فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
1. طراحی مدل ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در ایران

غلامعلی منتظر؛ سیدعلی موسوی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 73-85

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.327

چکیده
  در سال های اخیر توجه به کیفیت و گسترش آموزش های مهارتی به منظور تربیت سرمایه های انسانی خلّاق و ماهر رشدچشمگیری داشته است. در این مقاله با ارزیابی مدل های مختلف آمادگی الکترونیکی و با اتکا بر مطالعات تطبیقی و تحلیل اطلاعاتحاصل از مطالعات ملی، چارچوب مفهومی جامعی برای ارزیابی آمادگی مهارت آموزی الکترونیکی در کشور طراحی شده اس ت. بدینمنظور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
2. بررسی ارتباط محتوای برنامه درسی رشته صنایع چوب با نیازهای محیط کار

مریم فرهنگی؛ محمد غفرانی؛ علی اصغر خلاقی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 87-95

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.328

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی رشته صنایع چوب در هنرستانها به نیازهای بخش صنعت دراستان تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل هنرآموزان، هنرجویان، برنامهریزان درسی در رشته صنایع چوب ومدیران و سرپرستان صنایع چوب در استان تهران می باشد. به علت محدود بودن جامعه آماری در حوزه آموزش، نمونه آماری شامل تمامهنرآموزان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی فناوری آموزش
3. بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت

سید سعید ترابی؛ محمد علی محمدی فر؛ معصومه خسروی؛ نسرم شایان؛ هیوا محمد جانی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 97-102

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.329

چکیده
  اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. این اضطراب علاوه بر عوامل فردی ومحیطی از عوامل فرهنگی و نقش جنسیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این مقاله سعی شده تا تأثیر این عوامل بر عملکرد در درس ریاضیمورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دان ش آموزا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.330

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دانشآموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری است. جامعه مورد مطالعهاین پژوهش، دانشآموزان سال اول متوسطه شهرستان مبارکه است. نمونه مورد مطالعه، 80 نفر ا ز دان شآموزا ن سال اول متوسطهدبیرستانهای دخترانه است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند. دادههای این پژوهش از پاسخ دانش آموزان به سوالاتی در ارتباط باتعمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی یادگیری سیار
5. ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار

حسن ختن لو؛ الهام باتمانقلیچی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 119-126

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.331

چکیده
  این تحقیق با انگیزه پیاده سازی آموزش سیار در بین داوطلبان ورود به دانشگاه و با هدف ارائه چارچوبی نوین برای پذیرشآموزش سیار به تحقیق در مورد پذیرش آموزش سیار در میان داوطلبان ورود به دانشگاه می پردازد. در این پژوهش تعاریفی از آموزشسیار، مدل های مورد استفاده در این تحقیق(مدل پذیرش تکنولوژی، تئوری اشاعه نوآوری، مدل دلون و مک لین و مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
6. بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن

مجید ابراهیم دماوندی؛ عصمت الزامی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 127-136

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.332

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه آموزشهای ضمن خدمت ، میزان سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلماناست. این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا بین آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات معلمان باتوانمندی شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟ همچنین بین آموزش های ضمن خدمت و هر یک از مؤلفه های توانمندی رابطه ای وجود دارد؟بدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
7. صفات فضایی مؤثر بر افزایش خلاقیت محققین در مراکز تحقیقات معماری و شهرسازی

مونا بیسادی؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

دوره 7، شماره 2 ، بهار 1392، صفحه 137-147

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2013.333

چکیده
  با توجه به تأثیری که فضا میتواند بر خلاقیت و نوآوری محققین داشته باشد و جایگاه کارگروهی در این مقوله، تمرکز این مقالهبر کیفیت فضایی فضاهای جمعی در مراکز تحقیقاتی است که برای محدود کردن دامنه تحقیق مرکز تحقیقات معماری و شهرسازیبرگزیده شده است. هدف از این پژوهش ارائه رهنمودهایی برای طراحی مراکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی مبتنی بر افزایش ...  بیشتر