دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، بهار 1395، صفحه 179-270 
6. اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند

صفحه 245-255

محمد علی رستمی نژاد؛ عبدالله اخباری؛ محمد اکبری بورنگ