دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-92 
4. ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی

صفحه 48-39

مسعود هادیان دهکردی؛ محمدجواد اسلام پور؛ ابراهیم ریحانی


7. یک رهیافت جدید در آموزش محیط زیست به کودکان

صفحه 87-77

حسین میبودی؛ سید محمد شبیری؛ رضا ارجمندی؛ فرزام بابایی سمیرمی