فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی معماری
1. رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

آرزو صدوقی؛ غلامحسین معماریان؛ سید محسن فاطمی؛ حسام کمالی پور

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 209-219

چکیده
  آموزشهای نظری خصوصا در رشته های هنر و معماری در دوره تحصیلات تکمیلی متوجه نظریات پایه اندیشمندان در شاخه های مختلف این رشته ها بوده که اغلب به شکل خطی و یک سویه از دانش مکتوب در کلاسهای درس انتقال داده می شود. هدف این تحقیق، در نقد روشهای کمی رایج، خطی و یک سویه در کلاس نظری، پیشنهاد روش کیفی است که بتواند با مشارکت مستقیم دانشجویان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش علوم
2. دورنمایی از خلاقیت در فرآیند آموزش ریاضی

مهدی نجفی خواه؛ نرگس یافتیان؛ شهرناز بخشعلی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 221-234

چکیده
  خلاقیت ریاضی اغلب یک پدیده ناشناخته محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد بیشتر دانشمندان علاقه‌مند نیستند فرآیندهای تفکر خود را که موجب خلق و ابداع می‌شود توصیف و تحلیل نمایند.  یکی از اهداف مقاله حاضر، که متکی بر یافته­های تحقیقی معاصر می­باشد، آن است که با اشاره به بعضی از تعاریف و ویژگی‌های خلاقیت ریاضی، به توصیف و تحلیل فرآیندهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
3. نقش تکنولوژی در یادگیری ریاضی

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور؛ فاطمه ولی نژاد ترکمانی

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 235-242

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آموزش علوم
4. بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده

علی اکبر مطیع بیرجندی؛ جواد حاتمی؛ ولی اله فکری

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 243-255

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روش آموزش استفاده از قیاس‌ها در یادگیری مفاهیم پیچیده درس مدارهای الکتریکی هنرستان‌ها بوده است. برای این منظور از هنرجویان پسر سال سوم هنرستان فنی شهید رجائی شهرستان آذرشهر نمونه‌ای به حجم 44 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در قالب دو کلاس ‌‌‌(‌برق و الکترونیک‌) ‌‌‌انتخاب شده و در دو گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
5. بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها

عبدالمحمد طاهری؛ مهسا فیاضی

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 257-268

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل افت انگیزشی در بین دانش­آموزان دوره پیش دانشگاهی از دیدگاه خود آنان بود. آزمودنی­های مورد مطالعه 1455 دانش­آموز پیش دانشگاهی (766 دختر و 683 پسر) بودند که از 8 مرکز  به طور تصادفی انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت سنجش نگرش دانش­آموزان پیرامون افت انگیزش تحصیلی یک مقیاس 40 گونه­ای بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
6. پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

جواد مصرآبادی

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 269-278

چکیده
  یکی از پرکاربردترین نرم­افزارهای مورد استفاده در ارائه اطلاعات نرم­افزار PowerPoint است. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی استفاده از اسلایدهای PowerPoint بر بازده­های شناختی و عاطفی فراگیران است. شاخص­های عاطفی شامل نظرات دانشجویان در مورد اثرات این شیوه­ها بر بهبود یادداشت برداری، بهبود توجه و فهم و بهبود فرایند یاددهی- یادگیری بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی
7. بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان

عادل زاهد بابلان؛ سوران رجبی

دوره 5، شماره 3 ، تابستان 1390، صفحه 279-287

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. حجم نمونه مطالعه حاضر 400 نفر دانشجوی دختر و پسر در 4 گروه دانشجویان (سال اول، دوم، سوم و چهارم) به نسبت هر دانشکده بود که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در رشته‌های مختلف تحصیلی در سال تحصیلی 89-1388 انتخاب ...  بیشتر