فصلنامه علمی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1473
تعداد پذیرش 232
تعداد پذیرش بدون داوری 14
تعداد عدم پذیرش 923
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 634

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 405
تعداد مشاهده مقاله 486920
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 338051
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 162 روز
درصد پذیرش 16 %