دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 261-333