فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
1. اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF

علی داوران؛ جواد حسن زاده؛ نوروز طلوعی مولان؛ محمد جعفر رفیع زاده

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 75-80

چکیده
  در این مقاله رفتار غیرخطی- غیرالاستیک قابهای مهاربندی شده هم مرکز ویژه SCBF باقابهای مهاربندی شده ضد کمانشی BRBF مقایسه شده است. سازه های مختلفی با تعداد متفاوتی طبقه که قبلا با ضوابط آیین نامه های موجود و ضریب رفتارهای توصیه شده،طراحی گردیده بودند، بوسیله نرم افزار OPENSEES آنالیز استاتیکی غیر خطی شده و رفتار بار افزون و چرخه ای آنها برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
2. استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان

سید احمد میر باقری؛ سیامک بوداقپور؛ سید آرمان هاشمی منفرد

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 81-88

چکیده
  پدیده­های فرسایش و رسوبگذاری اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست و زندگی انسان دارند. یکی از مهمترین اثرات آنهاکاهش حجم مخازن سدها می­باشد. زمانی که مخزن دیگر نتواند خدمت منظور شده از قبل را انجام دهد عمر مفید آن خاتمه یافته است.تا کنون مدلهای متعددی برای شبیه سازی ورود رسوب به مخزن ارایه شده است که اکثر این مدلها بر پایه مشاهدات آزمایشگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
3. بررسی تأثیر آرماتور فشاری بر مقاومت خمشی مقاطع بر اساس ACI 318-05

رضا مرشد؛ ابوالفضل اسلامی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 89-93

چکیده
  بر اساس ویرایش‌های قبل از سال 2002 آیین‌نامه ACI 318 در مقاطع خمشی معمولی تا قبل از رسیدن به آرماتور کششی حداکثر، استفاده از آرماتور فشاری ضرورتی نداشته و به کار بردن آن برای کمک به مقاومت خمشی مقطع غیر‌اقتصادی است. با تغییر نحوه‌ی تعیین ضریب کاهش مقاومت خمشی از ویرایش‌های سال 2002 به بعد، برای مقاطعی که از ناحیه‌ی کنترل شده با کشش خارج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
4. ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ

مهدی حسینی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 95-105

چکیده
  ناهمسانگردی در خواص مکانیکی سنگها ناشی از وجود صفحات ناپیوستگی در آنها می باشد. این مقاله به بررسی ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ می پردازد. به علت فراوانی  ماسه سنگ در ایران و اجرای پروژه های فراوان در این نوع سنگ این  موضوع انتخاب شد. ناهمسانی در خواص مکانیکی ماسه سنگ به علت وجود سطوح لایه بندی است.  ناهمسانگردی در نفوذپذیری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده

محمد جواد مغربی؛ احد ضرغامی؛ مجید فیض آبادی فراهانی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 107-116

چکیده
  معادله بی­بعد شده ناویر- استوکس در فرم چرخشی برای جریان لایه مرزی دو بعدی صفحه­ای به روش مستقیم عددی حل شده است. با در نظر گرفتن پروفیل سرعت در ورودی دامنه محاسباتی، از ضخامت لایه مرزی به عنوان طول مشخصه و از سرعت یکنواخت محیط بعنوان سرعت مشخصه به منظور بی بعد سازی استفاده شده است. معادلات دیفرانسیل حاکم با استفاده از روش اختلاف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
6. نقش دسترسی‌ها در میزان مشارکت و حضور شهروندان در محلّات مسکونی

سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 117-126

چکیده
  بخش بزرگی از افراد تشکیل­دهندة جامعه (سالمندان، ناتوانان جسمی– حرکتی، کودکان و نظایر آن) در فضاهای شهری با     محدودیّت­های حرکتی مواجه هستند؛ امّا محدودیت حاصل از ناتوانی، نباید مانع دسترسی افراد به فضاهای شهری شود و آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن و فارغ از محدودیت­ها، همانند افراد عادی جامعه، در محیط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
7. بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری

اسماعیل ضرغامی؛ سید باقر حسینی؛ پروانه سادات سجادی قائم مقامی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1386، صفحه 127-142

چکیده
  هر برنامه با توجه به سیاست ها و اهداف وامکانات وشیوه اجرائی رایج دوره زمانی مربوطه تهیه وتصویب واجراء می گردد. با ظهور روشهای جدید در انتقال اطلاعات و تغییر امکانات و لزوم ارتقاء سطح دانش آموختگان، ضرورت هایی پیش می آیدکه برنامه ریزان را ملزم به تجدید نظر در برنامه ها می نماید. برنامه درسی مصوب 1377 دوره «کارشناسی مهندسی معماری » ...  بیشتر