayiashtiany, S., & Mehdinejhad, J. (2019). Provide an educational assessment model benchmarking architectural design ateliers, Educational technology journal, 3, 441-458.[in Persian]

 

[9] Mahmudi, A. (2005). The role of architecture university in improving the quality of architectural education. Journal of fine art, 21, 105-108. [in Persian]

 

[10] Rostaminajafabadi, M., & Aghahoseiny, M. (2016). Strategies for improving the quality of teaching for  course workshop on building materials and construction materials in architecture, Iran Restoration and Architecture, 11, 101-115. [in Persian]

 

[11] Soleymani, S. (2013). The effect of interactive multimedia on improving the quality of structural education in architecture, Iranian architecture and urban design journal, 5, 75-83. [in Persian]

 

[12] Durudgar, G. (2009). Modifying student choice to improve quality of architecture education practical steps to achieve desired situation, Architecture and urban design journal, 38, 25-36. [in Persian]

 

[13] Zarkesh, A. (2005). Quality of training and professional work in creating the interconnection between space and structure in the contemporary western architecture, Journal of fine art, 23, 43-52. [in Persian]

 

[14] Tofigidariyan, J. (2009). Necessity of quality improvement in iranian higher education, Industry and university journal, 2, 5-10. [in Persian]

 

[15]   Ashraf M. Soliman. (2017). Appropriate Teaching and Learning Strategies for the Architectural Design Process in Pedagogic Design Studios.  Frontiers of architectural research, 6, 204-217.

 

[16] Ghaneirad, M., & Ebrahimabadi, H. (2010). The impact of educational social structure on students' performance, Iranian high education journal, 4. [in Persian]

 

[17]   Le yao, Zhiqiang Ge. (2019). Distributed Parallel Deep Learning of Hierarchial Extreme Learning Machine for Multimode Quality Prediction with Big Process Data, Engineering applications of artificial, 81, 450-461.   

 

[18]   Choi-HO Choi, Jong-Seok Lee. (2019). Embrace Net, A Robust Deep Learning Architecture for Multimodal Classification, Information Fusion journal, 51, 259-270.

 

[19] Emamgoli, A., (2014).  Environmental psychology the common area of architecture and behavioral science, Journal of behavioral sciences, 23-40. [in Persian]

 

[20] Mortazavi, S. (2001). Environmental psychology, (published shahid beheshti university).Iran: Tehran. [in Persian]

 

[21] Namaziyan, A. (2013). The lost circle of the psychology of the Environment in the Education of Architecture, Iranian  journal of architecture and urban development, 5, 121-131. [in Persian]

 

[22] Andro, M., & Te, F. (1999).  Environmental psychology, (Gh. Mahmudi, trans). Zarbaf Altstat publishing.

 

[23] Matlabi, G. (2001). Environmental psychology new knowledge in the service of architecture and urban design, Journal of  fine art, 10. [in Persian[

 

[24] Altman, A. (2003). The environment and social behavior, privacy, personal space, territory and congestion, (A. namaziyan, trans). United States: New York.

 

[25] Palasma, U. (2009). Eyes, skin, architecture and sensory perception.

 

[26] Meryem Yalcin. (2015). "Exploratory" and "Descriptive" Aspects of Environmental Psychology Course within the Interior Design Education. Social and behavioral, 174, 3531-3541.

 

[27] Kamel niya, H. (2009). Grammar designing learning environments. Iran: Tehran. [in Persian[

 

[28] Gholamhosein Bastanfar. (2000). Services and Audio Damage in Educational Spaces, School journal, 23.

 

 

[29] Mahmudi, M. (2011). Design of educational spaces with a flexible approach, Iran: Tehran. [in Persian]

 

[30] Rahbarimanesh, K., & Rahmatizade, Ali. (2011). The study of effective physical factors in educational settings to improve the learning process of children Paper presented at the New regional conference on architecture, Iran. [in Persian]

 

[31] Moarinia, M. (2009). Lighting design for educational areas of architecture and building, Iran: Tahan. [in Persian]

 

[32] Shaterian, R. (2008). Design and architecture of educational spaces, Iran: Tahan. [in Persian]

 

[33] Hemat, N. (2008). Impact of the environment on the training of talents, Iran: Tahan. [in Persian]

 

[34] Mansuryar, Z. (2017). Improvement of students' interactivity by improving the spatial and physical quality of vocational schools (case study: Shahid Sajadji Conservatory in Kaboodarahang city), Seven Fence environmental studies, 20, 67-80. [in Persian]

 

[35] Tagizade, K., & Mahmudi, M. (2009). The role of virtual education and the Internet in the process of teaching architecture, Paper presented at the 2nd conference on engineering education with a future attitude , Iran. [in Persian]

 

 [36] Tagizade, K., & Mahmudi, M. (2009). Information technology and the evolution of architectural engineering education, Paper presented at the 2nd conference on Engineering education in 1404, Iran. [in Persian]

 

[37] Horan, T. (2000). Digital and campus universities: tensions and interactions. Pergamon.

 

[38] Steve Garner. (2005). Is sketching relevant in virtual design studios?. Longmans, London, 98-109.

 

 [39]  (2004). Architecture schools involved with collaborative VDS.

 

[40] Laiserin, J. (2002). Form atelier to e-telier: virtual design studios. Architectural record. www. Retrieved from Architectural Record Digital Practice Digital Architect.

 

[41] Andrew Raberts. (2006). Cognitive styles and student progression in architectural design education. Design studies, 2(27), 167-181.

 

[42] O.O. Demirbas, H. Demirkan. (2003). Focus Architecture Design Process Through Learning Styles. Design studies, 5(27), 437-456.

 

[43] Mehdizade seraj, F., & Farsimohammadipur, A. (2012). Pathology microprojects courses preliminary design architecture, In accordance with the needs of students in architecture design courses. Fine art journal- architecture and urbanism, 4(17), 62-63. [in Persian]

 

[44] Mortazavi, S. (2002). Environmental psychology. Iran: Tehran. [in Persian]

 

[45] Parsa, M. (1993). Learning Psychology. Iran: Tehran. [in Persian]

 

[46] Lang, J. (2004). Creating architectural theory. New York: Van Nostrand Reinhold.

 

[47] Arjmand, M & Khani, M. (2012). The role of private in Iranian house. Journal of studies on Iranian-Islamic city.7. 27-38. [in Persian]

 

[48] Gholamalizadeh, H. (2006). Physical environment education and self-actualization process for architecture students, Iran: Tehran. [in Persian]

 

[49] Habibi, R. (2008). Mental images and sense of place. Journal of fine art, 35, 39-50. [in Persian]

 

[50] Lotfata, A. (2008). The Impact of environmental factors on learning and behavior in learning environments in the city. Journal of urban management, 21, 73-90. [in Persian]

 

[51] Golamalizade, H., & Mokhberi, N. (2013), Effective features of the physical environment of architecture education for growth potential students' architectural talent, architecture and urban design journal, 81-91. [in Persian]

 

[52] Lynch, K. (2008). City features. England: London.

 

[53] Nik lukman, Nik Ibrahim, Utaberta. (2012). Learning in Architecture Design Studio. Social and behavioral sciences, 60, 30-35.

 

[54] Seniz Ergecgil Cikis, Ela Cil. (2009). Problematization of Assessment in the Architectural Design Education: First Year as a Case Study. Social and behavioral sciences, 1, 2103-2110.

 

[55] Sagafi, M., Sarmadi, M., & Peykanpur, F. (2016). Learning process design learning environments, case study: architecture design studio3. Shabak monthly, 2(11), 77-86. [in Persian]

 

[56] Sagafi, M., Moafar, F., & Musavi, M. (2015). Investigating the impact of method of teaching the direct participation of the professor and student on the learning process of preliminary design architecture1. Iran restoration and architecture journal, 10, 79-91. [in Persian]

 

[57] Garibpur, A., & Tutunchimogadam, M. (2015). Comparative review of basic design training program in bachelor of architecture. Fine art journal- architecture and urbanism, 4(20), 50-72. [in Persian]

 

[58] Tagvayi, H., & Samyari, A. (2015). Pathology of design course program in landscape architecture in Iran with emphasis on educational content of landscape design studio1. Iranian architectural studies journal, 8, 135-119. [in Persian]

 

[59] College of Fine Arts, Tehran University. (2019). [in Persian]


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image