فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1556
تعداد پذیرش 299
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 989
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 683

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 553
تعداد مشاهده مقاله 543934
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 402431
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2333 روز
درصد پذیرش 19 %