فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1532
تعداد پذیرش 240
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 968
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 669

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 539
تعداد مشاهده مقاله 512935
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 372192
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 242 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 104 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 7011 روز
درصد پذیرش 16 %